ELE 3750 Finansiell analyse og verdsettelse

ELE 3750 Finansiell analyse og verdsettelse

Kurskode: 
ELE 3750
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ignacio Garcia de Olalla Lopez
Emnenavn på engelsk: 
Financial Analysis and Valuation
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset undervises på engelsk i Oslo (heltid) og på norsk i Bergen og BI Nettstudier. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.

Alle aksjeselskaper utarbeider årsregnskap og i børsnoterte selskaper utarbeides det omfattende årsrapporter med utfyllende informasjon. Årsrapportens hovedmålsetting er å gi beslutningsrelevant informasjon slik at regnskapsbrukere på best mulig måte kan ta stilling til:

 1. Periodens verdiskapning og den finansielle stillingen ved regnskapsårets slutt (kontrollformålet)
 2. Sannsynlige fremtidige kontantstrømmer (verdsettelses- og kredittvurderingsformålet)

Det er imidlertid mange faktorer som påvirker de tall og opplysninger som presenteres i en årsrapport, og det kan være mange forhold som medfører at finansregnskapet gir et ufullstendig bilde av bedriftenes realøkonomiske utvikling og stilling. Muligheten for at regnskapsinformasjonen er omgitt med "støy" stiller krav til kritisk analyse av kvaliteten på den finansielle informasjonen før den benyttes til ulike beslutningsformål.

Verdsettelser skjer ofte i forbindelse med transaksjoner som f.eks. oppkjøp, fusjoner, fisjoner, generasjonsskifter, børsintroduksjoner; i forbindelse med fastsettelse av regnskapsestimater eller i forbindelse med overvåkning av verdiutviklingen i selskaper. Kredittvurderinger skjer i forbindelse med søknad om lån.

Både kredittvurderinger og verdsettelser foretas på grunnlag av antagelser om selskapers forventede økonomiske utvikling og finansielle stilling (prognoser for resultat-, balanse- og kontantstrømposter). Slike prognoser støtter seg gjerne på historiske resultater (tidsserieanalyser) og på annen økonomisk informasjon om selskapet.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene ha:

 • Tilegnet seg forståelse for den finansielle informasjonen som et selskap avgir i en årsrapport, og som er relevant for en analyse og verdsettelse av selskapet.
 • Opparbeidet kunnskap om hva som driver et selskaps utvikling samt en bedre forståelse for regnskap i et brukerperspektiv.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til:

 • Å trekke relevant informasjon fra en årsrapport med det formål å analysere et selskaps økonomiske utvikling og/eller å verdsette et selskaps aksjer.
 • Å danne seg en oppfatning av i hvilken grad selskapets regnskapsinformasjon gir et godt uttrykk for den underliggende økonomiske realiteten i selskapet.
Generell kompetanse

Kurset skal bidra til at studentene etablerer en innsikt i de motiver som kan ligge til grunn for regnskapsmanipulasjon. Videre skal kurset bidra til at studenten forstår hvordan bærekraftig utvikling påvirker selskapers fremtidige kontantstrømmer og verdi. 

Kursets innhold
 1. Årsrapporten - innhold og relevans
 2. Regnskapsstandarder
 3. Sentrale regnskapsspørsmål knyttet til analyse av regnskaper
 4. Analyse av regnskaps- og resultatkvalitet
 5. Analyse av historisk økonomisk utvikling
 6. Utarbeidelse av prognoser for økonomisk utvikling
 7. Verdsettelse.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 30 forelesningstimer og 15 timer med asynkrone læringsaktiviteter. I løpet av semesteret vil det bli gitt en oppgave over tre (3) uker. En av forelesningene vil bli brukt til å gjennomgå og veilede studentene gjennom elementene i oppgaven.

Det legges opp til at studentene bruker et regnearkprogram (for eksempel Excel).

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Undervisningsspråk Norsk.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester. 

Dette kurset undervises normalt på engelsk, men undervises på norsk ved gjennomføring ved BI Nettstudier. (Høst).

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Anbefalte forkunnskaper er et introduksjonskurs i finans, f.eks. BØK 1121 eller BØK 3423 eller tilsvarende.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ELE37501
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei3 Uke(r)Gruppe/Individuell ( 1 - 3)Oppgaven skal være på maksimalt 18-20 sider, hvor et nærmere angitt selskap skal analyseres og verdsettes. Oppgaven kan skrives på norsk eller engelsk.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:3 Uke(r)
Kommentar:Oppgaven skal være på maksimalt 18-20 sider, hvor et nærmere angitt selskap skal analyseres og verdsettes. Oppgaven kan skrives på norsk eller engelsk.
Eksamenskode:ELE37501
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Forelesninger med ”work-shops”, gruppeoppgaver
med veiledning.
Forberedelse til undervisning
75 Time(r)
Arbeid med pensumlitteratur, oppgaver og
forberedelse til forelesninger.
Digitale læringsressurser
 • Interaktiv video
 • Interaktiv arbeidsbok
 • Simulering/spill
15 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
40 Time(r)
Studentene får en 3-ukers oppgave. En forelesning vil bli brukt til å gå gjennom oppgaven og å hjelpe studentene.
Eksamen
40 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.