BMP 2900 Innovasjon og organisering i helsetjenesten

BMP 2900 Innovasjon og organisering i helsetjenesten

Kurskode: 
BMP 2900
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Bjørn Erik Mørk
Kari Jorunn Kværner
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
BMP 2901
BMP 2902
Introduksjon

Helsetjenesten står ovenfor betydelige endringer. Sektoren utfordres kontinuerlig av ny teknologi, ny kunnskap og krav om ny organisering. Helsepolitikken stiller stadig tøffere krav til pasientorientering, effektivitet og koordinering, og forventer at ny teknologi tas i bruk. Helseprofesjonene endrer seg derfor, med nye krav til kompetanse og roller. Videre er det avgjørende at ledere i helsetjenesten har god oversikt over sine juridiske og økonomiske rammebetingelser når sektoren endres. I dette kurset skal studentene utvikle forståelse for hvordan sektorens rammebetingelser fremmer og hemmer innovasjon og endring.

Kunnskapsmål

Programmet legger vekt på dialog, refleksjon og læring hvor helsetjenestens grunnleggende ledelses- og styringsbehov står i fokus. Målet er å etablere en innsiktsfull og god sammenheng mellom rammebetingelser, innovasjon og praktiske resultater. Studentene oppfordres til å se helsetjenesten som en kontinuerlig omstillings-og forbedringsarena der profesjonenes faglige dyktighet skal forenes med styringsferdigheter og lederkunnskaper.

Ferdighetsmål

Etter gjennomgått studium forventes det at studentene har opparbeidet en innsikt i hva som hemmer og fremmer innovasjon i sektoren, med vekt på sammenhengen mellom økonomiske, rettslige og organisatoriske rammer. Lederposisjonene i helsetjenesten har tradisjonelt vært profesjonsavhengige. Det er i mindre grad tilfelle i dag. Realkompetanse kombinert med dokumenterbar og kvalifisert etterutdanning gir gode muligheter for nye utfordringer.

Holdningsmål

Kvalifisering for ledelse og innovasjonsarbeid krever kunnskap og evne til å avveie kryssende hensyn. I dette programmet skal studentene utvikle evne til å vurdere endringsbehov på en helhetlig måte, i skjæringspunktene mellom politikk, kunnskap, organisering og regulering.

Kursets innhold

Emneoversikten gjelder for hele programmet. Betingelser for innovasjon og endring i helsetjenesten vil undersøkes og klargjøres i relasjon til følgende fire temabolker: 

  • Helselovgivning og styringspremisser
  • Helsepolitikk og organisasjon
  • Helseøkonomi og ressursstyring
  • Ledelse, makt og verdier
Læreprosess og tidsbruk

Programmet på 30 studiepoeng gjennomføres over to semestre. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester; forelesningkurset i 1. semester heter BMP 2901 og i 2. semester BMP 2902.

Kurset gjennomføres over 6 samlinger a 2 og 3 dager, totalt 13 dager. Tilsammen 117 timer. I opplegget er det inkludert undervisning i metode samt veiledning i fagoppgave. Dette skjer i forbindelse med samlingene. Samlingene gjennomføres med vekt på anvendelse av det faglige stoffet i forhold til konkrete behov og utfordringer i en helseorganisasjon. Dette gjelder såvel i sykehus, kommunale helsetjenester som i helsetjeneste utøvet i regi av frivillige organisasjoner på non-profit basis og privatdrevet helsetjeneste på kommersiell basis. 

BI Nettstudier 

I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes den nettbaserte undervisningsplattformen itslearning i kombinasjon med samlinger. På itslearning publiserer nettlærer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive innsendingsoppgaver med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser. Studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Nettstudentene tilbys også en studieguide, som er en pedagogisk veiledning til pensumlitteraturen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

TypeVektingTilsynVarighetGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 29001
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60No invigilation72 Time(r)Individuell Programmet avsluttes med innlevering av en fagoppgave samt en 72 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen etter andre semester. Fagoppgaven kan skrives i gruppe på inntil 1-3 studenter.

Begge eksamener må være fullført og bestått for å få godkjent BMP 2900 Fordypningsstudiet - Helsetjenestens rammebetingelser, 30 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 29002
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40No invigilation2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Programmet avsluttes med innlevering av en fagoppgave samt en 72 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen etter andre semester. Fagoppgaven kan skrives i gruppe på inntil 1-3 studenter.

Begge eksamener må være fullført og bestått for å få godkjent BMP 2900 Fordypningsstudiet - Helsetjenestens rammebetingelser, 30 studiepoeng.
Eksamenskode: BMP 29001
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:
Eksamenskode: BMP 29002
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100