BMP 2915 Sikkerhetsledelse

BMP 2915 Sikkerhetsledelse

Kurskode: 
BMP 2915
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Jon Lereim
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
BMP 2916
BMP 2917
Introduksjon

Programmet søker å gi deltakerne en grundig lederutdanning med fokus på strategisk, organisatorisk og operasjonell sikkerhet og sikring i virksomheter og forvaltning. Det blir lagt vekt på en praktisk tilnærming til fagområdene. Deltakeren skal etter endt gjennomført program ha utviklet forståelse for relasjoner mellom samfunn, virksomhet og enkeltpersoner; ha tilegnet seg kunnskaper om trusselbildet, sårbarhet og sikkerhet i et utvidet perspektiv, samt ha fått ferdigheter til å utøve helhetlig ledelse av sikkerhet i egen virksomhet.

Kunnskapsmål

Studentene skal etter endt studium ha inngående kunnskap om de sentrale delene av sikkerhetsledelse og kunne anvende disse på viktige sikkerhets- og sikringsperspektiver for virksomheter, inklusive mål for teoretisk kunnskap:
Ha fått gode og oppdaterte kunnskaper i sikkerhetsfagets forankring i statsforvaltningen og rettssystemet
Ha fått god forståelse for samfunnets og organisasjoners trusselbilde, samt betydningen av dette for næringsliv og annen virksomhet
Ha fokusert på hvordan man som leder skal forholde seg til gjeldende rammebetingelser for å kunne følge opp sikkerheten i egen organisasjon
Ha fått økt forståelse for - og inngående kunnskaper om sikkerhetsrelaterte fagdisipliner med hovedvekt på ulike tekniske aspekter knyttet til sikkerhetsledelse
Ha blitt gjort kjent med ulike metoder og verktøy for å beskytte mot utilsiktede hendelser.
Ha fått kunnskap om håndtering av situasjoner som krever sikkerhetsinngrep
Ha fått teoretisk kunnskap om betydningen av sikkerhetskultur i organisasjoner

Ferdighetsmål

Studentene skal etter endt studium har  utviklet seg i henhold til følgende mål for ferdigheter:
Kunne analysere og løse oppgaver og utfordringer teoretisk så vel som praktisk  
Kunne formulere mål og formål for et prosjekt eller en oppgave som krever spesiell planlegging og gjennomføring
Kunne gjennomføre sikkerhetsanalyser generelt og spesifikt
Ha ervervet seg ferdigheter i krisehåndtering og fått erfaring med og hvordan kriser kan løses i praksis gjennom trening på cases
Ha fått trygghet i håndtering av situasjoner som vil kunne oppfattes som ubehagelige på grunn av trusler eller annen informasjon om en situasjon som krever sikkerhetsinngrep

Holdningsmål

Studentene skal etter endt studium ha utviklet seg i henhold til følgende mål for holdninger:
Kunne være i stand til kritisk tenkning om ledelse av sikkerhet og sikringsarbeid i egen virksomhet og i samfunnet for øvrig.

Kunne kommunisere om faglige temaer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet
Kunne bidra til utvikling av ’best practice’ innenfor fagområdet gjennom utveksling av synspunkter og erfaringer
Kunne bidra til utvikling av sikkerhetskultur i egen virksomhet gjennom utveksling av synspunkter og erfaringer
 

Kursets innhold

Programmet består av 5 fysiske samlinger, hver på 3 dager, samt 2 virtuelle online-moduler.

De fysiske samlingene skjer ved BI Stavanger og er fordelt over 2 semestre. Temaoversikten er vist i tabellen for modulene/samlingene.

Samlinger

Tema

Modul1

Fysisk

Samling

Sikkerhetsledelse og lederes resultatansvar for sikkerhet og sikring  

 • Introduksjon & ledelsesutfordringer
 • Terminologi i sikkerhetsledelse (risiko, safety, security, usikkerhet mm)
 • Samfunnssikkerhet og rettssystemet

Modul 2

Online

Innføring i sikkerhetsteori

 • Trusselbildet og lovreguleringer
 • Kriminologi    

Modul 3

Fysisk

Samling

Sikkerhetskultur og sikkerhetsperspektiv

 • Betydning av organisasjonskultur
 • En sikkerhets- og sikringsorientert kultur
 • Organisatorisk robusthet, resiliens og redundans
 • Ulike virkemidler; fysisk sikring, elektronisk, organisatorisk, vakthold

Modul 4

Online

Sikkerhetskultur i praksis

 • Case studie

Modul 5

Fysisk samling

Risikoforståelse, risikoanalyse og risikostyring

 • Risikostyring som primært beslutningsstøtteverktøy for ledere
 • Operasjonell risiko, risikoanalyse, risikoprosess, prioritering og tiltak
 • Refleksjon av sikkerhet arbeid i praksis

Modul 6

Fysisk samling

Beredskap og beredskapsplanlegging

 • Beredskapsplanlegging, konsekvensanalyser og scenarioanalyser
 • Ledelse av beredskapsteam
 • Refleksjon av operasjonelt sikkerhetsarbeid i praksis

Modul 7

Fysisk samling

Krisehåndtering, Media og krisehåndtering

 • Kriseledelse, løsningsutforming, roller, fokus og prosess
 • Casestudie- diskusjon i plenum
 • Prosjektoppgave
Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres over to semestre med to undervisningskoder. I 1. semester er koden BMP 2916 og i 2. semester er koden BMP 2917. I tillegg til samlingene, kreves det en betydelig egeninnsats fra den enkelte student, spesielt arbeid med refleksjonsnotat med tilknytning til egen bedrift.

Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, samt en skriftlig individuell hjemmeeksamen som teller 40 % av totalkarakteren i programmet.
Det gis nærmere retningslinjer for formkrav til prosjektoppgave. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper utover allsidig praksis i sikkerhetsbransjen. Målgruppe for studiet er ledere med ansvar for sikkerhet i egen organisasjon eller avdeling. Programmet vil også passe for operative ledere som ønsker å tilegne seg formell kompetanse innenfor sikkerhetsledelse.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 29151
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell Individuell hjemmeeksamen som teller 40 % av totalkarakteren i programmet
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 29152
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Individuell hjemmeeksamen som teller 40 % av totalkarakteren i programmet
Eksamenskode:BMP 29151
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren
Eksamenskode:BMP 29152
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Aarset, Magne Vollan cop. 2010 Kriseledelse Fagbokforl
Engen, Ole Andreas; Kruke, Bjørn Ivar; Lindøe, Preben; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar; Pettersen, Kenneth Arne 2016 Perspektiver på samfunnssikkerhet Cappelen Damm akademisk
Reason, James cop.1997 Managing the risks of organizational accidents Ashgate
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Designing social research : the logic of anticipation Designing social research : the logic of anticipation Kap. 2
Normal accidents: living with high-risk technologies Normal accidents: living with high-risk technologies Kap. 3
Opptrykk av utgaven fra 1984
Westrum, R.; Adamski, A. J. Handbook of aviation human factors Handbook of aviation human factors Kap. 5
Quarantelli, E. L.; Boin, A.; Lagadec, P. Studying Future Disasters and Crises: A Heuristic Approach Studying Future Disasters and Crises: A Heuristic Approach
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Boin, Arjen 2009-07 The New World of Crises and Crisis Management: Implications for Policymaking and Research
Klein, G. A. 1989 Recognition-primed decisions
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Kruke, B. I. 2012 Samfunnssikkerhet og krisehåndtering: Relevans for 22. juli 2011
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bang, Henning c1998 Organisasjonskultur i praksis : verktøy for kartlegging, utvikling og endring av organisasjonskultur Tano Aschehoug
Aven, Terje cop. 2006 Pålitelighets- og risikoanalyse 4. utg Universitetsforl Kap. 7 og 9, samt deler av kap. 4
Aven, Terje cop. 2007 Risikostyring: grunnleggende prinsipper og ideer Universitetsforl Kap. 2 og 4
Aven, Terje; Wiencke, Hermann Steen; Røed, Willy cop. 2008 Risikoanalyse: prinsipper og metoder, med anvendelser Universitetsforlaget Kap. 1 og 2
Rosness, R.; Guttormsen, G. 2004 Organisational accidents and resilient organisations : five perspectives SINTEF Industrial Management: Safety and Reliability
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Jore, S. H. 2015 Challengers of Building Societal Resilience through Organizational Security Risk Management. The Working on Safety Conference Anbefalt artikkelsamling
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
2012 NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen regjeringen.no
Kruke, B. I. 2005 Samfunnssikkerhet : forsøk på en begrepsfesting Rogalandsforskning
Haukelid, K. Oljekultur og sikkerhetskultur. Arbeidsnotat. Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK)