ELE 3734 Butikkledelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

ELE 3734 Butikkledelse

Kursansvarlig
Jan Ivar Fredriksen

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Høst; Vår

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset er målrettet for studenter innenfor markedsførings- og økonomirelaterte fagområder som ønsker innsikt og forståelse i sentrale områder innenfor varehandelsledelse.

Temaene i kurset er bygget opp rundt en helhet som omfatter sentrale områder innefor etablering, organisering og drift av en butikk.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studenten skal tilegne seg en grunnleggende begrepskunnskap, -innsikt og -forståelse innefor områder knyttet til etablering, organisering og drift av en butikk, herunder:
 • Varehandelens utvikling og trender
 • Forbrukeradferd og markedssegmentering
 • Formålet med virksomheten (visjon og forretningsidé)
 • Strategiske analyser
 • Kundens sortiments- og prisopplevelse
 • Forhold med betydning for detaljistens lokalisering
 • Organisering og kompetansebehov
 • Betydningen av kompetente og motiverte medarbeidere
 • Kundeservice og personlig salg
 • Butikkutforming og butikken som markedsføringsmedium
 • Økonomiske nøkkeltall og tilørende beregninger
 • Analyse av og tiltak mot svinn

Ferdighetsmål
 • Kunne foreta en strategisk analyse for en gitt detaljhandelsvirksomhet
 • Kunne diskutere valg av aktuelle markedsstrategier
 • Kunne strategisk og operativt delta i planlegging og realisering av aktuelle butikkonsepter med vekt på:
  • Valgt profil
  • Sortimentsopplevelsen
  • Prisopplevelsen
  • Valg av lokalisering og lokaliseringsopplevelsen
 • Kunne strategisk og operativt bidra i beslutninger knyttet til:
  • Organisering og personalplanlegging
  • Nødvendig kompetanse og motivasjon
  • Programmer for kundeservice og utøvesle av personlig salg i butikk
 • Beherske en helhetlig beslutningsramme for bruk av butikken som markedsføringsmedium, samt kunne utnytte dette strategisk og i butikkens daglige drift
 • Kunne strategisk og operativt bidra i arbeid tilknyttet kostnads og svinnkontroll

Holdningsmål
 • Kandidaten skal etter kurset se betydningen av tverrfaglighet og helhet i fagområdet.
 • Oppmuntre til refleksjon rundt betydningen av analyse før og etter tiltak for ulike sider ved butikkens strategi og drift
 • Øke bevisstheten for betydningen av at butikken består av mennesker, varer og teknologi i et samspill
 • Se betydningen av at det skapes harmoni, mental likevekt og økonomisk trygghet for ledelse, medarbeidere og detaljistens kunder

Forkunnskaper
Grunnleggende kurs innen markedsføring og bedriftsøkonomi.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Fredriksen, Jan Ivar. 2010. Varehandelsledelse. Fagbokforlaget. 280 sider

Artikkelsamling:
Fredriksen, Jan Ivar. 2010. Noen utvalgte artikler fra bransjetidskrifter. Handelshøyskolen BI. ca. 50 sider

Anbefalt litteratur

Tidsskrift:
Bransjetidskrifter

Emneoversikt
 • Detaljhandelen, detaljistbransjer, profiler, formater, eierstrukturer og kjeder
 • Forbrukeradferd og markedssegmentering med vekt på informasjonsbasert relasjonsbygging med kunden
 • Markedsstrategi og strategisk analyse
 • Sortimentsopplevelsen
 • Prisopplevelsen
 • Lokaliseringsbeslutninger ut fra kjøpssituasjoner og faktabaserte beslutningssystemer
 • Detaljistens organisering og personalplanlegging
 • Butikkmedarbeiderens kompetanse og motivasjon
 • Detaljistens kundeservice
 • Personlig salg i detaljhandelen
 • Butikkutforming og butikken som markedsføringsmedium
 • Økonomiske nøkkeltall
 • Svinnanalyse og -tiltak

Dataverktøy
Tilgang til Internett
Business Analyst fra Geoinsight (demo)


Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres som prosessundervisning fordelt på klasseromsundervisning, individuelle oppgaver, gruppearbeid og individuell/felles veiledning. Kurset er praktisk-teoretisk i den forstand at mye av teorien diskuteres i en praktisk sammenheng. Studentene velger aktører fra bransjen som benyttes i diskusjoner og øvingsoppgaver.

Studentene kan på frivillig basis, i løpet av kurset, gjennomføre 3 øvingsoppgaver etter nærmere angitte frister. Det oppfordres her til å arbeide i grupper på 2-4 studenter. Gruppene gis gruppevis tilbakemelding på sine løsningsforslag. Øvingsoppgavene skal innleveres elektronisk i It's learning.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i forelesning
36
Foreberedelse til forelesningene
33
Oppgaveløsning og gruppearbeid
65
Kollokvier og medstudentveiledning
26
Selvstudium/lese litteratur/eksamensforberedelser
40
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37341 - Skriftlig eksamen som teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset ELE 3734 Butikkledelse, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Ingen hjelpemidler er tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon