BIK 2904 Situasjonsbestemt ledelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

BIK 2904 Situasjonsbestemt ledelse


Kursansvarlig
Geir Thompson

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Praktiske verktøy i lederrollen.
Dette er et innførings- og oppfriskningskurs for å lede en gruppe, en avdeling eller en mindre organisasjon. Det legges vekt på praktiske "verktøy" som ledere umiddelbart kan gjøre bruk av. Ledere bør forstå sine medarbeidere og den situasjon de er i. Ledere bør deretter utvikle gode relasjoner til sine medarbeidere og velge den lederstil som passer best i den aktuelle situasjonen. Ledere bør dessuten bidra til å utvikle kompetansen til sine medarbeidere. Kurset passer også for deltakere som forbereder seg på en lederstilling.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter at kurset er avsluttet, skal deltakerne:

 1. Ha tilegnet seg en oversikt over moderne ledelse
 2. Kjenne til ledelse på fem ulike nivåer: Ideologisk ledelse, strategisk ledelse, administrativ ledelse og operativ ledelse, samt selvledelse
 3. Kjenne til følgende lederteorier: Ledergitteret, situasjonsbestemt ledelse, selvledelse/superledelse, transaksjonsledelse og transformasjonsledelse
 4. Ha innsikt i lederens verktøykasse: Målsetting, delegering, tilbakemelding, konfliktbehandling m.v.
 5. Forstå hva emosjonell intelligens
Ferdighetsmål
 1. Kunne benytte situasjonsbestemt ledelse i en praktisk situasjon
 2. Kunne benytte minst 10 konkrete virkemidler hentet fra "lederens verktøykasse"
 3. Utvikle sin egen emosjonelle intelligens og bruke denne ferdigheten i praksis
 4. Kunne utfordre og støtte medarbeidere til å lykkes
 5. Sette opp en plan om hvordan en selv kan videreutvikle seg som leder

Holdningsmål
 1. Ha en altruistisk grunnholdning og hjelpe medarbeidere og kunder til å lykkes
 2. Være opptatt av at medarbeidere utvikler sine signaturstyrker og har meningsfulle oppgaver
 3. Reflektere over egne signaturstyrker og det å bli en enda bedre utgave av seg selv
 4. Ha en konstruktiv, kritisk holdning til teorier og verktøy i ledelse
 5. Være bevisst positive og negative konsekvenser ved bruk av disse teoriene og verktøyene

Forkunnskaper
Deltakerne bør ha noe innsikt i organisasjon og ledelse og/eller praktisk erfaring som leder.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Berg, Morten Emil. 2008. Ledelse : verktøy og virkemidler. 3. utg. Universitetsforlaget. 300 sider
Thompson, Geir. 2011. Situasjonsbestemt ledelse. 3. utg. Gyldendal


Anbefalt litteratur
Bøker:
2010. Leading at a higher level : Blanchard on how to be a high-performing leader. 2nd ed. Pearson

Emneoversikt
Perspektiver på effektiv ledelse
 • Hva innebærer det å være leder? Ledelse på fem nivåer
 • Jeg som leder: Utfordringer og muligheter
 • Paradokser og dilemmaer i lederrollen
 • Transaksjonsledelse og transformasjonsledelse

Situasjonsbestemt ledelse
 • Alternative lederstiler: Instruere, coache, delta og delegere
 • Valg av lederstil; - betinget av medarbeidernes kompetanse ("kan") og forpliktelse ("vil")
 • Utvikling av medarbeideres kompetanse
 • Praktisk bruk av situasjonsbestemt ledelse

Lederens verktøykasse
 • Emosjonell intelligens: Selvinnsikt og empati. Selvledelse og relasjonsledelse
 • Utvikling av signaturstyrker
 • Målsetting. Delegering. Empowerment
 • Selvledelse. Styring av egne tanker. Mentale kart
 • Ros og ris. Tilbakemelding. 360-graders evaluering
 • Medarbeidersamtale. Coaching
 • Personlig effektivitet. Arrestere tidstyver
 • "Flow"
 • Konfliktbehandling. Bruk av makt
 • "Suksessfaktorer" og fallgruver i lederrollen

En personlig utviklingsplan
 • Hvordan kan jeg utvikle meg videre som leder?

Dataverktøy
itslearning

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 42 kurstimer med forelesninger, gruppearbeid o.l. Ved interne kurs vil noe av tiden settes av til innspill fra den enkelte virksomhet og oppgavematerialet kan hentes fra den aktuelle virksomhet. Det legges stor vekt på utvikle et godt og støttende læremiljø.

BI Nettstudier
I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes nettbasert undervisningsplattform i kombinasjon med samlinger. Her publiserer nettlærer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive innsendingsoppgaver med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser.Studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter.


Eksamen
Fem timers skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
BIK 29041 - Skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset BIK 2904, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler er tillatt.

Kontinuasjon
Kontinuasjon ved neste gjennomføring av eksamen. Ny bok fra studieåret 2015/2016: Geir Thompson. 2013. Situasjonsbestemt ledelse. 3. utgave. Gyldendal Akademisk.

Tilleggsinformasjon