BIK 2930 Arbeidsrett I

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

BIK 2930 Arbeidsrett I

Kursansvarlig
Sverre F Langfeldt

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst; Vår

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
De fleste konflikter i arbeidslivet på individnivå skyldes mangelfulle rutiner for hvordan slike konflikter kan unngås i utgangspunktet og hvordan konflikter som oppstår skal håndteres og løses. Det fører ofte til at omfanget av konflikten øker og kompliseres. I stor grad skyldes dette sviktende kunnskap hos arbeidsgiver om de arbeidsrettslige grunnreglene, og medfører store økonomiske og menneskelige belastninger for partene.

  Læringsmål
  Kunnskapsmål:
  Arbeidsrett I (basiskurset) skal gi kunnskaper om den rettslige regulering av arbeidsforhold og innsikt i juridisk metode, lovgivning og avtaler på det arbeidsrettslige området, basert på sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for utøvelse av arbeidsgiverfunksjonen. Det gis en grundig innføring i den individuelle og kollektive arbeidsrett (tariffretten) med vekt på rammebetingelser for ansettelser, lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsgivers styringsrett samt avslutning av arbeidsforholdet på grunn av arbeidstakers forhold (suspensjon, oppsigelse, avskjedigelse, fratreden pga. alder, uførhet, m.v.). Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom regelverket, arbeidsgivers styringsrett og den praktiske organisering av prosesser av arbeidsrettslige betydning.
  Ferdighetsmål:
  Kunne legge opp rutiner for håndtering av konflikter av arbeidsrettslig art og gjennomføre disse med sikte på å begrense konflikten til et saklig nivå.
  Holdningsmål:
  Ha en bevisst holdning til de regler og avtaler som styrer forholdet mellom partene og respektere disse.

  Forkunnskaper
  Ingen særskilte men erfaring fra arbeidslivet vil være en klar fordel. For øvrig generelle opptakskrav.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Fougner, Jan ... [et al.]. 2012. Arbeidsmiljøloven : lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. : kommentarutgave. 2. utg. Universitetsforlaget. Pensumrelevante deler
  Langfeldt, Sverre F., red. Næringslivets lovsamling 1687-2012 til Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Universitetsforlaget / Focus forlag. Pensumrelevante lover. Obligatorisk oppslagsverk
  Storeng, Nils H., Tom H. Beck og Arve Due-Lund. 2011. Arbeidslivets spilleregler. 2. utg. Universitetsforlaget. Kapittel 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44.


  Annet:
  Arbeids- og Sosialdepartementet. 2005. Ot.prp.nr. 24 (2005-2006): Om lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. (arbeidsmiljøloven). Kap. 1, 2, 4, 5 og 6.. Dokumentet ligger tilgjengelig på It`s learning
  Arbeids- og Sosialdepartementet. 2005. Ot.prp.nr.49 (2004-2005): Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. (arbeidsmiljøloven). Side 68-106, 122-150, 188-199, 222-240. Dokumentet ligger tilgjengelig på it's learning
  Hovedavtalen LO-NHO. Siste utgave. Avtalen ligger tilgjengelig på it's learning
  Langfeldt, Sverre F. 2012. Arbeidsrett (særtrykk av kapittel 9 i Lov og Rett for Næringslivet). Focus Forlag. Hele kapitlet
  Utdelt materiale, herunder dommer og andre avgjørelser. Materialet ligger tilgjengelig på it`s learning  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Fougner, Jan ... [et al.]. 2004. Kollektiv arbeidsrett. Universitetsforlaget
  Fougner, Jan. 2007. Endring i arbeidsforhold : styringsrett og arbeidsplikt. Universitetsforlaget
  Skarning, Nicolay. 2011. Sykefravær : nye arbeidsoppgaver, omplassering eller oppsigelse. Universitetsforlaget


  Emneoversikt
  1. samling:
  Arbeidsrettens kilder. Ansettelsesprosessen. Likebehandling og forbudet mot diskriminering. Ansettelsesvilkår. Arbeidsavtalens form og innhold.

  2. samling:
  Styringsrett og lojalitetsplikt. Lønnsvilkår. Kollektiv arbeidsrett. Ferie og feriepenger. Sykefravær og sykepenger. Permisjoner.

  3. samling:
  Stillingsvernregulering og opphørsformer. Oppsigelse, suspensjon og avskjed.

  Dataverktøy
  itslearning

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset foreleses over 3 samlinger à 2 dager, totalt ca 50 timer.


  Eksamen
  Studentene evalueres gjennom en hjemmeeksamen over 72 timer. Denne kan gjennomføres i samarbeid av inntil 3 studenter.

  Eksamenskode(r)
  BIK 29301; 72 timers hjemmeeksamen, teller 100% i kurset BIK 2930, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler.

  Kontinuasjon
  Ved neste ordinære eksamensgjennomføring.

  Tilleggsinformasjon
  1. Samling - Arbeidsrettens grunnlag og reguleringsformer. Rekruttering og ansettelse
  Delmål
  Samlingen skal gi en innføring i arbeidsrettens grunnlag og grunnbegreper, rettskildene og den arbeidsrettslige reguleringens funksjon i samfunnet og for virksomheter. Det gis en grundig gjennomgåelse av de rettsreglene som gjelder for ansettelse, og om hvilke ansettelsesformer som kan anvendes. Etter endt samling skal deltagerne ha kunnskap om grunnreglene om arbeidsvilkår, og om betydningen av slike regler når arbeidsavtaler skal inngås og håndteres.
  Emneoversikt
  Arbeidsrettens grunnlag
  • Reguleringsformene i arbeidsretten; lovgivning og avtaletyper
  • Oversikt over den arbeidsrettslige regulering
  Arbeidsrettens rettskilder, nasjonalt og internasjonalt
  • Internasjonale konvensjoner, EØS-retten
  • Lover og forskrifter
  • Rettspraksis
  • Arbeidsgivers styringsrett
  Grunnbegreper og funksjon
  • Den rettslige reguleringens formål og funksjon, i samfunn og virksomheter.
  • Aktørene i arbeidsretten - arbeidstakere og virksomheter, organisasjoner, myndigheter og domstoler
  Rekruttering og ansettelsesformer
  • Rekruttering, arbeidsformidling
  • Utlysning og ansettelse; forskjeller mellom privat og offentlig virksomhet
  • Ansettelsesformer (fast ansettelse, prøvetid, midlertidig ansettelse, vikariater, praksisarbeide, åremål)
  • Inn- og utleie av arbeidskraft
  Arbeidsavtalens form og innhold
  • Formkrav ved inngåelse og senere endringer
  • Avtalens saklige innhold; betydningen for adgangen til senere endringer

  2. Samling – Tariffavtaler og arbeidsavtaler, arbeidsvilkår.
  Delmål
  Samlingen behandler arbeidsgivers styringsrett i forhold til lov og avtaler som regulerer arbeidsforholdet. Videre gis det en innføring i reglene om tariffavtaler og deres betydning for regulering av lønns- og arbeidsvilkår, om inngåelse av slike avtaler og om tariffavtalens virkninger for arbeidsavtaler (den kollektive arbeidsrett). Endelig gis en oversikt over reglene for ferie og feriepenger, sykefravær og sykepenger samt reglene for permisjoner.
  Emneoversikt
  Styringsrett og lojalitetsplikt
  • Styringsretten som restkompetanse
  • Styringsretten i praksis
  • Arbeidstakers underordningsplikt - resignasjon
  Tariffavtaler og deres betydning
  • Tariffavtaler - begrep, former og hovedvirkninger
  • Samspillet mellom lovgivning og tariffavtaler
  • Lønnsdannelse og andre arbeidsforhold
  • Organisasjonssamfunn og tariffavtaler; betydning i praksis.
  Inngåelse og virkninger av tariffavtaler
  • Partene i tariffavtaler – medlemskap
  • "Spilleregler" ved inngåelse og revisjon - forhandlinger, megling og arbeidskamp
  • Tariffavtalens bindende virkninger; tariffbundethet i praksis
  • Rettstvister og interessetvister, fredsplikt og arbeidskamp
  • Tariffavtalens "tvingende" virkninger - "ufravikelighet" og virkning for arbeidsavtaler og virksomheter
  • Tariffavtalens virkninger etter oppsigelse og opphør
  Lønn og godtgjørelser
  • Lønnsfastsettelse, lønn og ”sidegoder”
  • Lønnsformer og utbetalingsregler
  Ferie, sykefravær og permisjoner
  • Ferie, ferietid og feriepenger
  • Sykefravær, sykelønn
  • Permisjoner

  3. Samling – opphør av arbeidsavtalen – endringer og stillingsvern.
  Delmål
  Samlingen skal gi grundig kjennskap til reglene om endringer i og opphør av arbeidsforhold pga. arbeidstakers forhold, og om hvordan slike saker behandles i virksomheten og i rettsapparatet.
  Emneoversikt
  Endringer i arbeidsforholdet
  • Grunnlag og grenser. Arbeidsgivers styringsrett
  • Grenser mot oppsigelse og avskjed; praktiske problemstillinger
  Opphørsformer og grunnleggende krav
  • Oppsigelse fra arbeidstakers side. Tilbakekall
  • Oppsigelse, suspensjon og avskjed pga. arbeidstakers forhold
  • Oppsigelsesfrister ifølge lov eller avtale
  • Alminnelige saksbehandlingsregler; informasjon og drøftelse
  • Formkravene og deres betydning
  Oppsigelse og avskjed på grunn av arbeidstakers forhold
  • Materielle grunnlag for oppsigelse, suspensjon og avskjed. Kasuistikk
  • Arbeidstagers rett til å fortsette i stillingen ved oppsigelse
  • Konfliktløsning; forhandlinger og domstolsbehandling
  • Rettsvirkninger ved rettmessig opphør
  • Avtaler om opphør og godtgjørelser m.v. ved fratredelse
  • Erstatning ved urettmessig opphør