BIK 2914 Coaching, selvledelse og emosjonell intelligens

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

BIK 2914 Coaching, selvledelse og emosjonell intelligens


Kursansvarlig
Stig Ytterstad

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Å hjelpe seg selv, ledere og medarbeidere til å lykkes.
Individet har store ressurser og talenter, men greier ikke alltid å utvikle sitt potensiale alene. Mange ødelegger for seg selv gjennom "negativt selvsnakk". Individ og team trenger gode hjelpere som kan bidra til å identifisere og utvikle talent og styrker. Den tradisjonelle ordre og kontroll-ledelse må erstattes av nye former for ledelse.
Dette er et prosessorientert kurs der vekt legges på å utvikle en coachende væremåte. Kurset er praktisk og handlingsorientert. Det bygges bro over det såkalte "knowing-doing gapet” for å oppnå resultater.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter at kurset er avsluttet, skal deltakerne:

 1. Ha tilegnet seg en god og bred forståelse av hva coaching innebærer
 2. Ha godt kjennskap til emosjonell intelligens og selvledelse
 3. Kjenne til en rekke praktiske verktøy som kan benyttes i coaching
 4. Ha tilegnet seg en oversikt over ulike spesialiseringer i coaching
 5. Innsikt i suksessfaktorer og fallgruver i coaching
 6. Kjenne til kritikken av coaching

Ferdighetsmål
1. Bruke strukturerte metoder i coaching for å hjelpe seg selv og andre til å lykkes
2. Benytte selvledelse/superledelse til å lede seg selv, samt til å lede medarbeidere til å lede seg selv
3. Bruke indre motivasjon, samt videreutvikle selvtillit, selvfølelse og mestringstro
4. Bruke coachens "verktøykasse", f.eks. aktiv lytting, forløsende spørsmål, intuisjon og tilbakemelding
5. Danne et godt nettverk for videre utvikling og læring

Holdningsmål
 1. Ha en altruistisk grunnholdning og et ønske om å hjelpe individ og gruppe til å lykkes
 2. Se betydningen av å reflektere over egne verdier, tanker og atferd
 3. Være bevisst etiske vurderinger og "røde flagg" ved coaching
 4. Kunne vurdere sentrale fallgruver i coaching
 5. Ha et reflektert og balansert syn på metode og fremgangsmåte ved coaching

Ved gjennomføringen av læreprosessen vil vi legge vekt på å utvikle et åpent, direkte og støttende miljø. Læreprosessen vil delvis foregå i smågrupper, der de 5 - 6 medlemmene i hver gruppe vil fungere som coacher og mentorer for hverandre.

Forkunnskaper
Deltakerne bør ha grunnleggende innsikt i organisasjon og ledelse.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Berg, Morten Emil og Ellen Ribe. 2013. Coaching : å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes. 3. utg. Universitetsforlaget. 310
Wennberg, Bodil. 2001. EQ : emosjonell intelligens i livet og på jobben. NKS-Forlaget


Anbefalt litteratur
Bøker:
Cox, Elaine, Tatiana Bachkirova and David Clutterbuck, eds. 2014. The complete handbook of coaching. 2nd ed. Sage
Gjerde, Susann. 2010. Coaching : hva - hvorfor - hvordan. 2. utg. Fagbokforlaget
Palmer, Stephen and Alison Whybrow, eds. 2007. Handbook of coaching psychology : a guide for practitioners. Routledge


Emneoversikt
Coaching: Å hjelpe seg selv, ledere og medarbeidere til å lykkes
 • Hva er coaching? Hvorfor coaching? Hvordan coache? Hva er ikke coaching?
 • Coaching og avgrensing til ledelse, mentoring, veiledning, rådgivning og terapi
 • Effekter av ledertrening: Hva sier forskningen? Effekter av coaching. Hva sier forskningen?

Å sette agendaen: Utfordringer og muligheter vi står overfor
 • Paradokser og dilemmaer ved ledelse og samarbeid
 • Fra "ordre- og kontrollteorier" til coaching
 • "The knowing - doing gap": Fra kunnskap til praktisk handling
 • Etiske vurderinger, fallgruver og "røde flagg"

Coaching-fundamentet
 • Positiv psykologi. "Flow". Det hele og meningsfulle liv
 • Et positivt menneskesyn: Det lærende mennesket
 • Selvoppfyllende profetier
 • Andragogikk og pedagogikk. Et filosofisk grunnlag for coaching

Basismetoder i coaching
 • Atferdscoaching, kognitiv coaching, humanistisk coaching og eksistensiell coaching
 • Ferdighets-, resultat- og utviklingscoaching

Coaching-metode
 • Bygge tillit og troverdighet. Situasjonsforståelse.
 • Grad av modenhet for coaching. Hva ønsker coachi? Målsetning.
 • Hva er coachis talenter og styrker?
 • Indre og ytre hindringer. Hvordan overvinne hindringer?
 • Alternative muligheter og planlegging av tiltak. Skalering.
 • Gjennomføring, evaluering og skrittvis læring. Personlig belønning

Spesialiseringer i coaching
 • Ledercoaching (executive coaching),
 • Team- og kollegacoaching. Idrettscoaching
 • Selvcoaching, emosjonell coaching og livscoaching
 • Løsningsfokusert coaching og "lyncoaching"

Emosjonell intelligens (EQ)
 • Selvinnsikt og selvledelse. Empati og relasjonsledelse
 • EQ som (a) evne, (b) praktiske ferdigheter og (c) basis for godt samspill
 • Kan EQ læres? Trening i EQ

Superledelse/selvledelse: Å lede individet til å lede seg
 • Kognitiv ledelse: Å styre sine egne tanker
 • Atferdsledelse: Å styre egen atferd
 • Naturlige belønninger: Autonomi, kompetanseutvikling og gode følelser
 • "Stimulikontroll": Å legge forholdene tilrette
 • Subjektiv mestringstro: Selvtillit og selvfølelse
Kommunikasjon
 • Aktiv lytting på ulike nivåer. Å stille forløsende spørsmål. Løsningsorientert dialog
 • Bruk av intuisjon for å forstå mer. Oppfordre til handling
 • Å oppleve positive mestring. Bruk av tilbakemelding.

Utvikling av ferdigheter i coaching
 • Hva kjennetegner en dyktig coach? Hva innebærer en coachende lederstil?
 • Suksessfaktorer og fallgruver ved coaching
 • Løsnings- og fremtidsorientering. Unngå for mye fokusering på fortid og problem

Praktisk trening i coaching
 • Utvikling av egen tenkemåte, væremåte og læremåte
 • Ferdighetstrening. Aksjonslæring. Selvrefleksjon. Tilbakemelding
 • Plan for utvikling av sin personlige rolle og sin profesjonelle rolle
 • Praktisk bruk av etikk og "røde flagg"

Dataverktøy


Læreprosess og tidsbruk
Det legges vekt på å utvikle et godt og støttende læremiljø. Treningen foregår delvis i dyader, triader og smågrupper, der deltakerne også fungerer som coacher og hjelpere for hverandre.

BI Nettstudier
I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes nettbaserte undervisningsplattform i kombinasjon med samlinger. Her publiserer nettlærer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive innsendingsoppgaver med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser. Studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Nettstudentene tilbys også en studieguide, som er en pedagogisk veiledning til pensumlitteraturen. Tre innsendingsoppgaver: Oppgave 1 Forberedelse av en coachende eller utviklende samtale. Oppgave 2 Erfaringer som er gjort til coachende eller utviklende samtaler, Oppgave 3 Refleksjon over samtalene som er gjort. Hvilken læring er gjort i prosessen. Til alle tre oppgavene er det positivt om en knytter det opp til teori.


Eksamen
Kurset avsluttes med en prosjektoppgave som deles ut første kursdag. Oppgaven løses individuelt. Prosjektoppgaven skal ha max 15 sider.

Eksamenskode(r)
BIK 29141 - Prosjektoppgave, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset BIK 2914, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen


Kontinuasjon
Ved neste ordinære eksamensgjennomføring.

Tilleggsinformasjon
Kurset er også knyttet opp mot et forskningsprosjekt hvor en søker å få kunnskap knyttet til temaer innen coaching. Det er frivillig å være med på de undersøkelsene som kan komme, og som du vil få en tilbakemelding på. Deltakelse på undersøkelsene innebærer at du gir aksept for at empirien kan brukes i anonymisert form i forskningsøyemed.