BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management

BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management

Kurskode: 
BST 1703
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Eirill Bø
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor Fordypninger (HSØA)
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset vil i kombinasjon med BTH 1704 Bacheloroppgave – Logistikkledelse - Supply Chain Management, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og gi påskrift om fordypning på vitnemålet. Gjelder for studenter på Bachelorstudiet i markedsføring og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Andre studenter kan velge å ta kurset som et valgkurs i sitt 3. studieår.

Fordypningen skal gi studentene dyptgående, ledelsesorientert kunnskap og forståelse om utvikling og ledelse av forsyningskjeder og om bedriftsintern logistikk. Studentene vil lære de fysiske og administrative prosesser som er knyttet til det å anskaffe, håndtere, lagre, planlegge produksjon, transportere og levere varer på en måte som oppfyller kundenes servicekrav på en kostnadseffektiv måte.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om innkjøp og innkjøpets betydning for hele bedriften
 • Tilegnet seg kunnskaper transportøkonomi og betydningen av forskjellige kanaler til kundene
 • Lært å beregne og optimere kostnader knyttet til lager, transport og produksjon
 • Opparbeidet forståelse for hvordan de forskjellige logistikkløsningene påvirker leveringsservicen til kundene
 • Tilegnet seg forståelse for hvordan integreing av forsyningskjedene vil kunne redusere logistikk-kostnadene
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene være i stand til å:

 • Bedømme hva som skal til for å gjøre et godt innkjøp
 • Analysere transportkostnader og vite hva transport bør koste
 • Utarbeide prognoser, lagermodeller og konkrete produksjonsplaner
Holdningsmål

Studentene skal ha forståelse for hvordan forskjellige logistikkløsninger påvirker miljøet
Studentene skal være bevisst på hvilke etiske utfordringer de kan møte i innkjøpsarbeide

Kursets innhold

Innkjøp

 • Innkjøpsprosessen
 • Segmentering av leverandører
 • Innkjøpets betydning for bedriften
 • Innkjøpsforhandlinger

Transport

 • Transportmarkedets oppbygging
 • Transport og miljø
 • Transportprising
 • Ruteplanlegging

Driftsledelse

 • Distribusjonsplanlegging
 • Lageroptimering
 • Produksjonsplanlegging
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 90 timer forelesninger. Forelesningen omfatter casearbeid og casene som benyttes i undervisningen vil være direkte eksamensrelevant.

Excel -regneark vil bli benyttet i beregninger i oppgaver.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Grunnkurs i statistikk fra 1. år på bachelorstudiet, MET 3431 Statistikk eller MET 2920 Statistikk for økonomer. I tillegg anbefales det at studentene har tatt kurset markedsføringskanaler og logistikk eller tilsvarende.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BST17031
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja5 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:BST17031
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning90Time(r)12 dager á 7,5 time
Forberedelse til undervisning120Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver100Time(r)Casearbeid
Gruppearbeid / oppgaver90Time(r)Oppgaveløsning (30) og Multiple choice tester (60)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:90 Time(r)
Kommentar:12 dager á 7,5 time
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:120 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:100 Time(r)
Kommentar:Casearbeid
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:90 Time(r)
Kommentar:Oppgaveløsning (30) og Multiple choice tester (60)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bø, Eirill; Grønland, Stein Erik cop. 2014 Moderne transportlogistikk: bedre integrering i forsyningskjeder Fagbokforl
Grønland, Stein Erik 2017 Logistikkledelse 5. utg Cappelen Damm akademisk
Jonsson, Patrik c2008 Logistics and supply chain management MacGraw-Hill
Brynhildsvoll, Ivar 2018 Prinsipper for bedre innkjøp 3. utg Fagbokforl