Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management

BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management

Kurskode: 
BST 1703
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Eirill Bø
Kursnavn på engelsk: 
Supply Chain Management - Logistics Management
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Programvalgkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi studentene dyptgående, ledelsesorientert kunnskap og forståelse om utvikling og ledelse av forsyningskjeder og om bedriftsintern logistikk. Studentene vil lære de fysiske og administrative prosesser som er knyttet til det å anskaffe, håndtere, lagre, planlegge produksjon, transportere og levere varer på en måte som oppfyller kundenes servicekrav på en kostnadseffektiv måte.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om innkjøp og innkjøpets betydning for hele bedriften
 • Tilegnet seg kunnskaper transportøkonomi og betydningen av forskjellige kanaler til kundene
 • Lært å beregne og optimere kostnader knyttet til lager, transport og produksjon
 • Opparbeidet forståelse for hvordan de forskjellige logistikkløsningene påvirker leveringsservicen til kundene
 • Tilegnet seg forståelse for hvordan integrering av forsyningskjedene vil kunne redusere logistikk-kostnadene
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene være i stand til å:

 • Bedømme hva som skal til for å gjøre et godt innkjøp
 • Analysere transportkostnader og vite hva transport bør koste
 • Utarbeide prognoser, lagermodeller og konkrete produksjonsplaner
Generell kompetanse

Studentene skal ha forståelse for hvordan forskjellige logistikkløsninger påvirker miljøet
Studentene skal være bevisst på hvilke etiske utfordringer de kan møte i innkjøpsarbeidet

Kursets innhold

Innkjøp

 • Innkjøpsprosessen
 • Segmentering av leverandører
 • Innkjøpets betydning for bedriften
 • Innkjøpsforhandlinger

Transport

 • Transportmarkedets oppbygging
 • Transport og miljø
 • Transportprising
 • Ruteplanlegging

Driftsledelse

 • Distribusjonsplanlegging
 • Lageroptimering
 • Produksjonsplanlegging
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 90 timer forelesninger. Forelesningen omfatter casearbeid og simuleringer. Casene som benyttes i undervisningen vil være direkte eksamensrelevant.

Excel -regneark vil bli benyttet i beregninger i oppgaver.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Grunnkurs i statistikk fra 1. år på bachelorstudiet, MET 3431 Statistikk eller MET 2920 Statistikk for økonomer. I tillegg anbefales det at studentene har tatt kurset markedsføringskanaler og logistikk eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Strukturert test
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
BST17031
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
85 Time(r)
12 dager á 7,5 time
Webinar
5 Time(r)
Forberedelse til undervisning
120 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
100 Time(r)
Casearbeid
Gruppearbeid / oppgaver
90 Time(r)
Oppgaveløsning (30) og Multiple choice tester (60)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.