ELE 3724 Ledelse og økonomisk kriminalitet

ELE 3724 Ledelse og økonomisk kriminalitet

Kurskode: 
ELE 3724
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Petter Gottschalk
Kursnavn på engelsk: 
Leadership and Financial Crime
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi studentene en grunnleggende forståelse for samspillet mellom innsikt i hvordan økonomisk kriminalitet foregår og innsikt i tiltak for å forhindre og oppklare økonomisk kriminalitet. Med utgangspunkt i teorier om økonomisk og organisert kriminalitet kombinert med norske og internasjonale eksempler, får studentene innsikt i kriminalitetsbildet på både mikronivå og makronivå for å kunne avdekke og forebygge kriminalitet. Studentene utvikler kunnskap om interne undersøkelser, granskinger og etterforsking.

Det er blitt et klart lederansvar å forhindre økonomisk kriminalitet. Likevel skjer økonomisk kriminalitet i og mellom virksomheter og individer i økende grad. Økonomisk kriminalitet er profittmotiverte, lovstridige handlinger som begås innenfor en lovlig virksomhet, av en kriminell virksomhet eller i regi av kriminelle individer. Kurset gir studentene kunnskap om hvordan økonomisk kriminalitet faktisk foregår og hvilke teorier som kan forklare virksomheters og individers kriminelle adferd. Videre gir kursett studentene kunnskap om metoder for å forhindre og oppklare økonomisk kriminalitet.

Hvitsnippkriminalitet er økonomisk kriminalitet begått i kraft av stilling, posisjon og tillit. Kurset vil gi innsikt i hvordan hvitsnippkriminalitet blir avslørt, og hvordan mistanker om hvitsnippkriminalitet kan bli gransket.

Kunnskapsmål

Studentene skal etter endt program ha utviklet seg i forhold til følgende mål for personlig kunnskappå et grunnleggende nivå:

 • Kunnskap om økonomisk kriminalitet: markeder, aktører og mekanismer
 • Kunnskap om kriminelle økonomiske organisasjoner: verdikonfigurasjoner, forretningsmodeller, entreprenørskap og ledelse
 • Kunnskap om teoretiske, juridiske, kriminologiske, økonomiske og psykologiske perspektiver på økonomisk kriminalitet
 • Kunnskap om oppklaring av kriminalitet: varsling, avdekking, undersøkelse, gransking, etterforsking og straff
 • Kunnskap om forebygging av kriminalitet: etterretningsinformasjon, trusselvurderinger, sikkerhetstiltak, regelverk og retningslinjer
Ferdighetsmål

Studentene skal etter endt program ha utviklet seg i forhold til følgende mål for personlige ferdigheterpå et grunnleggende nivå:

 • Kunne vurdere trusler og tiltak mot økonomisk kriminalitet
 • Kunne oppdage uregelmessigheter og mistenkelige transaksjoner
 • Kunne gjennomføre gransking, undersøkelse, etterforsking og etterretning
 • Kunne samle inn opplysinger gjennom samtaler, informasjonssystemer og eksterne kilder
 • Kunne anvende verdikonfigurasjonsanalyse, konkurransekrefter og utviklingsmodeller mot økonomisk kriminalitet
Holdningsmål

Studentene skal etter endt program ha utviklet seg i forhold til følgende mål for personlige holdningerpå et grunnleggende nivå:

 • Vilje til å ta varslingsrutiner og varslere på alvor
 • Evne til å sette seg inn i kriminalitetens vesen og den kriminelles motiver
 • Ønske om å bidra til å redusere omfanget av økonomisk kriminalitet
 • Interesse for å forstå både offer og gjerningsperson
 • Nysgjerrighet i forhold til kriminalitetens årsaker og virkninger
 • Reaksjon på hvitsnippkriminelle og hvitsnippkriminalitet som grov kriminalitet som aldri skal bagatelliseres
Kursets innhold
 • Definisjoner og eksempler på økonomisk kriminalitet
 • Bekvemmelighetsteori om hvitsnippkriminalitet
 • Bekvemmelighetsteori om hvitsnippforbrytere
 • Organisert kriminalitet og kriminelle organisasjoner
 • Avsløring av hvitsnippkriminalitet
 • Samfunnsansvar mot økonomisk og organisert kriminalitet
 • Varsling om misligheter og økonomisk kriminalitet
 • Gransking ved mistanke om økonomisk kriminalitet
 • Situasjonsbestemt gransking og straffebestemmelser
 • Ulike hensyn ved gransking av mistanker om misligheter
 • Kritisk søkelys på granskingsbransjen og advokater
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 45 timer forelesninger.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
ELE37241
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
55 Time(r)
Innlevering(er)
100 Time(r)
Arbeid med prosjektoppagaven.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.