ELE 3724 Ledelse og økonomisk kriminalitet

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

ELE 3724 Ledelse og økonomisk kriminalitet

Kursansvarlig
Petter Gottschalk

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Vår

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset skal gi studentene en grunnleggende forståelse for samspillet mellom innsikt i hvordan økonomisk kriminalitet foregår og innsikt i tiltak for å forhindre og oppklare økonomisk kriminalitet. Med utgangspunkt i teorier om økonomisk og organisert kriminalitet kombinert med norske og internasjonale eksempler, får studentene innsikt i kriminalitetsbildet på både mikronivå og makronivå for å kunne avdekke og forebygge kriminalitet. Studentene utvikler kunnskap om interne undersøkelse, granskinger og etterforskingsledelse.
Det er blitt et klart lederansvar å forhindre økonomisk kriminalitet. Likevel skjer økonomisk kriminalitet i og mellom virksomheter og individer i økende grad. Økonomisk kriminalitet er profittmotiverte, lovstridige handlinger som begås innenfor en lovlig virksomhet, av en kriminell virksomhet eller i regi av kriminelle individer. Kurset gir studentene kunnskap om hvordan økonomisk kriminalitet faktisk foregår og hvilke teorier som kan forklare virksomheters og individers kriminelle adferd. Videre gir kursett studentene kunnskap om metoder for å forhindre og oppklare økonomisk kriminalitet. Alvorlig økonomisk kriminalitet er gjerne koblet til organisert kriminalitet, og kurset gir derfor innsikt i kriminelle organisasjoner nasjonalt og globalt.

Læringsmål
Studentene skal etter endt program ha utviklet seg i forhold til følgende mål for personlig kunnskappå et grunnleggende nivå:
 • Kunnskap om økonomisk kriminalitet: markeder, aktører og mekanismer
 • Kunnskap om kriminelle økonomiske organisasjoner: verdikonfigurasjoner, forretningsmodeller, entreprenørskap og ledelse
 • Kunnskap om teoretiske, juridiske, kriminologiske, økonomiske og psykologiske perspektiver på økonomisk kriminalitet
 • Kunnskap om oppklaring av kriminalitet: varsling, avdekking, undersøkelse, gransking, etterforsking og straff
 • Kunnskap om forebygging av kriminalitet: etterretningsinformasjon, trusselvurderinger, sikkerhetstiltak, regelverk og retningslinjer

Studentene skal etter endt program ha utviklet seg i forhold til følgende mål for personlige ferdigheterpå et grunnleggende nivå:
 • Kunne vurdere trusler og tiltak mot økonomisk kriminalitet
 • Kunne oppdage uregelmessigheter og mistenkelige transaksjoner
 • Kunne gjennomføre gransking, undersøkelse, etterforsking og etterretning
 • Kunne samle inn opplysinger gjennom samtaler, informasjonssystemer og eksterne kilder
 • Kunne anvende verdikonfigurasjonsanalyse, konkurransekrefter og utviklingsmodeller mot økonomisk kriminalitet

Studentene skal etter endt program ha utviklet seg i forhold til følgende mål for personlige holdningerpå et grunnleggende nivå:
 • Vilje til å ta varslingsrutiner og varslere på alvor
 • Evne til å sette seg inn i kriminalitetens vesen og den kriminelles motiver
 • Ønske om å bidra til å redusere omfanget av økonomisk kriminalitet
 • Interesse for å forstå både offer og gjerningsperson
 • Nysgjerrighet i forhold til kriminalitetens årsaker og virkninger
 • Reaksjon på hvitsnippkriminelle og hvitsnippkriminalitet som grov kriminalitet som aldri skal bagatelliseres

Forkunnskaper
Ingen.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Fahsing, Ivar A. og Petter Gottschalk. 2008. Kriminelle organisasjoner : hvordan forstå organisert kriminalitet. Fagbokforlaget
Gottschalk, Petter. 2010. Ledelse og økonomisk kriminalitet. Cappelen akademisk


Anbefalt litteratur
Bøker:
Benson, Michael L., Sally S. Simpson. 2009. White-collar crime : an opportunity perspective. Routledge
Brightman, Hank J.. 2009. Todays white collar crime : legal, investigative, and theoretical perspectives. Routledge


Emneoversikt
 • Eksempler på økonomisk kriminalitet
 • Analyse av økonomisk kriminalitet
 • Organisasjonsteorier om økonomisk kriminalitet
 • Kriminologiteorier om økonomisk kriminalitet
 • Organisert kriminalitet - historikk og overblikk
 • Legale eller kriminelle organisasjoner og deres kultur
 • Det kriminelle prosjektet
 • Ledelse i kriminelle organisasjoner
 • Kriminelle organisasjoners verdikonfigurasjoner
 • Markedsøkonomi for organisert kriminalitet
 • Utviklingsmodeller for kriminelle organisasjoner
 • Analyse av organisert kokainhandel som eksempel
 • Gransking av økonomisk kriminalitet
 • Informasjonskilder i etterforsking og etterretning
 • Informasjonssystemer i etterretning og etterforsking
 • Strategi og styring for å forebygge økonomisk kriminalitet
 • Helsefarlige og kriminelle lederstiler
 • Kunnskapsbasert etterretningsarbeid
 • Planleggging av etterretningsstrategi
 • Implementering av etterretningsstrategi

Dataverktøy
Det skal tegnes figurer som viser kausaldiagram for utviklingen i økonomisk kriminalitet over tid. Hensikten er å modellere dynamikken i bekjempelse av økonomisk kriminalitet. En variabel i kausaldiagram vil være antall lovbrudd. Kausaldiagram bygges opp ved å starte med hva som påvirker antall lovbrudd per år (årsaker) og hva disse lovbruddene fører til (virkninger). Antall lovbrudd vil inngå i flere tilbakekoblingsløkker. Kausaldiagram tegnes ved bruk av programvaren Vensim fra Ventana Systems. Denne programvaren finnes gratis tilgjengelig på www.vensim.com/freedownload.html. Kausaldiagram skal inneholde polaritet (+ og -) for hver sammenheng mellom årsak og virkning. Kausaldiagram skal angi positive (+) og negative (-) tilbakekoblingsløkker, der den positive løkken viser mulig vekst i antall lovbrudd, mens den negative løkken viser reduksjon i antall lovbrudd som følge av tiltak og innsats. Kausaldiagram skal dermed illustrere vekselvirkninger mellom hva man gjør for å redusere økonomisk kriminalitet. Kausaldiagram er en metode i systemdynamikk.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 45 timer foreslesninger. Som en del av kurset skal hver student gi en presentasjon på 15 minutter av et tema i faget for klassen. Presentasjonen vil være i form av en miniforelesning i vanlig forelesningstid.

Det vil også bli gitt innleveringsoppgaver underveis i kurset. Nærmere opplysninger om innleveringer og presentasjoner vil bli gitt ved semesterstart.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisningen
45
Lese faglitteratur
55
Skrive fagoppgave
80
Innleveringer og presentasjoner
20
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en prosjektoppgave.
  Prosjektoppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter, og utleveres i begynnelsen av semesteret.


  Eksamenskode(r)
  ELE 37241 - Prosjektoppgave, teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset ELE 3724 Ledelse og økonomisk kriminalitet, 7.5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon