BIK 2930 Arbeidsrett I

BIK 2930 Arbeidsrett I

Kurskode: 
BIK 2930
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Gina Bråthen
Kursnavn på engelsk: 
Employment Law I
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

De fleste konflikter i arbeidslivet på individnivå skyldes mangelfulle rutiner for hvordan slike konflikter kan unngås i utgangspunktet og hvordan konflikter som oppstår skal håndteres og løses. Det fører ofte til at omfanget av konflikten øker og kompliseres. I stor grad skyldes dette sviktende kunnskap hos arbeidsgiver om de arbeidsrettslige grunnreglene, og medfører store økonomiske og menneskelige belastninger for partene.

Kunnskapsmål

Arbeidsrett I (basiskurset) skal gi kunnskaper om den rettslige regulering av arbeidsforhold og innsikt i juridisk metode, lovgivning og avtaler på det arbeidsrettslige området, basert på sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for utøvelse av arbeidsgiverfunksjonen. Det gis en grundig innføring i den individuelle og kollektive arbeidsrett (tariffretten) med vekt på rammebetingelser for ansettelser, lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsgivers styringsrett samt avslutning av arbeidsforholdet på grunn av arbeidstakers forhold (suspensjon, oppsigelse, avskjedigelse, fratreden pga. alder, uførhet, m.v.). Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom regelverket, arbeidsgivers styringsrett og den praktiske organisering av prosesser av arbeidsrettslige betydning.

 

Ferdighetsmål

Kunne legge opp rutiner for håndtering av konflikter av arbeidsrettslig art og gjennomføre disse med sikte på å begrense konflikten til et saklig nivå.

Holdningsmål

Ha en bevisst holdning til de regler og avtaler som styrer forholdet mellom partene og respektere disse.

Kursets innhold

1. samling:
Arbeidsrettens kilder. Ansettelsesprosessen. Likebehandling og forbudet mot diskriminering.Arbeidsavtalens form og innhold.

2. samling:
Ansettelsesvilkår: fast eller midlertidig ansettelse, prøvetid. Vikarer. Lønnsvilkår. Kollektiv arbeidsrett. Ferie og feriepenger. Sykefravær og sykepenger. Permisjoner.

3. samling:
Stillingsvernregulering og opphørsformer. Styringsrett og lojalitetsplikt. Oppsigelse, suspensjon og avskjed.

Læreprosess og tidsbruk

Kurset foreleses over 3 samlinger à 2 dager, totalt ca 40 timer.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

1. Samling - Arbeidsrettens grunnlag og reguleringsformer. Rekruttering og ansettelse
Delmål
Samlingen skal gi en innføring i arbeidsrettens grunnlag og grunnbegreper, rettskildene og den arbeidsrettslige reguleringens funksjon i samfunnet og for virksomheter. Det gis en grundig gjennomgåelse av de rettsreglene som gjelder for ansettelse, og om hvilke ansettelsesformer som kan anvendes. Etter endt samling skal deltagerne ha kunnskap om grunnreglene om arbeidsvilkår, og om betydningen av slike regler når arbeidsavtaler skal inngås og håndteres.

Emneoversikt
Arbeidsrettens grunnlag

 • Reguleringsformene i arbeidsretten; lovgivning og avtaletyper
 • Oversikt over den arbeidsrettslige regulering

Arbeidsrettens rettskilder, nasjonalt og internasjonalt

 • Internasjonale konvensjoner, EØS-retten
 • Lover og forskrifter
 • Rettspraksis
 • Arbeidsgivers styringsrett

Grunnbegreper og funksjon

 • Den rettslige reguleringens formål og funksjon, i samfunn og virksomheter.
 • Aktørene i arbeidsretten - arbeidstakere og virksomheter, organisasjoner, myndigheter og domstoler

Rekruttering og ansettelsesformer

 • Rekruttering, arbeidsformidling
 • Utlysning og ansettelse; forskjeller mellom privat og offentlig virksomhet
 • Ansettelsesformer (fast ansettelse, prøvetid, midlertidig ansettelse, vikariater, innleie, praksisarbeide)
 • Diskrimneringsforbudene

Arbeidsavtalens form og innhold

 • Formkrav ved inngåelse og senere endringer av arbeidsavtalen
 • Avtalens saklige innhold; betydningen for adgangen til senere endringer

2. Samling – Tariffavtaler og arbeidsavtaler, arbeidsvilkår.
Delmål
Samlingen gir en innføring i reglene om tariffavtaler og deres betydning for regulering av lønns- og arbeidsvilkår, om inngåelse av slike avtaler og om tariffavtalens virkninger for arbeidsavtaler (den kollektive arbeidsrett). Endelig gis en oversikt over reglene for ferie og feriepenger, sykefravær og sykepenger.
Emneoversikt
Tariffavtaler og deres betydning

 • Tariffavtaler - begrep, former og hovedvirkninger
 • Samspillet mellom lovgivning og tariffavtaler
 • Lønnsdannelse og andre arbeidsforhold
 • Organisasjonssamfunn og tariffavtaler; betydning i praksis.

Inngåelse og virkninger av tariffavtaler

 • Partene i tariffavtaler – medlemskap
 • "Spilleregler" ved inngåelse og revisjon - forhandlinger, megling og arbeidskamp
 • Tariffavtalens bindende virkninger; tariffbundethet i praksis
 • Rettstvister og interessetvister, fredsplikt og arbeidskamp
 • Tariffavtalens "tvingende" virkninger - "ufravikelighet" og virkning for arbeidsavtaler og virksomheter
 • Tariffavtalens virkninger etter oppsigelse og opphør

Lønn og godtgjørelser

 • Lønnsfastsettelse, lønn og ”sidegoder”
 • Lønnsformer og utbetalingsregler

Ferie og feriepenger, sykefravær og permisjoner
Ferie, ferietid og feriepenger
Sykefravær og sykelønn. Egenmeldinger

3. Samling – opphør av arbeidsavtalen – endringer og stillingsvern.
Delmål

Samlingen behandler reglene for permisjoner og arbeidsgivers styringsrett i forhold til lov og avtaler som regulerer arbeidsforholdet.
Videre gis grundig innføring i reglene om endringer i og opphør av arbeidsforhold pga. arbeidstakers forhold, og om hvordan slike saker behandles i virksomheten og i rettsapparatet.
Emneoversikt
Permisjoner

 • Lovregulerte permisjoner
 • Avtalte permisjoner

Styringsrett og lojalitetsplikt

 • Styringsretten som restkompetanse
 • Styringsretten i praksis
 • Arbeidstakers underordningsplikt - resignasjon

Opphørsformer og grunnleggende krav til saksbehandling

 • Oppsigelse fra arbeidstakers side (egenoppsigelse). Tilbakekall
 • Oppsigelse, suspensjon og avskjed pga. arbeidstakers forhold
 • Oppsigelsesfrister ifølge lov eller avtale
 • Alminnelige saksbehandlingsregler; informasjon og drøftelse
 • Formkravene og deres betydning

Oppsigelse og avskjed på grunn av arbeidstakers forhold

 • Materielle grunnlag for oppsigelse, suspensjon og avskjed. Kasuistikk
 • Arbeidstagers rett til å fortsette i stillingen ved oppsigelse
 • Konfliktløsning; forhandlinger og domstolsbehandling
 • Rettsvirkninger ved rettmessig opphør
 • Avtaler om opphør og godtgjørelser m.v. ved fratredelse (sluttavtaler
 • Erstatning ved urettmessig opphør
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Ingen særskilte men erfaring fra arbeidslivet vil være en klar fordel. For øvrig generelle opptakskrav.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Studentene evalueres gjennom en hjemmeeksamen over 72 timer. Denne kan gjennomføres i samarbeid av inntil 3 studenter.
Eksamenskode: 
BIK 29301
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.