EMS 3416 Law and Real Estate

EMS 3416 Law and Real Estate

Course code: 
EMS 3416
Department: 
Law and Governance
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Thorunn Falkanger
Paul Henning Fjeldheim
Course name in Norwegian: 
Jus og eiendomsmegling
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Real Estate, Law and Business - Programme Courses
Semester: 
2020 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Kurset er en innføring i de mest sentrale forretningsjuridiske emnene, jus for eiendomsmeglere og eiendomsmegling i praksis.
De økonomiske konsekvensene av manglende juridiske kunnskaper, for eksempel innen kontraktsrett eller erstatningsrett, kan bli store. Kurset fokuserer først og fremst på det eiendomsmeglingsfaglige og er dermed spesielt tilpasset eiendomsmeglerstudiet.

Learning outcomes - Knowledge

Studentene skal i løpet av kurset tilegne seg grunnleggende kunnskaper om det juridiske rammeverket og byggtekniske som har betydning spesielt for utøvere av eiendomsmegleryrket.

Learning outcomes - Skills

Studentene skal kunne redegjøre for de sentrale retts- og ansvarsforhold i eiendomsmeglingsvirksomhet samt kunne løse grunnleggende konkrete oppgaver i tilknytning til en eiendomshandel. De skal kunne identifisere juridiske problemstillinger og være i stand til å foreta en analyse av et problemkompleks forankret i juridiske kilder.

General Competence

Studentene skal kjenne til gråsonen som ligger utenfor de klart definerte regler og de etiske prinsipper som er etablert ved rettslige standarder i lovgivningen, samt ha en bevisst holdning til hvordan dette kan håndteres i praksis.

Course content
 • Oversikt over rettskilder og juridisk metode
 • Avtalerett
 • Kjøpsrett
 • Erstatningsrett
 • Eiendomsmeglingsrett
 • Eierformer
 • Praktisk eiendomsmegling, herunder salgsoppgave, visning og byggeteknikk.
Teaching and learning activities

Kurset gjennomføres med undervisning i 40 kurstimer, der 34 timer er ordinære forelesninger og 6 timer er viet case og oppgaveløsning. 

Studentene skal jobbe med mindre case eller kontrolloppgaver tilknyttet hvert emne og disse gjennomgås i plenum. Denne undervisningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. I hovedsak vil kun enkelte sentrale problemstillinger i pensum bli behandlet og utdypet på forelesningene. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). Fordeling av de ulike emner vil fremgå av en forelesningsplan. 

Studentene vil få anledning til å levere inn et skriftlig arbeid for retting og tilbakemelding.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Dette kurset tilfredsstiller kvalifikasjonskravet for medhjelpere til ansvarlig megler ihht. lov om eiendomsmegling § 4-4  (1) Medhjelpere til ansvarlig megler og Forskrift om eiendomsmegling § 4-9 (1).

Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Covid-19

Due to the Covid-19 pandemic, there may be deviations in teaching and learning activities as well as exams, compared with what is described in this course description.

Required prerequisite knowledge

Ingen særskilte forkunnskaper.

Exam categoryWeightInvigilationDurationSupport materialsGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
EMS34161
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination every semester
100Yes5 Hour(s)
 • Etiske regler for Norges eiendomsmeglerforbund (document)
 • Laws and regulations, including offprints of laws and law drafts
Individual
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:Yes
Grouping (size):Individual
Support materials:
 • Etiske regler for Norges eiendomsmeglerforbund (document)
 • Laws and regulations, including offprints of laws and law drafts
Duration:5 Hour(s)
Comment:
Exam code: EMS34161
Grading scale:ECTS
Resit:Examination every semester
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Reduction description

Kurset overlapper med JUR 3420 Forretningsjus, slik at studenter ikke kan velge (gjennomføre) begge disse kursene.

Student workload
ActivityDurationComment
Teaching on Campus
34 Hour(s)
Feedback activities and counselling
6 Hour(s)
Review of assignments in plenary
Prepare for teaching
45 Hour(s)
Student's own work with learning resources
50 Hour(s)
Group work / Assignments
60 Hour(s)
Examination
5 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.