ELE 3749 Globalisering

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

ELE 3749 Globalisering


Kursansvarlig
Steffen Johannessen, Eli Moen

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Utvikling og utbredelsen av ny og rimelig kommunikasjonsteknologi påvirker dagens samfunn så vel som menneskers forståelser og opplevelser av den verden de lever i. Endringer i økonomi, informasjonsteknologi og vare- og persontransport har viktige konsekvenser for verdenshandel, transnasjonal migrasjon, sosiale nettverk, miljø, kultur og identitet i vår tid. Organisasjoner og bedrifter styres og organiseres på nye måter, og produksjon og ansettelsesforhold forandres. Dette preger også dagens globaliseringsdiskurser om risiko og politisk-, sosial-, kulturell- og økonomisk integrasjon. På mange områder blir verden mer integrert og standardisert og betydningen av fysisk avstand svekkes. Samtidig viser det seg at det lokale og partikulære får økt betydning på andre områder. Kurset er sentrert rundt et knippe av grunnleggende temaer og nøkkelbegreper som skal bidra til økt forståelse av globaliseringsprosesser i dagens verden. På den måten kan kurset også bidra til å sette andre fag i perspektiv. Kurset skal bidra til å bevisstgjøre studenter om sentrale forutsetninger for og konsekvenser av globalisering.


  Læringsmål
  Kunnskapsmål
  Etter endt kurs skal studentene ha:
  • Opparbeidet innsikt i teknologiske, økonomiske, samfunnspolitiske diskurser som angår globalisering.
  • Forstått globaliseringens sentrale forutsetninger
  • Oversikt og kunnskap om grunnleggende begreper som gjør dem i stand til å forstå både subjektive og objektive sider ved globalisering.
  • Lært hvordan de de skal kunne forstå forholdet mellom lokale og globale forhold gjennom begreper som 'glokalisering' og 'grobalisering'.
  • Kjenne til viktige sosiale, politiske og økonomiske sider ved av transnasjonal migrasjon og diasporagrupper
  • Oversikt over viktige økonomiske markeder og hva det betyr å falle utenfor globaliseringen.
  • Kunnskap om overgangen til nettverk-samfunnet og hva dette innebærer sosialt, politisk, og for hvordan internasjonale bedrifter og organisasjoner styres og organiseres.
  • Kjenne til den neo-liberale vendingen, og følger av dette for produksjon, varer og tjenester innen ulike sektorer.
  • Kunnskap om utviklingen av et globalt arbeidsmarked og nye atypiske ansettelsesforhold
  • Forstått endringer innen kultur og identitet i en globalisert verden, og ha kjennskap til revitaliseringen av politiserte nasjonale, etniske og religiøse grupper i vår tid.

  Ferdighetsmål:
  Etter endt kurs skal studentene kunne:
  • Identifisere historiske og samtidige utviklingstrekk i globaliseringen
  • gjøre bruk av grunnleggende begreper som gjør dem i stand til å drøfte og forstå både subjektive og objektive sider ved globalisering.
  • Identifisere og drøfte transnasjonale politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle endringer
  • Identifisere og drøfte relasjoner mellom sosiale, politiske og økonomiske dimensjoner av globalisering
  • Diskutere ulike globale problemområder, som klimautfordringer, handel, migrasjon, terror og justispolitikk, og kunne redegjøre for nasjonalstatens endrede rolle i forhold til dette
  Holdningsmål:
  Studentene skal etter kurset kunne reflektere kritisk og balansert over det komplekse saksfeltet globalisering

  Forkunnskaper
  Ingen

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Eriksen, Thomas Hylland. 2014. Globalization : The Key Concepts. 2. London: Bloomsbury Academic. 224

  Artikkelsamling:
  Johannessen, Steffen F. 2015. Globalisering: utvalgte artikler. Handelshøyskolen BI

  Anbefalt litteratur

  Emneoversikt
  • Globalisering i historisk perspektiv
  • Frakobling og abstraksjon: forestilte fellesskap, ekspertsystemer, deterritorialisering av kommunikasjon og sosiale relasjoner, utvikling og spredning av felles målestokker og symboler som muliggjør global integrasjon
  • Ny teknologi og vertikal disintegrasjon
  • Akselerasjon: komprimering av tid og rom, og fremveksten av global samtidighet gjennom internasjonale medier og IKT
  • Standardisering av steder og forskjellige kulturelle-, humanistiske-, samfunnspolitiske- og moralske normer; eksempelvis spredning av menneskerettigheter og globaliseringen av konsumkultur
  • Kulturimperalisme, disneyfisering, McDonaldisering, stiavhengighet, kulturell flyt og utdatering
  • Sammenveving: fremveksten av nettverksamfunnet. Viktige følger av transnasjonal sammenveving i forhold til makt og avmakt, politikk, innflytelse og sosial og økonomisk integrasjon
  • Den neo-liberale vendingen
  • Nye måter å organisere bedrifter på, og forandringer hva angår arbeidsforhold og produksjon i en globalisert økonomi
  • Mobilitet: transnasjonal migrasjon, turister og flyktninger, transnasjonale mikroøkonomier, transnasjonale gruppers posisjon i tingenes nasjonale orden
  • Blanding og kompleksitet: diaspora og supermangfold, forskjeller mellom fler-kulturelle og fler-etniske samfunn, kreolisering og hybridisering
  • Sårbarhet og risiko i en sammenvevet verden: terror, tsunamier og andre katastrofer, klimaendring, sårbarhet i transport og digitale nettverk, frykt, tap av tillit til ekspertsystemer og revitalisering av politisert religion
  • Reaksjoner og tilbakekobling: Identitetspolitikk. Hvordan global standardisering og homogenisering provoserer frem nye former for menneskelig selvforståelse, identitet og behov for sosial avgrensing og anerkjennelse i en globalisert tid

  Dataverktøy
  Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

  Læreprosess og tidsbruk

  Kurset gjennomføresover 36 timer, fordelt på klasseromsundervisning, gruppearbeid og veiledning. Kursinnholdet er teoretisk forankret.

  Aktivitet
  Timebruk
  Deltagelse i forelesning
  36
  Foreberedelse til forelesningene
  28
  Oppgaveløsning og gruppearbeid
  50
  Kollokvier og medstudentveiledning
  26
  Selvstudium/lese litteratur/eksamensforberedelser
  60
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200
  Eksamen
  Kurset avsluttes med en 72 timer hjemmeeksamen over et oppgitt tema. Eksamen kan løses individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37491 - 72-timers hjemmeeksamen, teller 100 % for å oppnå endelig karakter i kurset ELE 3749 Globalisering, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon