BMP 2410 Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse

BMP 2410 Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse

Kurskode: 
BMP 2410
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Thomas Hoholm
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
BMP 2411
BMP 2412
Introduksjon

Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse, er offentlig godkjent og utgjør et Bachelor program i Helseledelse på 30 studiepoeng.

Kunnskapsmål

Grunnstudiet – ferdigheter i helseledelse vektlegger arbeid med ledelse og administrasjon i forskjellige deler av norsk helsetjeneste. Helsetjenesten er en arbeidsintensiv og kompleks virksomhet med ansatte med meget høye faglige kvalifikasjoner, sterkt preget av profesjonsorientering, høy teknologi og med mange selvbevisste og krevende pasienter og brukere. Dette studiet i helseledelse med fokus særskilt på mellomlederens utfordringer, skal gi grunnlag for å skape en felles møteplass mellom helsefag, profesjonsgrupper, teknologi og pasienter/brukere med fokus på å skape en bedre helsetjeneste preget av god kvalitet og service.

Kunnskapsmål
Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper i ledelse og administrasjon. De skal være fortrolig med aktuelle begreper, problemstillinger, teorier og praktiske verktøy i ledelsesfaget med anvendelse i en aktuell helseorganisasjon. Med helseorganisasjon forstår vi her somatiske og psykiatriske sykehus, kommunal helsetjeneste, helsetjeneste utøvd i regi av frivillige organisasjoner, private helseorganisasjoner og forskjellige sosialtjenester (eks.: rus, barnevern, rehabilitering). Perspektivet skal være fremtidsrettet og løsningsorientert ved at tradisjonelle regelorienterte og byråkratiske holdninger og atferdsmønstre blir utfordret.
 

Ferdighetsmål

Studentene skal ha tilegnet seg kompetanse til selv å jobbe målrettet som ledere og forholde seg på en god måte til forskjellige medarbeidere, så vel faglærte som ufaglærte. Det legges vekt på at studentene utvikler sin egen personlige antiautoritære lederstil med fokus på at medarbeideren er organisasjonens viktigste ressurs. Etter avsluttet utdanning forventes det bl.a. at studentene skal kunne arbeide effektivt som teamledere, foreta rasjonelle beslutninger, utøve et godt skjønn i vanskelige personalsaker og kunne delta i endrings- og utviklingsprosjekter på en hensiktsmessig måte. Studentene skal også kunne legge forholdene praktisk til rette for målrettet og systematisk kompetanseutvikling av medarbeiderne.
 

Holdningsmål

Til grunn for studiet legges et positivt menneskesyn forankret i etiske verdier hvor pasientens og brukernes beste er det sentrale fokuset. Studentene skal oppøves i en kritisk og reflekterende holdning omkring etablerte systemer og rutiner med bevisstgjøring på kontinuerlig forbedring og såkalt «beste praksis». At medarbeideren er organisasjonens viktigste ressurs forplikter studentene, som fremtidige ledere, til alltid å utvikle holdninger preget av muligheter og løsninger knyttet til hva som konkret kan gjøres for at medarbeiderne skal kunne lykkes i jobben sin.

Kursets innhold

Emneoversikten gjelder for hele programmet. Se forøvrig punktene om gjennomføring og tilleggsinformasjon med oversikt over samlingene nedenfor.

Organisasjon og ledelse
Helseledelse
Personalledelse
Økonomistyring
Prosjektarbeid i ledelse

Læreprosess og tidsbruk

Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse BMP 2410, 30 studiepoeng gjennomføres over to semestre. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester; forelesningskurset i 1. semester heter BMP 2411 og i 2. semester BMP 2412.

Programmet inkludert undervisning i metode samt veiledning i prosjektoppgave. Dette skjer i forbindelse med samlingene. Den pedagogiske tilrettelegging skjer ved forelesninger og nettbasert støtte, cases, gruppearbeid og hvor studentene i mellomperiodene mellom samlingene utarbeider innsendingsoppgaver og får tilbakemelding fra rettelærer.

Samlingene gjennomføres med vekt på anvendelse av det faglige stoffet i forhold til konkrete behov og utfordringer i en helseorganisasjon. Dette gjelder så vel i sykehus, kommunale helsetjeneste som i helsetjeneste utøvet av frivillige organisasjoner på non-profit basis og kommersielt privatdrevet helsetjeneste. 

BI Nettstudier 

I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes nettbasert undervisningsplattform i kombinasjon med samlinger. Her publiserer nettlærer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive innsendingsoppgaver med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser. Studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Følgende emner skal gjennomgås på samlinger i høst- og vår semesteret.

Organisasjon og ledelse
Her er fokus på lederrolle, lederstil og lederoppgaver. Det vektlegges at deltagerne skal få kunnskap og innsikt i lederteorier som er relevante for helsetjenesten slik at deltagerne får et teoretisk fundament til i større grad å bli trygge i egen lederrolle. Det vil også bli gitt en gjennomgang av mest aktuelle praktiske lederverktøy. Målet er beherske verktøyene, kjenne deres muligheter og begrensninger og kunne anvende disse når aktuell praktisk jobbsituasjon tilsier det.

Helseledelse
Kursmodulen har fokus mot hva det vil si å være leder i helsetjenesten. Hva er spesielt ved å være leder og medarbeider i en helseorganisasjon? Helsetjenesten er en kunnskapsorganisasjon og svært ofte benyttes meget avansert medisinsk teknologi i behandlingen av pasienter. Tradisjonelt har helsetjenesten vært segmentert med hovedfokus rettet mot den enkelte profesjonsutøvers egeninteresser. Et viktig mål i denne modulen er å bevisstgjøre og kunnskapsoppdatere deltagerne slik at man i større grad kan arbeide samordnet i team, uavhengig av profesjon og avdeling, mot felles mål til beste for pasienten. Enhetlig ledelse i forhold til tradisjonell todelt ledelse vil bli særskilt behandlet.

Personalledelse
Fokuset her er det konkrete daglige samspillet mellom ledere og medarbeidere i en praktisk jobbsituasjon i helsetjenesten. Utgangspunktet er at medarbeideren er «organisasjonens viktigste ressurs» og at lederen må ha som siktemål å «få jobben gjort gjennom sine medarbeidere» på en effektiv måte. Organisasjonens personalpolitikk, arbeidsmiljø, personlige trivsel og motivasjon vil bli viet spesiell oppmerksomhet. Leders omsorg for sine medarbeidere både når det gjelder det daglige jobbfellesskap og det mer langsiktige behov for kompetanseutvikling står sentralt. Mest aktuelle arbeidsrettslige temaer vil også bli behandlet.

Økonomistyring
Studentene skal gis en innføring i sentrale økonomiske problemstillinger og begreper som er nyttige og nødvendige for å fungere som ledere i en avdeling/resultatenhet. Et viktig mål er at helsetjenestens mellomledere behersker et begrepsapparat slik at de er i stand til å føre en meningsfull dialog med overordnet ledelse og fagøkonomer i en økonomiavdeling. Å etablere et godt samspillsklima mellom rådgivere i stab (f.eks. økonomiavdeling) og ledere som beslutningstagere i linjen vil bli særskilt behandlet. Det legges spesiell vekt på at ledere i skal utvikle praktiske ferdigheter når det gjelder nødvendig planarbeid på avdelingsnivå i en helseorganisasjon. Det skal også utvikles praktiske ferdigheter i oppsetting av et avdelingsbudsjett, styring av budsjettet gjennom budsjettåret og etterfølgende resultatvurdering ved budsjettperiodens slutt.

Prosjektarbeid i ledelse
Prosjektarbeid i ledelse tar sikte på at aktuelle teorier og verktøy som er gjennomgått i utdanningen kan komme til praktisk anvendelse gjennom et relevant prosjektarbeid. Studentene velger en prosjektoppgave som er relatert til en konkret jobbsituasjon i egen helseorganisasjon. Det skal utredes forhold som kan gi praktiske og relevante innspill til bedre å fungere som ledere. Prosjektarbeidet kan utføres enkeltvis eller i grupper men være relatert til aktuelle lederutfordringer. Det legges vekt på at den utarbeidete prosjektrapport skal gi konkrete kreative forslag til forbedringstiltak. Oppgavetema klareres med veileder som gir individuell og gruppevis veiledning gjennom studiet. Prosjektrapporten skal være på max 25 sider eks. vedlegg.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Opptak til "Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse" er offentlig godkjent helsefaglig utdanning på videregående skoles nivå eller høyskolenivå. Arbeidserfaring innen helsesektoren er en fordel.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 24101
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
30Ja5 Time(r)
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell Programmet avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen i Organisasjon og ledelse og Helseledelse etter første semester. Andre semester avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen i Personalledelse og Økonomistyring. Studentene skal i tillegg innlevere en prosjektoppgave etter 2. semester, der studentene selv kan velge tema innenfor fagkretsen i denne kursbeskrivelsen. Omfang max. 25 sider eks. vedlegg. Prosjektbesvarelsen skal utarbeides individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

Alle eksamener må være fullført og bestått for å få godkjent BMP 2410 Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse, 30 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 24102
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
30Ja5 Time(r)
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell Andre semester avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen i Personalledelse og Økonomistyring
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 24103
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Studentene skal i tillegg innlevere en prosjektoppgave etter 2. semester, der studentene selv kan velge tema innenfor fagkretsen i denne kursbeskrivelsen. Omfang max. 25 sider eks. vedlegg. Prosjektbesvarelsen skal utarbeides individuelt eller i grupper på inntil tre personer.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:30
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Programmet avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen i Organisasjon og ledelse og Helseledelse etter første semester. Andre semester avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen i Personalledelse og Økonomistyring. Studentene skal i tillegg innlevere en prosjektoppgave etter 2. semester, der studentene selv kan velge tema innenfor fagkretsen i denne kursbeskrivelsen. Omfang max. 25 sider eks. vedlegg. Prosjektbesvarelsen skal utarbeides individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

Alle eksamener må være fullført og bestått for å få godkjent BMP 2410 Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse, 30 studiepoeng.
Eksamenskode:BMP 24101
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:30
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Andre semester avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen i Personalledelse og Økonomistyring
Eksamenskode:BMP 24102
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Studentene skal i tillegg innlevere en prosjektoppgave etter 2. semester, der studentene selv kan velge tema innenfor fagkretsen i denne kursbeskrivelsen. Omfang max. 25 sider eks. vedlegg. Prosjektbesvarelsen skal utarbeides individuelt eller i grupper på inntil tre personer.
Eksamenskode:BMP 24103
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Briner, Wendy; Hastings, Colin; Geddes, Michael; Esnault, Michel; Hagerup, Espen 2000 Prosjektledelse Gyldendal akademisk
Berg, Morten Emil cop. 2008 Ledelse: verktøy og virkemidler 3. utg Universitetsforl
Busch, Tor; Johnsen, Erik; Vanebo, Jan Ole cop. 2009 Økonomistyring i det offentlige 4. utg Universitetsforl
Høst, Tor 2014 Ledelse i helse- og sosialsektoren 3. utg Universitetsforl
Vike, Halvard; Kroken, Randi; Bakken, Runar; Brinchmann, Arne; Haukelien, Heidi; Makt- og demokratiutredningen 1998-2003 2002 Maktens samvittighet: om politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten Gyldendal akademisk
Yukl, Gary A. cop. 2013 Leadership in organizations 8th ed., Global ed Pearson Kapittel 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15.
Beck, Tom Henrik; Lund, Arve Due; Storeng, Nils Helmer 2018 Arbeidsrett 11. utg Cappelen Damm akademisk
2017 HR-boka Gyldendal akademisk
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bolman, Lee G.; Deal, Terrence E.; Skaug, Morten; Thorbjørnsen, Kari Marie 2018 Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse: strukturer, HR, politikk og symboler 6. utg Gyldendal
2015 Perspektiver på ledelse 4. utg Gyldendal akademisk
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Steine, Vidar Oma; Norge 1997 Pasienten først!: ledelse og organisering i sykehus : utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996 : avgitt til Sosial- og helsedepartementet 21. januar 1997 Statens forvaltningstjeneste, Statens trykning