BØK 3632 Finansiell styring

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

BØK 3632 Finansiell styring


Kursansvarlig
Siv J Staubo

Institutt
Institutt for finans

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Et kjerneområde i det bedriftsøkonomiske fagområdet er finansiell strategi. God kunnskap i dette fagområdet er en nødvendig forutsetning for å kunne forstå effekter av bedriftens finansieringsbeslutninger, fremskaffe beslutningsrelevant informasjon, diskutere og vurdere alternativer, treffe korrekte beslutninger og formidle relevant og nyttig informasjon.

Målsettingen med dette kurset som bygger på de to første kursene innen det bedriftsøkonomiske fagområdet, Finans og økonomistyring I og II, er å gi studentene grunnleggende basiskunnskaper og ferdigheter, slik at de kan delta i diskusjoner om finansielle problemstillinger, gjennomføre enkle analyser, fatte riktige beslutninger og kommunisere resultatet av analysene på en forståelig måte.

Finansiell styring er hovedsakelig fokusert på betydningen av kapitalstruktur, forholdet mellom gjeld og egenkapital. Kurset starter derfor med en gjennomgang hva som må til for å kunne fatte optimale kapitalstruktur og utbytte beslutninger, og vurdere betydning av disse beslutningene for verdien av en bedrift. Deretter gir kurset en innføring i opsjons prising og valutastyring.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene:

 • Forstå begrepene gjeld og egenkapital, som for eksempel obligasjoner og emisjoner
 • Forstå begrepet kapitalstruktur og forholdet mellom gjeldsgrad og risiko
 • Forstå betydningen av perfekte kapitalmarkeder
 • Forstå betydningen ett-ledds og to-ledds-beskatning har på verdsettelse av eiendeler
 • Forstå betydningen av dividende
 • Forstå opsjonsprising
 • Forstå grunnleggende begreper i valuta
 • Forstå paritetsmodellene og grunnleggende risikostyring

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene:
 • Beregne verdien av en obligasjon og en emisjon
 • Beregne gjeldsgradens innvirkning på risikoen i egenkapitalen og verdien av selskap med og uten gjeld
 • Forklare skattens betydning ved verdsettelse av eiendeler
 • Forklare teorier som strider mot perfekte kapitalmarkeder
 • Forklare betydningen av dividende
 • Forklare prinsippene i opsjons tankegangen
 • Beregne krysskurser i valuta, paritetsmodellene og gi en generell forklaring på risikostyring

Holdningsmål
Kurset tar utgangspunkt i perfekte kapitalmarkeder, og forklarer deretter imperfeksjoner som eksisterer i den virkelige verden. Studenten bør kunne forholde seg til betydningen av disse imperfeksjonene for bedriften, eierne, de ansatte og samfunnet forøvrig. Studenten bør kunne stille kritiske spørsmål til alle aspekter som har en betydning for en bedrifts verdi. Videre bør studentene, etter dette kurset, kunne reflektere over hvordan en bedrift bør drives for at den skal være et positivt bidrag til samfunnet generelt.

Forkunnskaper
(BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse og BØK 3423 Finans), (BØK 3411 Finans og økonomistyring I og BØK 3421 Finans og økonomistyring II), (BØK 1113 Økonomistyring og BØK 1121 Finans I) eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bøhren, Øyvind og Dag Michalsen. 2012. Finansiell økonomi : teori og praksis. 4. utg. Fagbokforlaget. Kapittel 6-11
Korsvold, Pål og Geir Bjønnes Høidal. 2012. Finansiell risikostyring. Cappelen Damm akademisk


Annet:
Rentetabeller. Siste utgave. Handelshøyskolen BI


Anbefalt litteratur
Bøker:
Korsvold, Pål E. og Geir Bjønnes Høidal. 2012. Finansiell risikostyring : Oppgaver og løsninger. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1-4

Emneoversikt
 1. Kort repetisjon av kurset Introduksjon til Finans
 2. Langsiktige finansieringsformer. BM kap. 5
 3. Gjeldsgrad og risiko. BM kap. 6
 4. Gjeldsgradsbeslutninger. BM kap. 7-8
 5. Justert nåverdi.BM kap. 9
 6. Dividendebeslutninger. BM kap. 10
 7. Opsjonsprising. BM kap. 11
 8. Valutarisiko og risikostyring. KB kap. 1-4

Dataverktøy
Det anbefales at studentene bruker regneark i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres ved forelesninger, foreleserledet oppgavegjennomgang og selvstudier.

Studenten har selv ansvar for å innhente all relevant kursinformasjon gitt av foreleser i forelesningene, og som ikke er lagt ut på kursets hjemmeside/it's learning eller i pensumlitteraturen.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timer
Deltakelse i ordinære forelesninger
36
Oppgave gjennomgang i plenum
6
Forberedelse til forelesninger og oppgave gjennomgang
pluss arbeid med to frivillige innleveringsoppgaver
118
Eksamensforberedelse
40
Anbefalt tidsforbruk totalt
200

Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.Eksamen
Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
BØK 36321 - Skriftlig eksamen teller 100 % for å oppnå karakter i kurset BØK 3632 Finansiell styring, 7,5 studiepoeng

Hjelpemidler til eksamen
Tillatte hjelpemidler til eksamen er BI-definert eksamenskalkulator og rentetabell.
Bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen er forklart under punktet Eksamensinformasjon på studentportalen @BI. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.

Tilleggsinformasjon