BMP 2900 Innovasjon og organisering i helsetjenesten

BMP 2900 Innovasjon og organisering i helsetjenesten

Kurskode: 
BMP 2900
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Bjørn Erik Mørk
Kari Jorunn Kværner
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
BMP 2901
BMP 2902
Introduksjon

Helsetjenesten står ovenfor store utfordringer med en aldrende befolkning, mer kompliserte sykdomsbilder og stor økning i livsstilsykdommer. Innovasjon er nødvendig for å møte stigende helseutgifter, og for å kunne tilby nye behandlingsformer. I tillegg utfordrer digitalisering og ny teknologi dagens organisering av helsetjenestene.

Helsepolitikken stiller tydelige krav om pasientens helsetjeneste, og både politikere og befolkningen forventer mer tverrfaglig samarbeid, og at ny teknologi og nye praksiser skal gi bedre pasientbehandling. Ettersom pasientene og brukerne må stå i sentrum for alt helsevesenet gjør, så blir det stadig viktigere med bedre samhandling, både innad i og på tvers av organisasjoner, og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Denne utviklingen utfordrer sykehusenes og den kommunale helsetjenestens evne til å omstille seg og helseutøveres kompetanse. Dette kurset tilbyr derfor kunnskap om innovasjon, organisasjon, juridiske problemstillinger og økonomi, samt praksisbasert kunnskap om hvordan innovasjon og endring kan gjennomføres.

 

Etter gjennomgått studium forventes det at studentene har opparbeidet en innsikt i hva som hemmer og fremmer innovasjon i helse, med vekt på sammenhengen mellom økonomiske, rettslige og organisatoriske rammer. Studentene skal også opparbeide innsikt i hva organisatorisk innovasjon krever av forankring og ledelse, og hvordan medarbeidere kan involveres i endrings- og innovasjonsprosesser. Lederposisjonene i helsetjenesten har tradisjonelt vært profesjonsavhengige. Det er i mindre grad tilfelle i dag der tverrfaglig samarbeid foregår i økende grad. Realkompetanse kombinert med dokumenterbar og kvalifisert etterutdanning gir gode muligheter for nye utfordringer.

Kunnskapsmål

Programmet legger vekt på dialog, refleksjon og læring med utgangspunkt i helsetjenestens grunnleggende ledelses- og styringsutfordringer. Ved fullført kurs vil studentene ha tilegnet seg kunnskap om:

 • Helsetjenestens organisering, sentrale helsereformer og forvaltningsutfordringer, herunder samhandlingsutfordringer, kvalitet og pasientsikkerhet
 • Juridisk metode, de viktigste rettskildene i helseretten og de viktigste helselovene og sentrale bestemmelser som gjelder pasientrettigheter, profesjonsatferd og organisering av helse- og omsorgstjenestene
 • Økonomistyring; budsjett og budsjettprosesser som styringsverktøy, og grunnlag for kostnadskontroll og resultatmåling
 • Innovasjonsbegrepet, organisatorisk innovasjon, forholdet mellom teknologi og innovasjonsledelse, og hvordan innovasjon og endringsarbeid foregår i praksis
Ferdighetsmål

Ved fullført kurs vil studentene kunne:

 • Reflektere kritisk rundt helsetjenestens organisering, og belyse problemstillinger knyttet til første- og annenlinjetjenesten
 • Kjenne igjen og gripe fatt i sentrale helserettslige problemstillinger i egen virksomhet
 • Anvende økonomisk forståelse, og bruke budsjetter og måltall som styringsverktøy
 • Identifisere og adressere i organisatoriske utfordringer fra et innovasjonsperspektiv, og kunne bidra i innovasjons- og endringsarbeid i egen virksomhet og ha innsikt i hva organisatorisk innovasjon krever av forankring og ledelse 
Holdningsmål

Etter endt studien skal studentene kunne

 • Forstå tverrfaglige utfordringer av ledelsesmessige, juridiske, helsepolitiske og økonomisk karakter
 • Identifisere etiske dilemmaer de møter, og kunne reflektere over hva som er etisk forsvarlige valg
 • Utvikle en reflektert holdning til hva innovasjon og organisering innebærer for profesjonell og forsvarlig yrkesutøvelse
Kursets innhold

Emneoversikten gjelder for hele programmet. Innovasjon og organisering i helsetjenesten vil bli belyst i fire tematiske områder:

 1. Innovasjon og helseledelse
 2. Helsepolitikk
 3. Helserett
 4. Økonomistyring
Læreprosess og tidsbruk

Programmet på 30 studiepoeng gjennomføres over to semestre. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester; forelesningkurset i 1. semester heter BMP 2901 og i 2. semester BMP 2902. Kurset gjennomføres over 6 samlinger av to og tre dager, totalt 13 dager. Til sammen utgjør dette 117 timer. Samlingene gjennomføres med vekt på praktisk anvendelse av fagstoffet i forhold til konkrete utfordringer, og behov i sykehus, kommunale, private kommersielle og non-profit baserte helsetjenester og i  frivillige organisasjoner.

 

BI Nettstudier 

I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes den nettbaserte undervisningsplattformen itslearning i kombinasjon med samlinger. På itslearning publiserer nettlærer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive innsendingsoppgaver), samt eventuelle case og digitale læringsressurser. Studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Nettstudentene tilbys også en studieguide, som er en pedagogisk veiledning til pensumlitteraturen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Programmet avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave (teller 60%) og en tre timers individuell skriftlig skoleeksamen (teller 40%)  etter andre semester. Prosjektoppgaven kan skrives i gruppe på inntil 3 studenter.

Begge eksamener må være fullført og bestått for å få godkjent BMP 2900 Innovasjon og organisering i helsetjenesten, 30 studiepoeng.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 29003
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell ( 1 - 3)Prosjektoppgave, 1 - 3 personer.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 29004
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Ja3 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell Individuell skoleeksamen
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, 1 - 3 personer.
Eksamenskode:BMP 29003
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Individuell skoleeksamen
Eksamenskode:BMP 29004
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100