ELE 3749 Globalisering

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

ELE 3749 Globalisering


Kursansvarlig
Steffen Johannessen

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Utvikling av rimelig kommunikasjonjsteknologi, vare- og persontransport er viktige endringsfaktorer i migrasjon, overdenshandel, og andre trekk i vår tid som preger globaliseringsdiskursen. Globalisering omfatter også subdiskurser om politisk, kulturell og økonomisk integrasjon. Den tydeliggjør videre kontrastene mellom det partikulære og universelle. Kurset skal bidra til å bevisstgjøre studenter om forutsetninger for, og konsekvenser av globalisering.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Opparbeidet innsikt i ulike globaliseringsdiskurser, som teknologiske, økonomiske, samfunnspolitiske og kulturelle diskurser.
 • Lært hvordan de de skal kunne identifisere ulike triggere i globaliseringsdiskursen.
 • Lært hvordan de de skal kunne forstå og identifisere lokal og global kultur, diasporakulturer, partikularitet og universalitet.
 • Oversikt over migrasjonsstrømmer.
 • Oversikt over de viktigste økonomiske markedene

Ferdighetsmål:
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Identifisere utviklingstrekk i globaliseringen
 • Identifisere og drøfte geopolitiske maktstrukturer og endringer i disse
 • Identifisere og drøfte relasjonene mellom politiske og økonomiske sektorer
 • Redegjøre for nasjonalstatens endrede rolle i globale problemområder, som klimautfordringer, handel, migrasjon, terror, justispolitikk med mer
Holdningsmål:
Studentene skal etter kurset kunne reflektere kritisk og balansert over det komplekse saksfeltet globalisering

Forkunnskaper
Ingen

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Eriksen, Thomas Hylland. 2008. Globalisering : åtte nøkkelbegreper. Universitetsforlaget. 208

Artikkelsamling:
Bang, Tor. 2013. Artikkelsamling til "Globalisering". Handelshøyskolen BI. 143. Artikler fra Goldin, Ian og Kenneth Reinert (eds). (2012) Globalization for Development, fra Palan, Ronen (ed): (2013): Global Political Economy, og fra Brochmann, Grete (ed.) 2011. NOU 2011:7. Velferd og migrasjon. Den norske modellens fremtid.

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Globalisering og avstand: prosesser som løfter sosiale relasjoner ut av det lokale og omstrukturerer dem på måter som gjør dem uavhengige av tid og rom; eksempelvis våre relasjoner til penger som betalingsmiddel
 • Akselrasjon: komprimering av tid og rom
 • Akselrasjon i massemedier
 • Standardisering av målestokker: kulturelle, humanistiske, samfunnspolitiske
 • Sammenveving: Nettverkssamfunn basert på tilgang til IKT
 • Nettverksamfunn, NGO innflytelse, makt og avmakt
 • Mobilitet: turisme, migrasjon, diaspora-samfunn, kreolisering og hybridsamfunn
 • Sårbarhet: tsunamier og andre naturkatastrofer, terror, klimaendring, sårbarhet i transport og digitale nettverk
 • Reaksjoner: menneskelig identitet og selvforståelse
 • Global handel
 • Migrasjon med vekt på immigrasjon til Norge
 • Arbeidsmarkedsstrukturer i norsk diaspora
 • Nye økonomiske maktstrukturer

Dataverktøy
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføresover 45 timer, fordelt på klasseromsundervisning, prosjektarbeid og veiledning. Kursinnholdet er teoretisk forankret.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i forelesning
36
Foreberedelse til forelesningene
28
Oppgaveløsning og gruppearbeid
70
Kollokvier og medstudentveiledning
26
Selvstudium/lese litteratur/eksamensforberedelser
40
Anbefalt tidsbruk totalt
200Eksamen
Kurset avsluttes med en 72 timer hjemmeeksamen over et oppgitt tema. Eksamen kan løses individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter.

Eksamenskode(r)
ELE 37491 - 72-timers hjemmeeksamen, teller 100 % for å oppnå endelig karakter i kurset ELE 3749 Globalisering, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler tillatt.

Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

Tilleggsinformasjon