Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3724 Ledelse og økonomisk kriminalitet - KONTINUASJONSEKSAMEN

ELE 3724 Ledelse og økonomisk kriminalitet - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
ELE 3724
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Stig Berge Matthiesen
Kursnavn på engelsk: 
Leadership and Financial Crime - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2023 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang våren 2022. Det tilbys kontinuasjonseksamen (siste gang) våren 2023.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi studentene en grunnleggende forståelse for samspillet mellom innsikt i hvordan økonomisk kriminalitet foregår og innsikt i tiltak for å forhindre og oppklare økonomisk kriminalitet. Med utgangspunkt i teorier om økonomisk og organisert kriminalitet kombinert med norske og internasjonale eksempler, får studentene innsikt i kriminalitetsbildet på både mikronivå og makronivå for å kunne avdekke og forebygge kriminalitet. Studentene utvikler kunnskap om interne undersøkelser, granskinger og etterforsking.

Det er blitt et klart lederansvar å forhindre økonomisk kriminalitet. Likevel skjer økonomisk kriminalitet i og mellom virksomheter og individer i økende grad. Økonomisk kriminalitet er profittmotiverte, lovstridige handlinger som begås innenfor en lovlig virksomhet, av en kriminell virksomhet eller i regi av kriminelle individer. Kurset gir studentene kunnskap om hvordan økonomisk kriminalitet faktisk foregår og hvilke teorier som kan forklare virksomheters og individers kriminelle adferd. Videre gir kurset studentene kunnskap om metoder for å forhindre og oppklare økonomisk kriminalitet.

Hvitsnippkriminalitet er økonomisk kriminalitet begått i kraft av stilling, posisjon og tillit. Kurset vil gi innsikt i hvordan hvitsnippkriminalitet blir avslørt, og hvordan mistanker om hvitsnippkriminalitet kan bli gransket. Hvitsnippkriminalitet drøftes ved bruk av bekvemmelighetsteori.

Ved beskyldninger, påstander, mistanker og varslinger gjennomføres ofte undersøkelser og granskinger av fakta. Noen undersøkelser og granskinger handler om mulig økonomisk kriminalitet, mens andre handler om mulig arbeidsmiljøkriminalitet. Det er ofte en sammenheng mellom økonomisk kriminalitet og arbeidsmiljøkriminalitet. Blant annet kan gjengjeldelse mot varslere ha økonomiske motiver for virksomheten. Kurset skal gi studentene en innsikt i undersøkelser og granskinger ved å evaluere rapporter fra slike undersøkelser og granskinger.

Kunnskapsmål

Studentene skal etter endt program ha utviklet seg i forhold til følgende mål for personlig kunnskap på et grunnleggende nivå:

 • Kunnskap om økonomisk kriminalitet: markeder, aktører og mekanismer
 • Kunnskap om kriminelle økonomiske organisasjoner: verdikonfigurasjoner, forretningsmodeller, entreprenørskap og ledelse
 • Kunnskap om teoretiske, juridiske, kriminologiske, økonomiske og psykologiske perspektiver på økonomisk kriminalitet
 • Kunnskap om oppklaring av kriminalitet: varsling, avdekking, undersøkelse, gransking, etterforsking og straff
 • Kunnskap om forebygging av kriminalitet: etterretningsinformasjon, trusselvurderinger, sikkerhetstiltak, regelverk og retningslinjer
 • Kunnskap om evaluering av undersøkelser og granskinger.
Ferdighetsmål

Studentene skal etter endt program ha utviklet seg i forhold til følgende mål for personlige ferdigheter på et grunnleggende nivå:

 • Kunne vurdere trusler og tiltak mot økonomisk kriminalitet
 • Kunne oppdage uregelmessigheter og mistenkelige transaksjoner
 • Kunne gjennomføre gransking, undersøkelse, etterforsking og etterretning
 • Kunne samle inn opplysninger gjennom samtaler, informasjonssystemer og eksterne kilder
 • Kunne anvende verdikonfigurasjonsanalyse, konkurransekrefter og utviklingsmodeller mot økonomisk kriminalitet
 • Kunne evaluere rapporter fra gransking og undersøkelse av fakta
Generell kompetanse

Studentene skal etter endt program ha utviklet seg i forhold til følgende mål for personlige holdninger på et grunnleggende nivå:

 • Vilje til å ta varslingsrutiner og varslere på alvor
 • Evne til å sette seg inn i kriminalitetens vesen og den kriminelles motiver
 • Ønske om å bidra til å redusere omfanget av økonomisk kriminalitet
 • Interesse for å forstå både offer og gjerningsperson
 • Nysgjerrighet i forhold til kriminalitetens årsaker og virkninger
 • Reaksjon på hvitsnippkriminelle og hvitsnippkriminalitet som grov kriminalitet som aldri skal bagatelliseres
 • Holdning om at enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist
 • Holdning om at konklusjoner ved undersøkelse og gransking alltid skal basere seg mer enn sannsynlighetsovervekt
Kursets innhold
 • Definisjoner og eksempler på økonomisk kriminalitet
 • Bekvemmelighetsteori om hvitsnippkriminalitet
 • Bekvemmelighetsteori om hvitsnippforbrytere
 • Organisert kriminalitet og kriminelle organisasjoner
 • Avsløring av hvitsnippkriminalitet
 • Samfunnsansvar mot økonomisk og organisert kriminalitet
 • Varsling om misligheter og økonomisk kriminalitet
 • Gransking ved mistanke om økonomisk kriminalitet
 • Situasjonsbestemt gransking og straffebestemmelser
 • Ulike hensyn ved gransking av mistanker om misligheter
 • Kritisk søkelys på granskingsbransjen og advokater
 • Evaluering av rapporter fra granskinger og undersøkelser
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 36 timer forelesninger og 2 webinarer.

 

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
ELE37241
Karakterskala: 
ECTS
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
55 Time(r)
Innlevering(er)
100 Time(r)
Arbeid med prosjektoppagaven.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.