ELE 3742 Marked, kriser og miljø

ELE 3742 Marked, kriser og miljø

Kurskode: 
ELE 3742
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Atle Andreassen Raa
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset tar opp markedsøkonomi som økonomisk system og ser på hva som er styrker og utfordringer med dette. Utgangspunktet er Adam Smiths syn, slik han la det fram i sitt banebrytende verk Nasjonenes Velstand fra 1776. Deretter blir ideer fra kjente økonomer helt fram til i dag presentert, både tilhengere av markedsøkonomi og de som har vært mer kritiske.
Det gjennomgripende tema er markedsøkonomiens muligheter og problemer knyttet til næringslivets, statens og det enkelte individs rolle og atferd i samfunnet. Moderne økonomisk teori som også vurderer markedets funksjoner ut fra aktørenes tilgang på informasjon og psykologiske faktorer blir også trukket inn. Markedsøkonomiens globale og nasjonale utfordringer i dag, for eksempel kriser, miljø- og ressursutfordringer og inntektsfordeling vil bli drøftet i lys av de ideene som gjennomgås i kurset.

Kunnskapsmål

Etter kurset skal studentene ha:

 • Etablert kunnskap om hva som er de grunnleggende mekanismene i en markedsøkonomi, slik Smith beskrev dette.
 • Opparbeidet forståelse for hvilke forutsetninger som lå bak Smiths modell
 • Tilegnet seg kjennskap til konsekvensene av ulik organisering av produksjons- og konsumsiden for hvordan markedene vil fungere.
 • Tilegnet seg kjennskap til hvilke faktorer som kan påvirke en markedsøkonomi over tid, spesielt effekten av ny teknologi og andre endringer i produksjonsbetingelser, samt i inntektsforhold og konsumvaner.
 • Opparbeidet kunnskap om ulike syn på myndighetenes rolle i en markedsøkonomi, for eksempel det å møte dagens ressurs- og miljøutfordringer på en best mulig måte.
 • Etablert kjennskap til den rolle informasjon og kommunikasjon har for markedsøkonomien, herunder effekten av assymetrisk informasjon i markedene.
 • Etablert kjennskap til hvilke forutsetninger om atferd ligger bak handlinger i markedene, herunder full og begrenset rasjonalitet og den rolle økonomiske og sosiale insentiver kan spille.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Være i stand til å bedømme og drøfte markedsøkonomiens sterke og svake sider sett ut fra ulike interesser i samfunnet.
 • Kunne drøfte dagens økonomiske problemer og vurdere forslag til hvordan disse kan løses i lys av økonomisk teori.
Holdningsmål
 • Studentene skal utvikle bevissthet om betydningen av økonomiske institusjoner, økonomisk organisering og økonomisk atferd for samfunn, bedriftene og den enkelte i samfunnet.
 • Studentene skal utvikle evnen til ved hjelp av teori og praktisk kunnskap i kombinasjon å reflektere over hva som er konsekvensene for samfunnet, næringslivet og individene av ulike former for økonomisk organisering og menneskelig atferd i markedene
Kursets innhold
 1. Adam Smiths teori om den usynlige hånd og det frie marked.
 2. David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill, frihandel, proteksjonisme og økonomisk utvikling.
 3. Leon Walras, Carl Menger, Stanley Jevons, Alfred Marshall og Vilfredo Pareto. Den nyklassiske teorien om fullkommen konkurranse
 4. Thorstein Veblen og John K Galbraith. Kritikken av den nyklassiske teorien
 5. Joan Robinson og teorien om ufullkommen konkurranse
 6. John Maynard Keynes' teori om kriser og arbeidsledighet. Paul Krugman og nykeynesianismen.
 7. Karl Marx og Joseph Schumpeters syn på hvorfor kriser oppstår.
 8. Alfred Pigou og de senere miljøøkonomene.
 9. Friedrich Hayek, Milton Friedman og de markedsvennlige økonomene i etterkrigstiden
 10. Joseph Stiglitz og Georg Akerlof. Konsekvensen av mangel på informasjon i markedene.
 11. Robert Shiller og Hyman Minky. Om årsaken til finanskrisen i 2008.
 12. Daniel Kahneman: Begrenset rasjonalitet
Læreprosess og tidsbruk

Kurset vil bli gjennomført med en kombinasjon 2 samlinger á 6 timer, gruppeoppgaver, samt veiledning. I tillegg til dette vil det være et undervisningsopplegg på Itslearning hvor det vil bli tilrettelagt elektroniske læringsressurser på tvers av alle BI Campuser. 

Studentene skal i løpet av kurset jobbe med praktisk/empirisk problemstillinger og analysere disse ved hjelp av teorier og modeller fra pensum. Det legges opp til nettbaserte aktiviteter og deltakelse i nettbaserte diskusjoner. 

Som et virkemiddel for å fremme motivasjon og læring vil undervisningen baseres på elektroniske mapper og deltakelse i kurset. 

Karakter i kurset er basert på mappeevaluering. Studentene skal på Itslearning utvikle en systematisk sett av oppgaver som viser innsats, prosess, fremdrift, og refleksjon. Arbeidene i den elektroniske mappen gjennom semestret danner grunnlag for  innleveringen av den endelige eksamensoppgaven i slutten av semesteret. Den endelige innleveringen skal bestå av følgende elementer:

Deloppgave I
Deloppgave II

Mappeinnleveringen kan gjøres individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.

Nøyaktig tidspunkt og oppgavetekst for innleveringer/publiseringer oppgis ved kursstart.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ELE37422
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell ( 1 - 3 )
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:ELE37422
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Mappe-evaluering
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning12Time(r)2 samlinger á 6 timer
Forberedelse til undervisning75Time(r)
Selvstudium75Time(r)
Innlevering(er)38Time(r)Mappeinnlevering
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:12 Time(r)
Kommentar:2 samlinger á 6 timer
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:75 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:75 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:38 Time(r)
Kommentar:Mappeinnlevering
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Pressman, Steven 2014 Fifty major economists 3rd ed Routledge
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
White, Lawrence H. Introduction to The clash of economic ideas: the great policy debates and experiments of the last hundred years Introduction to The clash of economic ideas: the great policy debates and experiments of the last hundred years s. 1-11.
Stilwell, Frank J. B. Why do economists disagree? Why do economists disagree? Kap. 39: s. 374-386.
Stilwell, Frank J. B. Free-market economics Free-market economics Kap. 18: s. 150-160.
Cassidy, John Adam Smith's invisible hand Adam Smith's invisible hand Kap. 2: s. 25-36.
Schlefer, Jonathan The metaphor of the invisible hand The metaphor of the invisible hand Kap. 1: s. 1-23.
White, Lawrence H. Free trade, protectionism, and trade deficits Free trade, protectionism, and trade deficits Kap. 14: s. 360-381.
Schlefer, Jonathan This imperfect world This imperfect world Kap. 7: s. 93-98.
Stilwell, Frank J. B. Market structures Market structures Kap. 21: s. 180-190.
Himmelweit, Susan; Simonetti, Roberto; Trigg, Andrew Consumer dependency Consumer dependency Kap. 3: s. 59-83.
Stilwell, Frank J. B. The disillusioned defence of capitalism The disillusioned defence of capitalism Kap. 29: s. 264-272.
Aliber, Robert Z.; Kindleberger, Charles P. The anatomy of a typical crisis The anatomy of a typical crisis Kap. 2: s. 38-52.
Schlefer, Jonathan Economies in crisis Economies in crisis Kap. 14: s. 238-255.
Smith, Stephen The economic theory of efficient pollution control The economic theory of efficient pollution control Kap. 2: s. 14-27.
Bartelmus, Peter; Bartelmus, Arik Introduction to Sustainability economics: an introduction Introduction to Sustainability economics: an introduction Kap. 1: s. 1-9.
Kay, John Information Information Kap. 18: s. 212-223.
Kay, John Risk in reality Risk in reality Kap. 19: s. 224-236.
Cassidy, John Psychology returns to economics Psychology returns to economics Kap. 15: s. 192-204.
Akerlof, George A.; Shiller, Robert J. Introduction to Animal spirits: how human psychology drives the economy and why it matters for global capitalism Introduction to Animal spirits: how human psychology drives the economy and why it matters for global capitalism s. 1-7.
Medema, Steven G. The economic role of government in the history of economic thought The economic role of government in the history of economic thought Kap. 27: s. 428-444.
Harvey, David The rise of neoliberal theory The rise of neoliberal theory s. 18-31.
Crouch, Colin Neoliberalism: its origins and false start Neoliberalism: its origins and false start s. 2-23.
Kahneman, Daniel Econs and humans Econs and humans s. 411-418.
Cassidy, John Hidden information and the market for lemons Hidden information and the market for lemons Kap. 12: s. 151-165.
Akerlof, George A.; Shiller, Robert J. Why do real estate markets go through cycles? Why do real estate markets go through cycles? Kap. 12: s. 149-156.
Ariely, Dan The fallacy of supply and demand The fallacy of supply and demand Kap. 2: s. 23-48.
Webpage
Authors/Editors Tittel Journal URL Publisher StudentNote
Krugman, Paul How Did Economists Get It So Wrong? How Did Economists Get It So Wrong? Resource