BØK 3647 Finansregnskap

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

BØK 3647 Finansregnskap


Kursansvarlig
Roy Kristen Kristensen

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører. Studiet tilfredsstiller kravene i regnskapsførerforskriften av 8 februar 1999 nr. 196 (utdanningskrav til autorisert regnskapsfører)

Læringsmål
Kunnskapsmål
Kurset skal gi studentene dyptgående kunnskap om reglene for avslutning og oppstilling av årsregnskap og årsberetning i henhold til norsk god regnskapsskikk. Videre inngår grunnleggende kunnskap om forskjeller mellom norske og internasjonale regnskapsregler (IFRS).

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne utarbeide et årsregnskap inkl konsernregnskap, og årsberetning etter norske regnskapsregler. Studentene skal også med henvisning til aktuelle lovbestemmelser kunne vurdere og drøfte konkrete regnskapsmessige problemstillinger i tilknytning til årsregnskap og årsberetning.

Holdningsmål
Utvikle bevissthet om viktigheten av korrekt regnskapsrapportering.

Forkunnskaper
Kurset krever forkunnskaper fra følgende kurs eller tilsvarende:
BØK 3411 Finans og økonomistyring I, BØK 3421 Finans og økonomistyring II, BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse og BØK 3541 Økonomi og virksomhetsstyring


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Huneide, Jens-Erik. ... [et al.]. Årsregnskapet i teori og praksis. Siste utg. Gyldendal akademisk
Kristensen, Roy, Janicke L. Rasmussen og Tom Engelsborg. 2010. Årsregnskapet : oppgavesamling med løsningsforslag. 7. utg. Gyldendal akademisk


Annet:
Gjems-Onstad (red). Skattelovsamlingen. Siste utgave. Gyldendal Akademisk


Anbefalt litteratur
Bøker:
Kvifte, Steinar Sars, André Tofteland og Anne-Cathrine Bernhoft. 2011. Finansregnskap : god regnskapsskikk og IFRS - Oppgaver og løsninger. 2. utg. Fagbokforlaget

Emneoversikt
Regnskapsavslutning/årsregnskap i henhold til regnskapslovens og aksjelovenes bestemmelser og gjeldende regnskapsstandarder. Kjennskap til IFRS-regler.

  • Norske og internasjonale regnskapsregler
  • Regnskapsteori
  • God regnskapsskikk
  • Vurderingsregler og periodiseringsregler
  • Krav til årsregnskap og årsberetning
  • Kontantstrømoppstilling
  • Konsernregnskap

Dataverktøy
Dataverktøy benyttes ikke i dette kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med undervisning i moduler over to semestere. Studentene blir påmeldt til undervisning i hvert semester; forelesningkurset i 1. semester heter BØK 3648 og i 2. semester BØK 3649. Undervisningen baseres på 90 kurstimer med forelesninger. Det legges ut leseplaner og oppgaveforslag slik at studentene skal få en god kontinuitet og fremdrift i faget.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
90
Forberedelse til undervisning
60
Selvstudium/lese litteratur
120
Arbeid med case/oppgaver
120
Eksamen
6
Anbefalt tidsbruk totalt
396


BI Nettstudier
I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes modulbasert undervisning i tillegg til innsendingsoppgaver (ikke obligatoriske) som rettes og som innebærer at studentene løpende får testet sin forståelse under veis i kurset.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
90
Forberedelse til undervisning
30
Innsendingsoppgaver
90
Selvstudium/lese litteratur
90
Arbeid med case/oppgaver
90
Eksamen
6
Anbefalt tidsbruk totalt
396Eksamen
Kurset avsluttes med seks timer individuell, skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
BØK 36471 Skriftlig eksamen, som teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset BØK 3647 Finansregnskap, 15 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt + eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™.
På @BI finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/studentinformasjon/eksamen/hjelpemidler-til-eksamen


Kontinuasjon
Kontinuasjon tilbys ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

Tilleggsinformasjon