BIK 2955 Motivasjon og selvledelse

BIK 2955 Motivasjon og selvledelse

Kurskode: 
BIK 2955
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Elin Akre Trønnes
Kursnavn på engelsk: 
Motivation and Self- Leadership
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset gir en grunnleggende kunnskap om sentrale tematikker innfor motivasjon og selvledelse på arbeidsplassen.

I organisasjoner er de menneskelige ressursene helt vesentlig for at organisasjonen skal prestere, overleve, og evne å tilpasse seg omgivelsene og endringene den står overfor. Vi trenger kunnskap om hva som motiverer og engasjerer, hvordan vi som medarbeidere i større grad kan lede oss selv, og ikke minst hvordan både medarbeidere, ledere og organisasjoner kan forebygge skadelig stress. Denne kompetansen kan, i et moderne arbeidsliv i rask endring, være et av organisasjonens største konkurransefortrinn.

I kjølvannet av koronapandemien har utvilsomt svært mange opplevd endringer og omstillinger i sin jobbhverdag, kanskje med økt grad av fleksible og hybride løsninger omkring hjemmekontor og digitale møteplasser. Det å ha kompetanse til å møte fremtidens arbeidsplass på en god måte vil være et grunnleggende tema i dette kurset.

Kunnskapsmål
 • Kjenne til sentrale faktorer for å beskrive og medvirke til et godt psykososialt arbeidsmiljø
 • Kjenne til sentrale teorier, forskning, begreper og modeller innenfor tema motivasjon på arbeidsplassen, herunder også ulike HR-praksiser for å skape en motiverende arbeidsplass
 • Kjenne til sentrale teorier, forskning, begreper og modeller innenfor tema selvledelse og superledelse på arbeidsplassen, herunder også konkrete verktøy for å drive selvledelse og superledelse
Ferdighetsmål

•    

 • Kunne anvende grunnleggende kunnskap om det psykososiale arbeidsmiljøet for å aktivt bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljø der du jobber
 • Kunne anvende grunnleggende kunnskap om motivasjon på arbeidsplassen til å belyse og legge til rette for å skape en engasjerende og motiverende arbeidsplass for en selv og medarbeidere
 • Kunne anvende grunnleggende kunnskap om selvledelse på arbeidsplassen til å belyse og legge til rette for å lede seg selv på en konstruktiv og produktiv måte, og til å unngå prokrastinering (unødig utsettelsesadferd). Dette skjer gjennom konkrete verktøy for selvledelse
 • Være i stand til å utvikle ledere til å drive selvledelse og til å veilede andre i selvledelse (superledelse)
Generell kompetanse

Kurset gir en innføring i sentrale begreper, teorier og modeller innenfor forskning og kunnskap om det psykososiale arbeidsmiljøet, et motiverende arbeidsliv, og selvledelse. Det legges videre vekt på å kunne anvende tematikkene som tas opp i kurset inn mot ens egne erfaringer gjennom utstrakt bruk av egenrefleksjon, gruppediskusjoner, case og praktiske øvelser i undervisningen. Kurset etterstreber å belyse tematikkene ut fra ulike perspektiver; leder-, medarbeider- og HR-perspektivet.

Kursets innhold

Samling 1 (2 dager)

 • Praktisk innføring i kursets innhold, pensum, eksamensform og gjennomføring
 • Faktorer som påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Betydningen av motivasjon - og konsekvenser for arbeidslivet
 • Betydningen av stress - og konsekvenser for arbeidslivet
 • Psykologisk trygghet og motiverende tilbakemelding
 • Hvordan skape en motiverende jobb
 • Motivasjonsklima: Mestring versus rivalisering?
 • Prestasjonsledelse
 • Betydningen av tillit og rettferdighet i organisasjoner
 • Relasjonsbygging og den psykologiske kontrakt

 

Samling 2 (2 dager)

 • Regi i eget liv - hvordan står det til med balansen i livet ditt?
 • Prokrastinering - hvorfor skjer det, og hva gjør du med det?
 • Hva er selvledelse - forskning og teorier bak selvledelse
 • Strategier i selvledelse
 • Superledelse = super ledelse?
 • Tillit, frihet, styring og kontroll - hvor ligger dilemmaene?
 • Hva er destruktiv ledelse?
 • Selvledelse i lederutvikling
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset består av 2 samlinger med 2 hele dager pr samling. Samlingene foregår ved fysisk oppmøte, og det legges opp til stor grad av involvering hos deltakerne. Dette skjer gjennom variert bruk av for eksempel gruppediskusjoner, egenrefleksjon, presentasjoner og mentimeter. Det vektlegges at alt dette skjer i trygge rammer slik at deltakerne skal føle seg ivaretatt og sett.

I tillegg til de fysiske samlingene, består kursets leveranse av et sett med digitale læringsressurser, som for eksempel podkaster, korte videoforelesninger, egenrefleksjon og refleksjonsoppgaver til pensum. Dette er ressurser som deltakerne jobber med på egen hånd i tiden mellom samlingene.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
72 timer hjemmeksamen
Eksamenskode: 
BIK 29551
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
ORG 3410100
Credit reductions:
Kurskode:ORG 3410
Credit reduction:100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Kurset gjennomføres med en kombinasjon av samlingsdager med undervisning og aktiviteter i klasserom samt digitalt innhold til egenstudier.
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med 72 timers hjemmeeksamen
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
85 Time(r)
Forberedelse til undervisning
46 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.