BØK 3647 Finansregnskap

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

BØK 3647 Finansregnskap


Kursansvarlig
Roy Kristen Kristensen

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og foretaksøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører. Studiet tilfredsstiller kravene i regnskapsførerforskriften av 8 februar 1999 nr. 196 (utdanningskrav til autorisert regnskapsfører)

Læringsmål
Kunnskapsmål
Kurset skal gi studentene dyptgående kunnskap om teorifundamentet, lover, forskrifter og andre sentrale regler innenfor regnskap i privat sektor for å kunne utarbeide årsregnskap og årsberetning i henhold til norsk god regnskapsskikk. Videre inngår grunnleggende kunnskap om forskjeller mellom norske og internasjonale regnskapsregler (IFRS).

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne utarbeide et årsregnskap inkl konsernregnskap, og årsberetning etter norske regnskapsregler. Studentene skal også med henvisning til aktuelle lovbestemmelser kunne vurdere og drøfte konkrete regnskapsmessige problemstillinger i tilknytning til årsregnskap og årsberetning.

Holdningsmål
Utvikle bevissthet om viktigheten av korrekt regnskapsrapportering.

Forkunnskaper
Kurset krever forkunnskaper fra følgende kurs eller tilsvarende:
BØK 3411 Finans og økonomistyring I, BØK 3421 Finans og økonomistyring II, BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse og BØK 3541 Økonomi og virksomhetsstyring


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gjems-Onstad, Ole, red. Skattelovsamlingen. Siste utg. Gyldendal juridisk
Kristensen, Roy ... [et al.]. Årsregnskapet : Oppgavesamling med løsningsforslag. siste utgave. Gyldendal akademisk
Schwencke, Hans Robert... [et al.]. Årsregnskapet i teori og praksis. siste utg. Gyldendal akademisk


Anbefalt litteratur
Bøker:
Kvifte, Steinar Sars, André Tofteland og Anne-Cathrine Bernhoft. Finansregnskap : God regnskapsskikk og IFRS : Oppgaver og løsninger. siste utgave. Fagbokforlaget

Emneoversikt
Regnskapsteori

 • Fokus på brukergruppenes informasjonsbehov og behov for regnskapsregulering
 • Norske og internasjonale regnskapsregler, internasjonal regnskapsutvikling og reguleringsorganer
 • Resultat- og balanseorientering
 • Det konseptuelle rammeverket til IFRS
 • Det teoretiske grunnlaget for de norske grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk

Videregående finansregnskap
 • Inngående kunnskap om innregning og måling av de viktigste regnskapspostene og grunnleggende regnskapsprinsipper
 • Har innsikt i regnskapsregler for små foretak
 • Kjenner til regnskapsregler for ideelle organisasjoner
 • Kjenner til de mest sentrale forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler
 • Kan avslutte er årsregnskap, inkl skatt og resultatdisponering, for aksjeselskaper
 • Kjenner til regelverket for noter og årsberetning
 • Kan utarbeide et enkelt konsernregnskap

Dataverktøy
Dataverktøy benyttes ikke i dette kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres i høstsemesteret. Undervisningen baseres på 90 kurstimer med forelesninger. Det legges ut leseplaner og oppgaveforslag slik at studentene skal få en god kontinuitet og fremdrift i faget.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
90
Forberedelse til undervisning
60
Selvstudium/lese litteratur
120
Arbeid med case/oppgaver
120
Eksamen
6
Anbefalt tidsbruk totalt
396

Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.Eksamen
Kurset avsluttes med seks timer individuell, skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
BØK 36472 Skriftlig eksamen, som teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset BØK 3647 Finansregnskap, 15 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler inkludert BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

Kontinuasjon
Det arrangeres kontinuasjonseksamen hvert semester.
OBS! Eksamenskoden endres fra BØK 36471 til BØK 36472.


Tilleggsinformasjon