BTH 1141 Bacheloroppgave - Forretningsutvikling og digitalisering - KONTINUASJONSEKSAMEN

BTH 1141 Bacheloroppgave - Forretningsutvikling og digitalisering - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
BTH 1141
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Ragnvald Sannes
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor Thesis - Business Development and Digitalisation - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor Fordypninger (HSØA)
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2023 Vår
2024 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Det tilbys kontinuasjonseksamen vår 2023 og siste gang vår 2024. 

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset BST 1140 Forretningsutvikling og digitalisering, 15 studiepoeng, utgjøre en fordypning i fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter ved Bachelorstudiet i markedsføring og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne på en god måte.

Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives individuelt eller i gruppe på to til tre studenter som samarbeider om oppgaven. 

Fordypningen i forretningsutvikling og digitalisering legger stor vekt på å kombinere teoretisk kunnskap med praktiske ferdigheter i bruk av verktøy for forretningsutvikling og digitalisering. For å støtte denne målsettingen gjennomføres bacheloroppgaven i form av et prosjekt der studentene må kombinere sin fagkunnskap med en konkret situasjon for en virksomhet. Alternativt kan man gjennomføre en casestudie av en eller flere virksomheter.

Begge typer av oppgaver skal gjennomføres med bakgrunn i forskningsbasert teori og metodikk. Det blir dermed en øvelse i å kunne omsette teoretisk kunnskap til konkrete valg i en praktisk situasjon.

Det legges opp til at bacheloroppgaven skal reflektere det faglige perspektivet i fordypningen. Et naturlig utgangspunkt er å analysere hvordan en virksomhet anvender teknologi samt komme med forslag til forbedring. Forbedringen kan ha fokus på:

 • forretningsmodell og strategi
 • organisering og kompetanse
 • arbeidsflyt og prosessforbedring
 • design av løsninger og brukeropplevelse.
Kunnskapsmål

Studentene skal gjennom det tilhørende kurset og bacheloroppgaven opparbeide og utvikle:

 • Dybdekunnskap om sentrale teorier og modeller innen tema for egen oppgave
 • Kunnskap om metode og prosess for gjennomføring av et prosjektarbeid
 • Kunnskap om tilpasning av teorier, modeller og metoder til en konkret situasjon
 • Kunnskap om sammenhengen mellom forretningsmessige betraktninger, valg av løsninger og forventede konsekvenser av disse valgene.
Ferdighetsmål

Studentene skal etter gjennomført kurs og bacheloroppgave kunne:

 • Identifisere og velge teorier og modeller som er relevante for egen oppgave
 • Anvende sentrale teorier og modeller til å gjennomføre analyser i egen oppgave
 • Anvende sentrale teorier og modeller som basis for å finne gode løsninger
 • Anvende metode- og prosesskunnskap i gjennomføringen av eget prosjekt
 • Skrive en samlet rapport som dokumenterer faglig og metodemessige kvaliteter i eget prosjekt
Generell kompetanse
 • Kunne vurdere ulike perspektiver og synsvinkler i et prosjekt
 • Ta ansvar for eget prosjekt, samarbeidet i gruppen og relasjonen til eksterne parter
 • Være en konstruktiv og hjelpsom kollega i dialog med andre grupper
Kursets innhold

Prosjektets tematikk skal være selvvalgt, og må ha en forankring i fordypningskurset. En nærmere beskrivelse av krav og rammer for prosjektet blir oppgitt ved oppstart av arbeidet.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd. 

Seminarundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring. Seminarene omfatter tematiske seminarer om gjennomføring av en oppgave samt arbeidsseminarer med fokus på studentenes prosjekter-

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe. 

Studentene skal i høstsemesteret fylle ut og levere et registreringsskjema hvor valgt gruppe og tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

For å skrive Bacheloroppgave i Forretningsutvikling og digitalisering forutsettes det at man har gjennomført den tilhørende kursdelen eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Bacheloroppgave. Det anbefales at oppgaven løses i grupper.
Eksamenskode: 
BTH11411
Karakterskala: 
ECTS
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
22 Time(r)
Deltakelse i seminarer (felles)
Undervisning
2 Time(r)
Bibliotekets informasjon
Seminargrupper
8 Time(r)
Deltakelse i seminargrupper
Gruppearbeid / oppgaver
285 Time(r)
Arbeid med oppgaven
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
3 Time(r)
Veiledning til Bacheloroppgaven
Forberedelse til undervisning
80 Time(r)
Forberedelse til seminarer.
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.