BØK 3647 Finansregnskap

BØK 3647 Finansregnskap

Kurskode: 
BØK 3647
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Janicke Rasmussen
Kursnavn på engelsk: 
Financial Accounting
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og adm. med regnskapsutdanning - Programkurs
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører. Studiet tilfredsstiller kravene i regnskapsførerforskriften av 8 februar 1999 nr. 196 (utdanningskrav til autorisert regnskapsfører)

Kunnskapsmål

Kurset skal gi studentene dyptgående kunnskap om teorifundamentet, lover, forskrifter og andre sentrale regler innenfor regnskap i privat sektor for å kunne utarbeide årsregnskap og årsberetning i henhold til norsk god regnskapsskikk. Videre inngår grunnleggende kunnskap om forskjeller mellom norske og internasjonale regnskapsregler (IFRS).

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne utarbeide et årsregnskap inkl. konsernregnskap, og årsberetning etter norske regnskapsregler. Studentene skal også med henvisning til aktuelle lovbestemmelser kunne vurdere og drøfte konkrete regnskapsmessige problemstillinger i tilknytning til årsregnskap og årsberetning.

Generell kompetanse

Utvikle bevissthet om viktigheten av korrekt regnskapsrapportering.

Kursets innhold

Regnskapsteori

 • Fokus på brukergruppenes informasjonsbehov og behov for regnskapsregulering
 • Norske og internasjonale regnskapsregler, internasjonal regnskapsutvikling og reguleringsorganer
 • Resultat- og balanseorientering
 • Det konseptuelle rammeverket til IFRS
 • Det teoretiske grunnlaget for de norske grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk

Videregående finansregnskap

 • Inngående kunnskap om innregning og måling av de viktigste regnskapspostene og grunnleggende regnskapsprinsipper
 • Har innsikt i regnskapsregler for små foretak
 • Kjenner til regnskapsregler for ideelle organisasjoner
 • Kjenner til de mest sentrale forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler
 • Kan avslutte er årsregnskap, inkl. skatt og resultatdisponering, for aksjeselskaper
 • Kjenner til regelverket for noter og årsberetning
 • Kan utarbeide et enkelt konsernregnskap
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres i høstsemesteret. Undervisningen baseres på 90 kurstimer med forelesninger. Det legges ut leseplaner og oppgaveforslag slik at studentene skal få en god kontinuitet og fremdrift i faget.

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Kurset krever forkunnskaper fra følgende kurs eller tilsvarende:

BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse, BØK 3423 Finans, BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse og BØK 3541 Økonomi og virksomhetsstyring.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
Varighet: 
6 Time(r)
Eksamenskode: 
BØK36472
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
90 Time(r)
Forberedelse til undervisning
70 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
120 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
120 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.