BIK 2925 Bruk av psykologiske tester i arbeidslivet

BIK 2925 Bruk av psykologiske tester i arbeidslivet

Kurskode: 
BIK 2925
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ole I Iversen
Øyvind Lund Martinsen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Spesialkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Uaktuelt
Avviklingstermin: 
Uspesifisert
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir deltakerne en grunnleggende innføring i hvordan tester kan brukes i arbeidslivet, både innen utvelgelse og utvikling. Det gis en innføring i nødvendige statistiske begreper og metoder. Ulike seleksjonsmetoder og deres pålitelighet blir gjennomgått. Som en bakgrunn for å forstå og forutsi menneskelig atferd, vil det bli gitt en innføring i de mest sentrale tilnærminger til personlighet og intelligens. Kurset vil også ta for seg bruk av tester i praksis, samt belyse de etiske sidene ved testbruk. Bestått kurs vil grunnlag for å melde seg opp til sertifiseringseksamen hos Det Norske Veritas som bruker av arbeidspsykologiske tester.

Kunnskapsmål

Kurset skal bidra til at deltakerne bruker arbeidspsykologiske tester på en kompetent og forsvarlig måte. I tillegg til studiepoeng fra BI vil deltakere som består kurset vil også få utstedt kompetansesertifikat fra Det Norske Veritas.

Etter endt kurs skal deltakerne kunne forklare sentrale statistiske begreper og metoder innenfor testpsykologien. Deltakerne skal også ha grunnleggende kjennskap til sentrale teorier innen personlighet og intelligens, samt hvordan dette kan måles. De skal også kjenne til forutsetninger for kompetent testbruk, samt hvilke krav som bør stilles til psykologiske tester som benyttes i arbeidslivet.

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal deltakerne kunne anvende arbeidspsykologiske tester på en riktig og rettferdig måte. Deltakerne skal også være i stand til å gjennomføre en god tilbakelesningssamtale. Videre skal de være i stand til å skille gode psykologiske tester i fra mindre gode tester.

Holdningsmål

Etter kurset skal deltakerne ha et reflektert forhold til bruk av psykologiske tester i arbeidslivet. De skal kunne gjøre riktige avveininger slik at testing kan utføres på en rettferdig måte. Deltakerne skal også kunne stille kritiske spørsmål til testleverandører og andre, samt at de skal kunne rådgi kunder/egen virksomhet når det gjelder valg av og bruk av psykologiske tester i arbeidslivet.

Kursets innhold

Grunnleggende statistiske begreper og metoder innen rekruttering og utvalg
Frekvensfordeling
Standardiserte skårer
Korrelasjon
Målefeil og reliabilitet
Krav til psykologiske tester
Reliabilitet
Validitet
Normering og tilpasning
Individuelle forskjeller
Intelligens
Personlighet
Motivasjon
Måling av menneskelige egenskaper og ferdigheter
Intelligens- og ferdighetstester
Normative, ipsative og kvasi ipsative tester
Personlighetstester
Motivasjonstester
360 graders evaluering
Rekrutteringsprosessen
Jobbanalyse
Utvalgsmetoder
Testens plass i rekrutteringsprosessen
Oversikt over psykologiske tester
Tolking av atferd baser på testresultater
Tilbakemelding på testresultater
Bruk av tester i personalutvelgelse
Bruk av tester i utviklingsarbeid
Testing i praksis
Administrasjon av testing
Etikk ved bruk av psykologiske tester
Ivaretakelse av testtakeren rettigheter
Oppbevaring og lagring av testmateriell

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Deltakerne bør ha kjennskap til rekrutteringsprosessen, for eksempel med bakgrunn fra BIK 2500 Rekruttering, intervjuteknikk og nyansattes læringsprosesser, eller gjennom erfaring fra fagområdet. Det en fordel om deltakerne har noe erfaring med bruk av psykologiske tester.

TypeVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIK 29251
Karakterskala:
Bestått/ikke bestått
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Invigilation4 Time(r)
  • Ingen hjelpemidler
Individuell Kurset avsluttes med en fire timers individuell skriftlig eksamen og en praktisk prøve på ca 30 minutter der man skal gi en tolkning og en tilbakemelding ut fra et resultat fra et profilverktøy.
Eksamenskategori:
Aktivitet
Vurderingsform:
Muntlig eksamen
Eksamenskode:
BIK 29252
Karakterskala:
Bestått/ikke bestått
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
0No invigilation 30 Minutt(er)Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
  • Ingen hjelpemidler
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en fire timers individuell skriftlig eksamen og en praktisk prøve på ca 30 minutter der man skal gi en tolkning og en tilbakemelding ut fra et resultat fra et profilverktøy.
Eksamenskode:BIK 29251
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Aktivitet
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Vekting: 0
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
Varighet: 30 Minutt(er)
Kommentar:
Eksamenskode:BIK 29252
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100