BIK 2930 Arbeidsrett I

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

BIK 2930 Arbeidsrett I


Kursansvarlig
Tore Bråthen

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
De fleste konflikter i arbeidslivet på individnivå skyldes mangelfulle rutiner for hvordan slike konflikter kan unngås i utgangspunktet og hvordan konflikter som oppstår skal håndteres og løses. Det fører ofte til at omfanget av konflikten øker og kompliseres. I stor grad skyldes dette sviktende kunnskap hos arbeidsgiver om de arbeidsrettslige grunnreglene, og medfører store økonomiske og menneskelige belastninger for partene.


  Læringsmål
  Kunnskapsmål:
  Arbeidsrett I (basiskurset) skal gi kunnskaper om den rettslige regulering av arbeidsforhold og innsikt i juridisk metode, lovgivning og avtaler på det arbeidsrettslige området, basert på sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for utøvelse av arbeidsgiverfunksjonen. Det gis en grundig innføring i den individuelle og kollektive arbeidsrett (tariffretten) med vekt på rammebetingelser for ansettelser, lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsgivers styringsrett samt avslutning av arbeidsforholdet på grunn av arbeidstakers forhold (suspensjon, oppsigelse, avskjedigelse, fratreden pga. alder, uførhet, m.v.). Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom regelverket, arbeidsgivers styringsrett og den praktiske organisering av prosesser av arbeidsrettslige betydning.
  Ferdighetsmål:
  Kunne legge opp rutiner for håndtering av konflikter av arbeidsrettslig art og gjennomføre disse med sikte på å begrense konflikten til et saklig nivå.
  Holdningsmål:
  Ha en bevisst holdning til de regler og avtaler som styrer forholdet mellom partene og respektere disse.

  Forkunnskaper
  Ingen særskilte men erfaring fra arbeidslivet vil være en klar fordel. For øvrig generelle opptakskrav.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Fougner, Jan ... [et al.]. 2013. Arbeidsmiljøloven : lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. : kommentarutgave. 2. utg. Universitetsforlaget. Pensumrelevante deler
  Langfeldt, Sverre Faafeng, red. Næringslivets lovsamling 1687-... til Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Universitetsforlaget : Focus forlag. Pensumrelevante lover. Obligatorisk oppslagsverk
  Storeng, Nils H., Tom H. Beck og Arve Due Lund. 2014. Arbeidslivets spilleregler. 3. utg. Universitetsforlaget. Kapittel 1-8, 10-14, 19-22, 28-33, 41-44


  Annet:
  Hovedavtalen LO-NHO. Siste utgave
  Langfeldt, Sverre F. 2015. Arbeidsrett (særtrykk av kapittel 9 i Lov og Rett for Næringslivet). Focus Forlag. Hele kapitlet
  Lovforslag (lovproposisjoner), dommer og andre avgjørelse og annet utdelt materiale (ppt-presentasjoner). Dokumentene er tilgjengelige på its learning og på www.regjeringen.no
  Ot.prp. nr 49 (2004-2005). 2005. Ny lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v.. (pensumrelevante deler)
  Prop 39 L (2014-2015). 2014. Midlertidig ansettelse m.v.. (pensumrelevante deler)
  Prop L 2011-2012 nr. 74. 2012. Likebehandling ved utleie av arbeidstakere. (pensumrelevante deler)  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Fougner, Jan. 2007. Endring i arbeidsforhold : styringsrett og arbeidsplikt. Universitetsforlaget
  Skjønberg, Alexander Næss og Eirik Hognestad. 2014. Individuell arbeidsrett. Gyldendal juridisk
  Sundet, Tron Løkken. 2014. Tariffavtalen. Fagbokforlaget


  Emneoversikt
  1. samling:
  Arbeidsrettens kilder. Ansettelsesprosessen. Likebehandling og forbudet mot diskriminering.

  2. samling:
  Arbeidsavtalens form og innhold. Ansettelsesvilkår: fast eller midlertidig ansettelse, prøvetid. Vikarer. Lønnsvilkår. Kollektiv arbeidsrett. Ferie og feriepenger. Sykefravær og sykepenger. Permisjoner.

  3. samling:
  Stillingsvernregulering og opphørsformer. Styringsrett og lojalitetsplikt. Oppsigelse, suspensjon og avskjed.

  Dataverktøy
  itslearning

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset foreleses over 3 samlinger à 2 dager, totalt ca 40 timer.


  Eksamen
  Studentene evalueres gjennom en hjemmeeksamen over 72 timer. Denne kan gjennomføres i samarbeid av inntil 3 studenter.

  Eksamenskode(r)
  BIK 29301; 72 timers hjemmeeksamen, teller 100% i kurset BIK 2930, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen


  Kontinuasjon
  Ved neste ordinære eksamensgjennomføring.

  Tilleggsinformasjon
  1. Samling - Arbeidsrettens grunnlag og reguleringsformer. Rekruttering og ansettelse
  Delmål
  Samlingen skal gi en innføring i arbeidsrettens grunnlag og grunnbegreper, rettskildene og den arbeidsrettslige reguleringens funksjon i samfunnet og for virksomheter. Det gis en grundig gjennomgåelse av de rettsreglene som gjelder for ansettelse, og om hvilke ansettelsesformer som kan anvendes. Etter endt samling skal deltagerne ha kunnskap om grunnreglene om arbeidsvilkår, og om betydningen av slike regler når arbeidsavtaler skal inngås og håndteres.
  Emneoversikt
  Arbeidsrettens grunnlag
  • Reguleringsformene i arbeidsretten; lovgivning og avtaletyper
  • Oversikt over den arbeidsrettslige regulering
  Arbeidsrettens rettskilder, nasjonalt og internasjonalt
  • Internasjonale konvensjoner, EØS-retten
  • Lover og forskrifter
  • Rettspraksis
  • Arbeidsgivers styringsrett
  Grunnbegreper og funksjon
  • Den rettslige reguleringens formål og funksjon, i samfunn og virksomheter.
  • Aktørene i arbeidsretten - arbeidstakere og virksomheter, organisasjoner, myndigheter og domstoler
  Rekruttering og ansettelsesformer
  • Rekruttering, arbeidsformidling
  • Utlysning og ansettelse; forskjeller mellom privat og offentlig virksomhet
  • Ansettelsesformer (fast ansettelse, prøvetid, midlertidig ansettelse, vikariater, innleie, praksisarbeide)
  • Diskrimneringsforbudene
  Arbeidsavtalens form og innhold
  • Formkrav ved inngåelse og senere endringer av arbeidsavtalen
  • Avtalens saklige innhold; betydningen for adgangen til senere endringer

  2. Samling – Tariffavtaler og arbeidsavtaler, arbeidsvilkår.
  Delmål
  Samlingen gir en innføring i reglene om tariffavtaler og deres betydning for regulering av lønns- og arbeidsvilkår, om inngåelse av slike avtaler og om tariffavtalens virkninger for arbeidsavtaler (den kollektive arbeidsrett). Endelig gis en oversikt over reglene for ferie og feriepenger, sykefravær og sykepenger.
  Emneoversikt
  Tariffavtaler og deres betydning
  • Tariffavtaler - begrep, former og hovedvirkninger
  • Samspillet mellom lovgivning og tariffavtaler
  • Lønnsdannelse og andre arbeidsforhold
  • Organisasjonssamfunn og tariffavtaler; betydning i praksis.
  Inngåelse og virkninger av tariffavtaler
  • Partene i tariffavtaler – medlemskap
  • "Spilleregler" ved inngåelse og revisjon - forhandlinger, megling og arbeidskamp
  • Tariffavtalens bindende virkninger; tariffbundethet i praksis
  • Rettstvister og interessetvister, fredsplikt og arbeidskamp
  • Tariffavtalens "tvingende" virkninger - "ufravikelighet" og virkning for arbeidsavtaler og virksomheter
  • Tariffavtalens virkninger etter oppsigelse og opphør
  Lønn og godtgjørelser
  • Lønnsfastsettelse, lønn og ”sidegoder”
  • Lønnsformer og utbetalingsregler
  Ferie og feriepenger, sykefravær og permisjoner
  • Ferie, ferietid og feriepenger
  • Sykefravær og sykelønn. Egenmeldinger

  3. Samling – opphør av arbeidsavtalen – endringer og stillingsvern.
  Delmål
  Samlingen behandler reglene for permisjoner og arbeidsgivers styringsrett i forhold til lov og avtaler som regulerer arbeidsforholdet.
  Videre gis grundig innføring i reglene om endringer i og opphør av arbeidsforhold pga. arbeidstakers forhold, og om hvordan slike saker behandles i virksomheten og i rettsapparatet.
  Emneoversikt
  Permisjoner
  • Lovregulerte permisjoner
  • Avtalte permisjoner
  Styringsrett og lojalitetsplikt
  • Styringsretten som restkompetanse
  • Styringsretten i praksis
  • Arbeidstakers underordningsplikt - resignasjon
  Opphørsformer og grunnleggende krav til saksbehandling
  • Oppsigelse fra arbeidstakers side (egenoppsigelse). Tilbakekall
  • Oppsigelse, suspensjon og avskjed pga. arbeidstakers forhold
  • Oppsigelsesfrister ifølge lov eller avtale
  • Alminnelige saksbehandlingsregler; informasjon og drøftelse
  • Formkravene og deres betydning
  Oppsigelse og avskjed på grunn av arbeidstakers forhold
  • Materielle grunnlag for oppsigelse, suspensjon og avskjed. Kasuistikk
  • Arbeidstagers rett til å fortsette i stillingen ved oppsigelse
  • Konfliktløsning; forhandlinger og domstolsbehandling
  • Rettsvirkninger ved rettmessig opphør
  • Avtaler om opphør og godtgjørelser m.v. ved fratredelse (sluttavtaler
  • Erstatning ved urettmessig opphør