ELE 3750 Finansiell analyse og verdsettelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

ELE 3750 Finansiell analyse og verdsettelse


Kursansvarlig
Sverre Dyrnes, Ignacio Garcia de Olalla Lopez

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk og engelsk

Innledning
Alle aksjeselskaper utarbeider årsregnskap og i børsnoterte selskaper utarbeides det omfattende årsrapporter med utfyllende informasjon. Årsrapportens hovedmålsetting er å gi beslutningsrelevant informasjon slik at regnskapsbrukere på best mulig måte kan ta stilling til:

(i) periodens verdiskapning og den finansielle stillingen ved regnskapsårets slutt (kontrollformålet)
(ii) sannsynlige fremtidige kontantstrømmer (verdsettelses- og kredittvurderingsformålet)

Det er imidlertid mange faktorer som påvirker de tall og opplysninger som presenteres i en årsrapport, og det kan være mange forhold som medfører at finansregnskapet gir et ufullstendig bilde av bedriftenes realøkonomiske utvikling og stilling. Muligheten for at regnskapsinformasjonen er omgitt med ”støy” stiller krav til kritisk analyse av kvaliteten på den finansielle informasjonen før den benyttes til ulike beslutningsformål.

Verdsettelser skjer ofte i forbindelse med transaksjoner som f.eks. oppkjøp, fusjoner, fisjoner, generasjonsskifter, børsintroduksjoner; i forbindelse med fastsettelse av regnskapsestimater eller i forbindelse med overvåkning av verdiutviklingen i selskaper. Kredittvurderinger skjer i forbindelse med søknad om lån.

Både kredittvurderinger og verdsettelser foretas på grunnlag av antagelser om selskapers forventede økonomiske utvikling og finansielle stilling (prognoser for resultat-, balanse- og kontantstrømposter). Slike prognoser støtter seg gjerne på historiske resultater (tidsserieanalyser) og på annen økonomisk informasjon om selskapet.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter gjennomført kurs skal studentene ha:

 • Tilegnet seg forståelse for den finansielle informasjonen som et selskap avgir i en årsrapport, og som er relevant for en analyse og verdsettelse av selskapet.
 • Opparbeidet kunnskap om hva som driver et selskaps utvikling samt en bedre forståelse for regnskap i et brukerperspektiv

Ferdighetsmål
Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til:
 • Å trekke relevant informasjon fra en årsrapport med det formål å analysere et selskaps økonomiske utvikling og/eller å verdsette et selskaps aksjer.
 • Å danne seg en oppfatning av i hvilken grad selskapets regnskapsinformasjon gir et godt uttrykk for den underliggende økonomiske realiteten i selskapet.

Refleksjon
Kurset skal bidra til at studentene etablerer en innsikt i de motiver som kan ligge til grunn for regnskapsmanipulasjon. Videre skal kurset bidra til at studenten får en sunn etisk holdning til hva som er regnskapsrapportering av god kvalitet.

Forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper er Finansregnskap og regnskapsanalyse alternativt Management Accounting and Control eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Petersen, Christian V. and Thomas Plenborg. 2012. Financial statement analysis : valuation, credit analysis, executive compensation. Financial Times Prentice Hall

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 1. Årsrapporten - innhold og relevans
 2. Regnskapsstandarder
 3. Sentrale regnskapsspørsmål knyttet til analyse av regnskaper
 4. Analyse av regnskaps- og resultatkvalitet
 5. Analyse av historisk økonomisk utvikling
 6. Utarbeidelse av prognoser for økonomisk utvikling
 7. Verdsettelse.

Dataverktøy
Det legges opp til at studentene bruker et regnearkprogram (for eksempel Excel) og at de har tilgang til internett.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset vil basere seg på forelesninger, oppgaver, case og innleveringer.

Anbefalt tidsbruk:
Aktivitet
Timebruk
Forelesninger med ”work-shops”, gruppeoppgaver
med veiledning.
42
Arbeid med pensumlitteratur, oppgaver og
forberedelse til forelesninger
78
Innleveringer
40
Avsluttende fagoppgave
40
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en individuell fagoppgave over tre uker.
  Oppgaven skal være på maksimalt 18-20 sider, hvor et nærmere angitt selskap skal analyseres og verdsettes.


  Eksamenskode(r)
  ELE 37501 - Fagoppgave, teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset ELE 3750 Finansiell analyse og verdsettelse, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidlert tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon