ELE 3724 Ledelse og økonomisk kriminalitet

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

ELE 3724 Ledelse og økonomisk kriminalitet


Kursansvarlig
Petter Gottschalk

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset skal gi studentene en grunnleggende forståelse for samspillet mellom innsikt i hvordan økonomisk kriminalitet foregår og innsikt i tiltak for å forhindre og oppklare økonomisk kriminalitet. Med utgangspunkt i teorier om økonomisk og organisert kriminalitet kombinert med norske og internasjonale eksempler, får studentene innsikt i kriminalitetsbildet på både mikronivå og makronivå for å kunne avdekke og forebygge kriminalitet. Studentene utvikler kunnskap om interne undersøkelser, granskinger og etterforsking.

Det er blitt et klart lederansvar å forhindre økonomisk kriminalitet. Likevel skjer økonomisk kriminalitet i og mellom virksomheter og individer i økende grad. Økonomisk kriminalitet er profittmotiverte, lovstridige handlinger som begås innenfor en lovlig virksomhet, av en kriminell virksomhet eller i regi av kriminelle individer. Kurset gir studentene kunnskap om hvordan økonomisk kriminalitet faktisk foregår og hvilke teorier som kan forklare virksomheters og individers kriminelle adferd. Videre gir kursett studentene kunnskap om metoder for å forhindre og oppklare økonomisk kriminalitet.

Hvitsnippkriminalitet er økonomisk kriminalitet begått i kraft av stilling, posisjon og tillit. Kurset vil gi innsikt i hvordan hvitsnippkriminalitet blir avslørt, og hvordan mistanker om hvitsnippkriminalitet kan bli gransket.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal etter endt program ha utviklet seg i forhold til følgende mål for personlig kunnskappå et grunnleggende nivå:

 • Kunnskap om økonomisk kriminalitet: markeder, aktører og mekanismer
 • Kunnskap om kriminelle økonomiske organisasjoner: verdikonfigurasjoner, forretningsmodeller, entreprenørskap og ledelse
 • Kunnskap om teoretiske, juridiske, kriminologiske, økonomiske og psykologiske perspektiver på økonomisk kriminalitet
 • Kunnskap om oppklaring av kriminalitet: varsling, avdekking, undersøkelse, gransking, etterforsking og straff
 • Kunnskap om forebygging av kriminalitet: etterretningsinformasjon, trusselvurderinger, sikkerhetstiltak, regelverk og retningslinjer

Ferdighetsmål
Studentene skal etter endt program ha utviklet seg i forhold til følgende mål for personlige ferdigheterpå et grunnleggende nivå:
 • Kunne vurdere trusler og tiltak mot økonomisk kriminalitet
 • Kunne oppdage uregelmessigheter og mistenkelige transaksjoner
 • Kunne gjennomføre gransking, undersøkelse, etterforsking og etterretning
 • Kunne samle inn opplysinger gjennom samtaler, informasjonssystemer og eksterne kilder
 • Kunne anvende verdikonfigurasjonsanalyse, konkurransekrefter og utviklingsmodeller mot økonomisk kriminalitet

Holdninger
Studentene skal etter endt program ha utviklet seg i forhold til følgende mål for personlige holdningerpå et grunnleggende nivå:
 • Vilje til å ta varslingsrutiner og varslere på alvor
 • Evne til å sette seg inn i kriminalitetens vesen og den kriminelles motiver
 • Ønske om å bidra til å redusere omfanget av økonomisk kriminalitet
 • Interesse for å forstå både offer og gjerningsperson
 • Nysgjerrighet i forhold til kriminalitetens årsaker og virkninger
 • Reaksjon på hvitsnippkriminelle og hvitsnippkriminalitet som grov kriminalitet som aldri skal bagatelliseres

Forkunnskaper
Ingen.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gottschalk, Petter. 2016. Økonomisk kriminalitet - Ledelse og samfunnsansvar. Cappelen Damm Akademisk Forlag

Anbefalt litteratur
Bøker:
Benson, Michael L., Sally S. Simpson. 2015. Understanding white-collar crime : an opportunity perspective. 2nd ed.. Taylor & Francis
Fahsing, Ivar A. og Petter Gottschalk. 2008. Kriminelle organisasjoner : hvordan forstå organisert kriminalitet. Fagbokforlaget
Gottschalk, Petter. 2012. Økonomisk kriminalitet i ledelsen. Akademika forlag
Olsen, Anders Berg. 2007. Økonomisk kriminalitet : avdekking, gransking og forebygging. Universitetsforlaget


Emneoversikt
 • Definisjoner og eksempler på økonomisk kriminalitet
 • Bekvemmelighetsteori om hvitsnippkriminalitet
 • Bekvemmelighetsteori om hvitsnippforbrytere
 • Organisert kriminalitet og kriminelle organisasjoner
 • Avsløring av hvitsnippkriminalitet
 • Samfunnsansvar mot økonomisk og organisert kriminalitet
 • Varsling om misligheter og økonomisk kriminalitet
 • Gransking ved mistanke om økonomisk kriminalitet
 • Situasjonsbestemt gransking og straffebestemmelser
 • Ulike hensyn ved gransking av mistanker om misligheter
 • Kritisk søkelys på granskingsbransjen og advokater

Dataverktøy
Det er ingen krav om bruk av databerktøy i kurset..

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 45 timer forelesninger.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisningen
45
Lese faglitteratur
55
Skrive fagoppgave
100
Anbefalt tidsbruk totalt
200

Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.Eksamen
Kurset avsluttes med en prosjektoppgave.
Prosjektoppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter, og utleveres i begynnelsen av semesteret.


Eksamenskode(r)
ELE 37241 - Prosjektoppgave, teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset ELE 3724 Ledelse og økonomisk kriminalitet, 7.5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt.
Eksamensinformasjonen publisert på studentportalen @BI forklarer bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


Kontinuasjon
For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Tilleggsinformasjon