BØK 3632 Finansiell styring

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

BØK 3632 Finansiell styring


Kursansvarlig
Dag Michalsen

Institutt
Institutt for finansiell økonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Et kjerneområde i det bedriftsøkonomiske fagområdet er finansiell strategi. God kunnskap i dette fagområdet er en nødvendig forutsetning for å kunne forstå effekter av bedriftens finansieringsbeslutninger, fremskaffe beslutningsrelevant informasjon, diskutere og vurdere alternativer, treffe korrekte beslutninger og formidle relevant og nyttig informasjon.

Målsettingen med dette kurset som bygger på de to første kursene innen det bedriftsøkonomiske fagområdet, Finans og økonomistyring I og II, er å gi studentene grunnleggende basiskunnskaper og ferdigheter, slik at de kan delta i diskusjoner om finansielle problemstillinger, gjennomføre enkle analyser, fatte riktige beslutninger og kommunisere resultatet av analysene på en forståelig måte.

Finansiell strategi er hovedsaklig fokusert på gjeldsgradsproblematikk og styring av finansiell risiko. Kurset starter derfor med en gjennomgang hva som må til for å kunne fatte optimale kapitalstruktur og utbytte beslutninger, etterfulgt av en innføring i opsjons prising og valutastyring.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til å forklare viktige begrep og kunne forklare de viktige verktøyene som benyttes i finansiell strategi (verktøyene inkluderer metoder, teknikker og teorier som anvendes i fagområdet).

 • Eksempler på begrep som studentene forventes å kunne forklare: optimal kapitalstruktur i ulike skatteregimer, hvordan dividendebeslutningen påvirker selskapsverdien i ulike skatteregimer, hvordan en prosjektanalyse kan splittes i separat verdsettelse av investeringen og finansieringen, verdsettelse av finansielle opsjoner, paritetsteorier
 • Eksempler fra verktøykassen: verdsettelsesmodeller, kontantstrømseffekt av utdelingsbeslutningen, justert nåverdi, opsjonspris modeller, paritetsmodeller

Ferdighetsmål
Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til (a) anvende kunnskap om begrep og verktøy i analyser og i overlegninger om finansielle problemstillinger, (b) kunne skille mellom relevant og irrelevant informasjon, og (c) kunne gi skriftlige svar på spørsmål i en slik form at leseren kan forstå anvendte metoder og konklusjoner.
Eksempler:
 • Når relevant verktøy er gitt, kunne anvende verktøy korrekt
 • Kunne velge riktig verktøy samt anvende det korrekt basert på enkle situasjonsbeskrivelser
 • Basert på mer komplekse situasjonsbeskrivelser kunne fremskaffe relevant informasjon, kunne knytte den til en formålstjenlig verktøy og anvende verktøyet riktig

Holdningsmål
Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til å stille kritiske spørsmål og reflektere omkring kritiske forutsetninger og teorier i fagområdet finansiell strategi

Forkunnskaper
BØK 3411 Finans og økonomistyring I og BØK 3421 Finans og økonomistyring II eller tilsvarende kurs.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bøhren, Øyvind og Dag Michalsen. 2012. Finansiell økonomi : teori og praksis. 4. utg. Fagbokforlaget. Kapittel 6-11
Korsvold, Pål og Geir Bjønnes Høidal. 2012. Finansiell risikostyring. Cappelen Damm akademisk


Annet:
Rentetabeller. Siste utgave. Handelshøyskolen BI


Anbefalt litteratur
Bøker:
Korsvold, Pål E. og Geir Bjønnes Høidal. 2012. Finansiell risikostyring : Oppgaver og løsninger. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1-4

Emneoversikt
1 Gjeldsgrad og risiko BM kap. 6
2 Gjeldsgradsbeslutninger. BM kap. 7-8
3 Justert nåverdi. BM kap. 9
4 Dividendebeslutninger. BM kap. 10
5 Opsjonsprising. BM kap. 11
6 Valutarisiko og risikostyring. KB kap. 1-4

  Dataverktøy
  1-7Det anbefales at studentene bruker dataverktøy i kurset, for eksempel regneark. Dataverktøy kan imidlertid ikke benyttes til eksamen.

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset gjennomføres ved forelesninger, foreleserledet oppgavegjennomgang og selvstudier.

  Det er ikke obligatorisk fremmøte i forelesningene. Studenten har likevel selv ansvar for å innhente all relevant kursinformasjon gitt av foreleser som ikke er lagt ut på kursets hjemmeside/it's learning eller i pensumlitteraturen.

  Anbefalt tidsforbruk:
  Aktivitet
  Timer
  Deltakelse i ordinære forelesninger
  39
  Oppgave gjennomgang i plenum
  6
  Forberedelse til forelesninger og oppgave gjennomgang
  115
  Eksamensforberedelse
  40
  Anbefalt tidsforbruk totalt
  200

  BI Nettstudier
  Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Ved BI Nettstudier benyttes studieguide som supplement til pensumlitteraturen. Studieguiden inneholder tips om studiet, fremdriftsplan og oppgaver. Fagveiledningen gjennomføres via Internett, med fagsider, diskusjonsgrupper og interaktive oppgaver, samt ved frivillige oppgaveinnsendingsprogram.

  Anbefalt tidsforbruk BI Nettstudier:
  Aktivitet
  Timer
  Deltakelse i ordinære forelesninger
  10
  Arbeid med studieguide, innsendingsoppgaver, aktiviteter på It'slearning
  55
  Selvstudium/lese litteratur
  70
  Oppgave gjennomgang i plenum
  5
  Forberedelse til forelesninger og oppgave gjennomgang
  20
  Eksamensforberedelse
  40
  Anbefalt tidsforbruk totalt
  200


   Eksamen
   Kurset avsluttes med en tre timers individuell flervalgs eksamen.

   Eksamenskode(r)
   BØK 36321 - Flervalgseksamen, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset BØK 3632 Finansiell styring, 7,5 studiepoeng

   Hjelpemidler til eksamen
   Tillatte hjelpemidler til eksamen er BI-definert eksamenskalkulator og rentetabell.
   Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler.


   Kontinuasjon
   Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.

   Tilleggsinformasjon