ELE 3749 Globalisering

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

ELE 3749 Globalisering


Kursansvarlig
Steffen Johannessen, Eli Moen

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dagens samfunn er i høy grad preget av utvikling og spredning av ny og stadig rimeligere kommunikasjonsteknologi. Endringer i økonomi, informasjonsteknologi og vare- og persontransport har betydelige følger for verdenshandel, sosial organisering, politisk styring, migrasjon, miljø og kultur i vår tid. Organisasjoner og bedrifter styres og organiseres på nye måter, og produksjon så vel som ansettelsesforhold endrer seg. Slike prosesser påvirker også menneskers opplevelser og forståelser av verden de lever i. Dette kommer ikke bare til syne i utbredte globaliseringsdiskurser om risiko, sårbarhet, og politisk-, sosial-, kulturell- og økonomisk integrasjon. Det virker også tilbake på globaliseringen selv. Verden blir mer integrert, og betydningen av fysisk avstand svekkes på mange områder. Samtidig viser det seg at det lokale og særegne er blitt viktigere i en globalisert verden hvor grensene stadig utfordres. Dette kurset er sentrert rundt et knippe av grunnleggende temaer og nøkkelbegreper som skal bidra til økt forståelse av dagens globalisering. Slik kan kurset også bidra til å sette kunnskap fra mer spesialiserte fag i et bredere globalt perspektiv. Kurset skal bidra til å bevisstgjøre studenter om viktige globaliseringsprosesser, så vel som sentrale forutsetninger for, og konsekvenser av, dagens globalisering.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Opparbeidet innsikt i teknologiske, økonomiske, samfunnspolitiske diskurser som angår globalisering.
 • Forstått sentrale forutsetninger for globaliseringen.
 • Oversikt og kunnskap om grunnleggende begreper som gjør dem i stand til å forstå både subjektive og objektive sider ved globaliseringen.
 • Lært hvordan de de skal kunne forstå forbindelser mellom lokale og globale forhold gjennom begreper som 'glokalisering'.
 • Kjenne til viktige sosiale, politiske og økonomiske sider ved av transnasjonal migrasjon og diasporagrupper
 • Oversikt over viktige økonomiske endringer og hva det betyr å falle utenfor globaliseringen.
 • Kunnskap om overgangen til nettverk-samfunnet, hva dette innebærer sosialt og politisk, samt hvordan bedrifter og organisasjoner styres og organiseres på nye måter.
 • Kjenne til den neo-liberale vendingen, og følger av dette for produksjon, varer og tjenester innen ulike sektorer.
 • Kunnskap om utviklingen av et globalt arbeidsmarked og nye atypiske ansettelsesforhold.
 • Forstått endringer innen kultur og identitet i en globalisert verden, og ha kjennskap til revitaliseringen av politiserte nasjonale, etniske og religiøse grupper i vår tid.

Ferdighetsmål:
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Identifisere historiske og samtidige utviklingstrekk i globaliseringen.
 • Gjøre bruk av grunnleggende begreper som gjør dem i stand til å drøfte, diskutere og forstå både subjektive og objektive sider ved globalisering.
 • Identifisere og drøfte transnasjonale politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle endringer, og hvordan disse dimensjonene er vevet sammen i en globalisert verden.
 • Diskutere ulike globale problemområder, som klimautfordringer, handel, migrasjon, terror og justispolitikk, og kunne redegjøre for nasjonalstatens endrede rolle i forhold til dette
Holdningsmål:
Studentene skal etter kurset kunne reflektere kritisk og balansert over det komplekse saksfeltet globalisering


Forkunnskaper
Ingen

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Eriksen, Thomas Hylland. 2014. Globalization : The Key Concepts. 2. London: Bloomsbury Academic. 224

Artikkelsamling:
Johannessen, Steffen F. 2015. Globalisering: utvalgte artikler. Handelshøyskolen BI

Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • Historiske forutsetninger for globalisering.
 • Overgang fra det lokale og konkrete til en stadig mer abstrakt og frakoplet verden som muliggjør interaksjon og integrasjon på globalt plan.
 • Fremveksten av ny teknologi, og følger av dette.
 • Vertikal disintegrasjon.
 • Hastighet og akselerasjon i kommunikasjonsteknologi, samfunns- og arbeidsliv. Global samtidighet, og komprimering av tid og rom.
 • Global standardisering på forskjellige områder, inkludert produksjon og produktløsninger, steder, regelverk, normer og verdier. Relaterte tema som kulturimperialisme og utdatering.
 • Global sammenveving og fremveksten av nettverksamfunnet. Følger av transnasjonal sammenveving i forhold til makt og avmakt, global styring, og transnasjonal sosial og økonomisk integrasjon.
 • Den neo-liberale vendingen.
 • Kvinner og globalisering.
 • Nye måter å organisere bedrifter på. Forandringer hva angår arbeidsforhold og produksjon i en globalisert økonomi.
 • Global mobilitet, transnasjonal migrasjon, turister og flyktninger, diaspora og transnasjonale mikroøkonomier.
 • Komplekse samfunn og kulturell blanding. Forskjeller mellom flerkulturelle og fler-etniske samfunn, kreolisering og hybriditet.
 • Sårbarhet og risiko i en sammenvevet verden, inkludert klimaendringer, terror, industri- og naturkatastrofer. Sårbarhet i transport- og digitale nettverk. Frykt og tap av tillit til etablerte ekspertsystemer.
 • Reaksjoner, globale protester og tilbakekobling. Identitetspolitikk, sosial avgrensing og viktigheten av det lokale og spesielle i en globalisert tid.

Dataverktøy
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres over 36 timer, fordelt på klasseromsundervisning, gruppearbeid og veiledning. Kursinnholdet er teoretisk forankret.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i forelesning
36
Foreberedelse til forelesningene
28
Oppgaveløsning og gruppearbeid
50
Kollokvier og medstudentveiledning
26
Selvstudium/lese litteratur/eksamensforberedelser
60
Anbefalt tidsbruk totalt
200
Eksamen
Kurset avsluttes med en 72 timer hjemmeeksamen over et oppgitt tema. Eksamen kan løses individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter.

Eksamenskode(r)
ELE 37491 - 72-timers hjemmeeksamen, teller 100 % for å oppnå endelig karakter i kurset ELE 3749 Globalisering, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler tillatt.

Kontinuasjon
For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Tilleggsinformasjon