BØK 3632 Finansiell styring

BØK 3632 Finansiell styring

Kurskode: 
BØK 3632
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Siv Jønland Staubo
Kursnavn på engelsk: 
Financial Strategy
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og administrasjon - Programkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Et kjerneområde i det bedriftsøkonomiske fagområdet er finansiell strategi. God kunnskap i dette fagområdet er en nødvendig forutsetning for å kunne forstå effekter av bedriftens finansieringsbeslutninger, fremskaffe beslutningsrelevant informasjon, diskutere og vurdere alternativer, treffe korrekte beslutninger og formidle relevant og nyttig informasjon.

Målsettingen med dette kurset som bygger på det første finanskurset, BØK 3423 Finans, er å gi studentene grunnleggende basiskunnskaper og ferdigheter, slik at de kan delta i diskusjoner om finansielle problemstillinger, gjennomføre enkle analyser, fatte riktige beslutninger og kommunisere resultatet av analysene på en forståelig måte.

Finansiell styring er hovedsakelig fokusert på betydningen av kapitalstruktur, forholdet mellom gjeld og egenkapital. Kurset starter derfor med en gjennomgang hva som må til for å kunne fatte optimale kapitalstruktur og utbytte beslutninger, og vurdere betydning av disse beslutningene for verdien av en bedrift. Deretter gir kurset en innføring i opsjons prising.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Forstå begrepene gjeld og egenkapital, som for eksempel obligasjoner og emisjoner
 • Forstå begrepet kapitalstruktur og forholdet mellom gjeldsgrad og risiko
 • Forstå betydningen av perfekte kapitalmarkeder
 • Forstå elementene i verdsettelsesprosesser
 • Forstå betydningen ett-ledds og to-ledds-beskatning har på verdsettelse av eiendeler
 • Forstå betydningen av dividende
 • Forstå opsjonsprising
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Beregne verdien av en obligasjon og en emisjon
 • Beregne gjeldsgradens innvirkning på risikoen i egenkapitalen og verdien av selskap med og uten gjeld
 • Forklare skattens betydning ved verdsettelse av eiendeler
 • Forklare teorier som strider mot perfekte kapitalmarkeder
 • Forklare betydningen av dividende
 • Forklare prinsippene i opsjons tankegangen
Holdningsmål

Kurset tar utgangspunkt i perfekte kapitalmarkeder, og forklarer deretter imperfeksjoner som eksisterer i den virkelige verden. Studenten bør kunne forholde seg til betydningen av disse imperfeksjonene for bedriften, eierne, de ansatte og samfunnet forøvrig. Studenten bør kunne stille kritiske spørsmål til alle aspekter som har en betydning for en bedrifts verdi. Videre bør studentene, etter dette kurset, kunne reflektere over hvordan en bedrift bør drives for at den skal være et positivt bidrag til samfunnet generelt.

Kursets innhold
 1. Kort repetisjon av kurset BØK 3423 Finans
 2. Relevant risiko. BMN kap. 1-2
 3. Relevant risiko og kapitalkostnad. BMN kap. 3
 4. Finansiering - Langsiktige finasieringsformer. BMN kap. 4-5
 5. Gjeldsgrad og risiko. BMN kap. 6
 6. Gjeldsgrad og verdi i perfekte kapitalmarkeder. BMN kap. 7
 7. Gjeldsgrad og verdi med imperfeksjoner. BMN kap. 8
 8. Sammenkoplede investerings- og finansieringsprosjekter. BMN kap. 9
 9. Verdsettelse. BMN kap. 10
 10. Dividende. BMN kap. 11
 11. Opsjoner. BMN kap. 12
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres ved 2 ordinære forelesninger, en ved starten av kurset og en avslutningsforelesning. Hver av disse forelesningene er på tre timer.

Det er ni uker mellom den første og den siste ordinære forelesningen. I disse ni ukene får studenten tilgang til 30-40 videoer som gjennomgår pensum i faget. Disse videoene erstatter tradisjonelle forelesninger i disse ni ukene. I tillegg skal studenten møte til to-timers oppgavegjennomgang og refleksjon i hver av de ni ukene, tilsammen 18 timer. I disse 2-timers øktene vil det bli gjennomgått relevante oppgaver basert på videoene og læreboken, og det vil bli lagt vekt på forståelse av resultatene i de oppgavene som blir gjennomgått.

Studenten har selv ansvar for å innhente all relevant kursinformasjon gitt av foreleser i første ordinære forelesning, og som ikke er lagt ut på kursets hjemmeside/it's learning eller i pensumlitteraturen. Det anbefales at studentene bruker regneark i kurset.

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Forkunnskapskrav

(BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse og BØK 3423 Finans), (BØK 3411 Finans og økonomistyring I og BØK 3421 Finans og økonomistyring II), (BØK 1113 Økonomistyring og BØK 1121 Finans I) eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Rentetabell
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
BØK36321
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
6 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
18 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
136 Time(r)
Eksamen
40 Time(r)
Eksamen inkl. foreberedelser
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.