ELE 3734 Butikkledelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

ELE 3734 Butikkledelse


Kursansvarlig
Jan Ivar Fredriksen

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset er målrettet for studenter innenfor markedsførings- og økonomirelaterte fagområder som ønsker innsikt og forståelse i sentrale områder innenfor varehandelsledelse.

Temaene i kurset er bygget opp rundt en helhet som omfatter sentrale områder innefor etablering, organisering og drift av en butikk.

Kurset kan ikke velges av studenter på Bachelorstudiet i Retail Management grunnet overlapping med andre kurs i studiet.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studenten skal tilegne seg en grunnleggende begrepskunnskap, -innsikt og -forståelse innefor områder knyttet til etablering, organisering og drift av en butikk, herunder:

 • Varehandelens utvikling og trender
 • Forbrukeradferd og markedssegmentering
 • Formålet med virksomheten (visjon og forretningsidé)
 • Strategiske analyser
 • Kundens sortiments- og prisopplevelse
 • Forhold med betydning for detaljistens lokalisering
 • Organisering og kompetansebehov
 • Betydningen av kompetente og motiverte medarbeidere
 • Kundeservice og personlig salg
 • Butikkutforming og butikken som markedsføringsmedium
 • Økonomiske nøkkeltall og tilørende beregninger
 • Analyse av og tiltak mot svinn

Ferdighetsmål
 • Kunne foreta en strategisk analyse for en gitt detaljhandelsvirksomhet
 • Kunne diskutere valg av aktuelle markedsstrategier
 • Kunne strategisk og operativt delta i planlegging og realisering av aktuelle butikkonsepter med vekt på:
  • Valgt profil
  • Sortimentsopplevelsen
  • Prisopplevelsen
  • Valg av lokalisering og lokaliseringsopplevelsen
 • Kunne strategisk og operativt bidra i beslutninger knyttet til:
  • Organisering og personalplanlegging
  • Nødvendig kompetanse og motivasjon
  • Programmer for kundeservice og utøvesle av personlig salg i butikk
 • Beherske en helhetlig beslutningsramme for bruk av butikken som markedsføringsmedium, samt kunne utnytte dette strategisk og i butikkens daglige drift
 • Kunne strategisk og operativt bidra i arbeid tilknyttet kostnads og svinnkontroll

Holdningsmål
 • Kandidaten skal etter kurset se betydningen av tverrfaglighet og helhet i fagområdet.
 • Oppmuntre til refleksjon rundt betydningen av analyse før og etter tiltak for ulike sider ved butikkens strategi og drift
 • Øke bevisstheten for betydningen av at butikken består av mennesker, varer og teknologi i et samspill
 • Se betydningen av at det skapes harmoni, mental likevekt og økonomisk trygghet for ledelse, medarbeidere og detaljistens kunder

Forkunnskaper
Grunnleggende kurs innen markedsføring og bedriftsøkonomi.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Fredriksen, Jan Ivar. 2010. Varehandelsledelse. Fagbokforlaget. 280 sider

Artikkelsamling:
Fredriksen, Jan Ivar. 2010. Noen utvalgte artikler fra bransjetidskrifter. Handelshøyskolen BI. ca. 50 sider. Artikkelsamlingen publiseres under aktuelle temaer i itslearning

Anbefalt litteratur

Tidsskrift:
Bransjetidskrifter

Emneoversikt
 • Detaljhandelen, detaljistbransjer, profiler, formater, eierstrukturer og kjeder
 • Forbrukeradferd og markedssegmentering med vekt på informasjonsbasert relasjonsbygging med kunden
 • Markedsstrategi og strategisk analyse
 • Sortimentsopplevelsen
 • Prisopplevelsen
 • Lokaliseringsbeslutninger ut fra kjøpssituasjoner og faktabaserte beslutningssystemer
 • Detaljistens organisering og personalplanlegging
 • Butikkmedarbeiderens kompetanse og motivasjon
 • Detaljistens kundeservice
 • Personlig salg i detaljhandelen
 • Butikkutforming og butikken som markedsføringsmedium
 • Økonomiske nøkkeltall
 • Svinnanalyse og -tiltak

Dataverktøy
Tilgang til Internett
Business Analyst fra Geoinsight (demo)


Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres som prosessundervisning fordelt på klasseromsundervisning, individuelle oppgaver, gruppearbeid og individuell/felles veiledning. Kurset er praktisk-teoretisk i den forstand at mye av teorien diskuteres i en praktisk sammenheng. Studentene velger aktører fra bransjen som benyttes i diskusjoner og øvingsoppgaver.

Studentene kan på frivillig basis, i løpet av kurset, gjennomføre 3 øvingsoppgaver etter nærmere angitte frister. Det oppfordres her til å arbeide i grupper på 2-4 studenter. Gruppene gis gruppevis tilbakemelding på sine løsningsforslag. Øvingsoppgavene skal innleveres elektronisk i It's learning.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i forelesning
36
Foreberedelse til forelesningene
33
Oppgaveløsning og gruppearbeid
65
Kollokvier og medstudentveiledning
26
Selvstudium/lese litteratur/eksamensforberedelser
40
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37341 - Skriftlig eksamen som teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset ELE 3734 Butikkledelse, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Ingen hjelpemidler er tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon