BIK 2955 Motivation and Self- Leadership

BIK 2955 Motivation and Self- Leadership

Course code: 
BIK 2955
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Elin Akre Trønnes
Course name in Norwegian: 
Motivasjon og selvledelse
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Special Course
Semester: 
2023 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Dette kurset gir en grunnleggende kunnskap om sentrale tematikker innfor motivasjon og selvledelse på arbeidsplassen.

I organisasjoner er de menneskelige ressursene helt vesentlig for at organisasjonen skal prestere, overleve, og evne å tilpasse seg omgivelsene og endringene den står overfor. Vi trenger kunnskap om hva som motiverer og engasjerer, hvordan vi som medarbeidere i større grad kan lede oss selv, og ikke minst hvordan både medarbeidere, ledere og organisasjoner kan forebygge skadelig stress. Denne kompetansen kan, i et moderne arbeidsliv i rask endring, være et av organisasjonens største konkurransefortrinn.

I kjølvannet av koronapandemien har utvilsomt svært mange opplevd endringer og omstillinger i sin jobbhverdag, kanskje med økt grad av fleksible og hybride løsninger omkring hjemmekontor og digitale møteplasser. Det å ha kompetanse til å møte fremtidens arbeidsplass på en god måte vil være et grunnleggende tema i dette kurset.

Learning outcomes - Knowledge
 • Kjenne til sentrale faktorer for å beskrive og medvirke til et godt psykososialt arbeidsmiljø
 • Kjenne til sentrale teorier, forskning, begreper og modeller innenfor tema motivasjon på arbeidsplassen, herunder også ulike HR-praksiser for å skape en motiverende arbeidsplass
 • Kjenne til sentrale teorier, forskning, begreper og modeller innenfor tema selvledelse og superledelse på arbeidsplassen, herunder også konkrete verktøy for å drive selvledelse og superledelse
Learning outcomes - Skills

•    

 • Kunne anvende grunnleggende kunnskap om det psykososiale arbeidsmiljøet for å aktivt bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljø der du jobber
 • Kunne anvende grunnleggende kunnskap om motivasjon på arbeidsplassen til å belyse og legge til rette for å skape en engasjerende og motiverende arbeidsplass for en selv og medarbeidere
 • Kunne anvende grunnleggende kunnskap om selvledelse på arbeidsplassen til å belyse og legge til rette for å lede seg selv på en konstruktiv og produktiv måte, og til å unngå prokrastinering (unødig utsettelsesadferd). Dette skjer gjennom konkrete verktøy for selvledelse
 • Være i stand til å utvikle ledere til å drive selvledelse og til å veilede andre i selvledelse (superledelse)
General Competence

Kurset gir en innføring i sentrale begreper, teorier og modeller innenfor forskning og kunnskap om det psykososiale arbeidsmiljøet, et motiverende arbeidsliv, og selvledelse. Det legges videre vekt på å kunne anvende tematikkene som tas opp i kurset inn mot ens egne erfaringer gjennom utstrakt bruk av egenrefleksjon, gruppediskusjoner, case og praktiske øvelser i undervisningen. Kurset etterstreber å belyse tematikkene ut fra ulike perspektiver; leder-, medarbeider- og HR-perspektivet.

Course content

Samling 1 (2 dager)

 • Praktisk innføring i kursets innhold, pensum, eksamensform og gjennomføring
 • Faktorer som påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Betydningen av motivasjon - og konsekvenser for arbeidslivet
 • Betydningen av stress - og konsekvenser for arbeidslivet
 • Psykologisk trygghet og motiverende tilbakemelding
 • Hvordan skape en motiverende jobb
 • Motivasjonsklima: Mestring versus rivalisering?
 • Prestasjonsledelse
 • Betydningen av tillit og rettferdighet i organisasjoner
 • Relasjonsbygging og den psykologiske kontrakt

 

Samling 2 (2 dager)

 • Regi i eget liv - hvordan står det til med balansen i livet ditt?
 • Prokrastinering - hvorfor skjer det, og hva gjør du med det?
 • Hva er selvledelse - forskning og teorier bak selvledelse
 • Strategier i selvledelse
 • Superledelse = super ledelse?
 • Tillit, frihet, styring og kontroll - hvor ligger dilemmaene?
 • Hva er destruktiv ledelse?
 • Selvledelse i lederutvikling
Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Required prerequisite knowledge

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
100
Grouping: 
Individual
Duration: 
72 Hour(s)
Exam code: 
BIK 29551
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Course codeCredit reduction
ORG 3410100
Credit reductions:
Course code:ORG 3410
Credit reduction:100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
45 Hour(s)
Examination
24 Hour(s)
Student's own work with learning resources
85 Hour(s)
Prepare for teaching
46 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.