BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management

Kursansvarlig
Eirill Bø

Institutt
Institutt for strategi og logistikk

Semester
Høst

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset vil i kombinasjon med BTH 1704 Bacheloroppgave – Logistikkledelse - Supply Chain Management, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og gi påskrift om fordypning på vitnemålet. Gjelder for studenter på Bachelorstudiet i markedsføring og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Andre studenter kan velge å ta kurset som et valgkurs i sitt 3. studieår.

Fordypningen skal gi studentene dyptgående, ledelsesorientert kunnskap og forståelse om utvikling og ledelse av forsyningskjeder og om bedriftsintern logistikk. Studentene vil lære de fysiske og administrative prosesser som er knyttet til det å anskaffe, håndtere, lagre, planlegge produksjon, transportere og levere varer på en måte som oppfyller kundenes servicekrav på en kostnadseffektiv måte.

Læringsmål
Kunnskapsmål
I løpet av kurset skal studentene:
 • Tilegne seg grunnleggende kunnskaper om innkjøp og innkjøpets betydning for hele bedriften
 • Tilegne seg kunnskaper transportøkonomi og betydningen av forskjellige kanaler til kundene
 • Lære å beregne og optimere kostnader knyttet til lager, transport og produksjon
 • Opparbeide forståelse for hvordan de forskjellige logistikkløsningene påvirker leveringsservicen til kundene
 • Tilegne seg forståelse for hvordan integreing av forsyningskjedene vil kunne redusere logistikk-kostnadene

Ferdighetsmål
 • Studentene skal være i stand til å bedømme hva som skal til for å gjøre et godt innkjøp
 • Studentene skal kunne analysere transportkostnader og vite hva transport bør koste
 • Studentene skal kunne utarbeide prognoser, lagermodeller og konkrete produksjonsplaner

Holdningsmål
 • Studentene skal ha forståelse for hvordan forskjellige logistikkløsninger påvirker miljøet
 • Studentene skal være bevisst på hvilke etiske utfordringer de kan møte i innkjøpsarbeide

Forkunnskaper
Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende, herunder minimum grunnkurs i statistikk fra 1. år på bachelorstudiet, MET 3431 Statistikk eller MET 2920 Statistikk for økonomer. I tillegg bør studentene ha tatt kurset markedsføringskanaler og logistikk eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Brynhildsvoll, Ivar. 2011. Prinsipper for bedre innkjøp. 2. utg. Fagbokforlaget
Grønland, Stein Erik. 2010. Logistikkledelse. 4. utg. Cappelen akademisk. 360
Jonsson, Patrik. 2008. Logistics and supply chain management. MacGraw-Hill. 479/17


Annet:
Eirill Bø og Stein Erik Grønland. 2010. Kan transportetterspørsel og miljøbelastning reduseres ved økt integrering av forsyningskjedene?. 1. 100. Dette er en utredning for Vegdirektoratet som omhandler transport og integrering av forsyningskjeden, legges i pdf på Itslearning


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Innkjøp
 • Innkjøpsprosessen
 • Segmentering av leverandører
 • Innkjøpets betydning for bedriften
 • Innkjøpsforhandlinger

Transport:
 • Transportmarkedets oppbygging
 • Transport og miljø
 • Transportprising
 • Ruteplanlegging

Driftsledelse
 • Distribusjonsplanlegging
 • Lageroptimering
 • Produksjonsplanlegging

Dataverktøy
Excel -regneark vil bli benyttet i beregningene

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 90 timer forelesninger. Forelesningen omfatter casearbeid og casene som benyttes i undervisningen vil være direkte eksamensrelevant.

I løpet av semesteret vil det bli lagt ut multiple choice tester på It's learning. Testene vil være knyttet til temaene Innkjøp, Transport og Driftsledelse.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet Timer
Deltakelse i undervisningen 12 dager á 7,5 time
90
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
120
Casearbeid
100
Oppgaveløsning
30
Multiple choice tester
60
SUM
400

BI Nettstudier
Nettlærer vil benytte It's learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet Timer
Deltakelse i undervisningen 6 dager á 8 timer
48
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
135
Casearbeid
100
Oppgaveløsning
67
Multiple choice tester
60
SUM
400


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  BST 17031 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management, 15 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  BI-definert eksamenskalkulator Texas Instruments BA II PlusTM eller enkel kalkulator er tillatt.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler.


  Kontinuasjon
  ved neste ordinære gjennomføring

  Tilleggsinformasjon