BMP 2900 Innovasjon og organisering i helsetjenesten

BMP 2900 Innovasjon og organisering i helsetjenesten

Kurskode: 
BMP 2900
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Bjørn Erik Mørk
Kari Jorunn Kværner
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
BMP 2901
BMP 2902
Introduksjon

Helsetjenesten står ovenfor betydelige endringer. Sektoren utfordres kontinuerlig av ny teknologi, ny kunnskap og krav om ny organisering. Helsepolitikken stiller stadig tøffere krav til pasientorientering, effektivitet og koordinering, og forventer at ny teknologi tas i bruk. Helseprofesjonene endrer seg derfor, med nye krav til kompetanse og roller. Videre er det avgjørende at ledere i helsetjenesten har god oversikt over sine juridiske og økonomiske rammebetingelser når sektoren endres. I dette kurset skal studentene utvikle forståelse for hvordan sektorens rammebetingelser fremmer og hemmer innovasjon og endring.

Kunnskapsmål

Programmet legger vekt på dialog, refleksjon og læring hvor helsetjenestens grunnleggende ledelses- og styringsbehov står i fokus. Målet er å etablere en innsiktsfull og god sammenheng mellom rammebetingelser, innovasjon og praktiske resultater. Studentene oppfordres til å se helsetjenesten som en kontinuerlig omstillings-og forbedringsarena der profesjonenes faglige dyktighet skal forenes med styringsferdigheter og lederkunnskaper.

Ferdighetsmål

Etter gjennomgått studium forventes det at studentene har opparbeidet en innsikt i hva som hemmer og fremmer innovasjon i sektoren, med vekt på sammenhengen mellom økonomiske, rettslige og organisatoriske rammer. Lederposisjonene i helsetjenesten har tradisjonelt vært profesjonsavhengige. Det er i mindre grad tilfelle i dag. Realkompetanse kombinert med dokumenterbar og kvalifisert etterutdanning gir gode muligheter for nye utfordringer.

Holdningsmål

Kvalifisering for ledelse og innovasjonsarbeid krever kunnskap og evne til å avveie kryssende hensyn. I dette programmet skal studentene utvikle evne til å vurdere endringsbehov på en helhetlig måte, i skjæringspunktene mellom politikk, kunnskap, organisering og regulering.

Kursets innhold

Emneoversikten gjelder for hele programmet. Betingelser for innovasjon og endring i helsetjenesten vil undersøkes og klargjøres i relasjon til følgende fire temabolker: 

  • Helselovgivning og styringspremisser
  • Helsepolitikk og organisasjon
  • Helseøkonomi og ressursstyring
  • Ledelse, makt og verdier
Læreprosess og tidsbruk

Programmet på 30 studiepoeng gjennomføres over to semestre. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester; forelesningkurset i 1. semester heter BMP 2901 og i 2. semester BMP 2902.

Kurset gjennomføres over 6 samlinger a 2 og 3 dager, totalt 13 dager. Tilsammen 117 timer. I opplegget er det inkludert undervisning i metode samt veiledning i fagoppgave. Dette skjer i forbindelse med samlingene. Samlingene gjennomføres med vekt på anvendelse av det faglige stoffet i forhold til konkrete behov og utfordringer i en helseorganisasjon. Dette gjelder såvel i sykehus, kommunale helsetjenester som i helsetjeneste utøvet i regi av frivillige organisasjoner på non-profit basis og privatdrevet helsetjeneste på kommersiell basis. 

BI Nettstudier 

I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes den nettbaserte undervisningsplattformen itslearning i kombinasjon med samlinger. På itslearning publiserer nettlærer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive innsendingsoppgaver med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser. Studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Nettstudentene tilbys også en studieguide, som er en pedagogisk veiledning til pensumlitteraturen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 29001
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei72 Time(r)Individuell Programmet avsluttes med innlevering av en fagoppgave samt en 72 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen etter andre semester. Fagoppgaven kan skrives i gruppe på inntil 1-3 studenter.

Begge eksamener må være fullført og bestått for å få godkjent BMP 2900 Fordypningsstudiet - Helsetjenestens rammebetingelser, 30 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 29002
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Programmet avsluttes med innlevering av en fagoppgave samt en 72 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen etter andre semester. Fagoppgaven kan skrives i gruppe på inntil 1-3 studenter.

Begge eksamener må være fullført og bestått for å få godkjent BMP 2900 Fordypningsstudiet - Helsetjenestens rammebetingelser, 30 studiepoeng.
Eksamenskode: BMP 29001
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:
Eksamenskode: BMP 29002
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Lian, Olaug S. 2007 Når helse blir en vare: medikalisering og markedsorientering i helsetjenesten 2. utg Høyskoleforl  
Magnussen, Jon; Bjørnenak, Trond; Nyland, Kari; Pettersen, Inger Johanne 2008 Økonomi og helse 2. utg Cappelen akademisk forl  
Hjelmtveit, Vidar 2009 Velferdsstaten i endring: norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre 2. utg Gyldendal akademisk  
Arntzen, Elisabeth 2014 Ledelse og kvalitet i helsetjenesten: arbeidsglede og orden i eget hus   Gyldendal akademisk  
Syse, Aslak; Norge; Lovsamlingsfondet   Norges lover: lovsamling for helse- og sosialsektoren Siste utg Gyldendal juridisk Siste utg.
Molven, Olav 2015 Helse og jus 8. utg Gyldendal juridisk  
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
  2012-2013 Meld. St. 9 (2012–2013) Én innbygger - én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren   regjeringen.no  
  2005 NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt. En sammenhengende helsetjeneste   regjeringen.no  
  2005-2006 St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Fremtidas omsorgsutfordringer   regjeringen.no  
Hoholm; T. 2013 Artikkelsamling til temaet "Ledelse, makt og verdier"   Itslearning Et utvalg aktuelle artikler legges opp som tillegg til Lians bok. Legges ut på itslearning ved kursstart.

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Ohnstad, Bente; Befring, Anne Kjersti; Norge cop. 2010 Helsepersonelloven: med kommentarer 3. utg Fagbokforlaget  
Haug, Kjell; Olsen, Trond E.; Kaarbøe, Oddvar cop. 2009 Et Helsevesen uten grenser? 2. utg Cappelen akademisk forl  
Irgens, Eirik J. cop. 2007 Profesjon og organisasjon: å arbeide som profesjonsutdannet   Fagbokforl  
Kjønstad, Asbjørn 2007 Helserett: pasienters og helsearbeideres rettsstilling 2. utg Gyldendal akademisk  
Riedl, Tore Roald; Elde, Wenche Dahl; Norge 2014 Psykisk helsevernloven: med nøkkelkommentarer 2. utg Cappelen Damm akademisk  
Syse, Aslak; Norge 2009 Pasientrettighetsloven: med kommentarer 3. rev. utg Gyldendal Akademisk  
Tjora; Aksel Hagen 2008 Den moderne pasienten   Gyldendal akademisk  
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
  2011 NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg   regjeringen.no