KLS 3644 Jus for kreativ næring

KLS 3644 Jus for kreativ næring

Kurskode: 
KLS 3644
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Irina Eidsvold Tøien
Kursnavn på engelsk: 
Law in Creative Industries
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring - Programkurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset tar for seg noen av de mest sentrale juridiske emnene som er av betydning for kultur- og underholdningsnæringene, med hovedvekt på opphavs- og kontraktsrettslige problemstillinger.

Kunnskapsmål

Studentene skal få en grunnleggende introduksjon i bruk av juridisk metode for å identifisere og løse tvister/saker.  Studentene får en grundig opplæring i åndsverkloven, oversikt over reglene for ulike organisasjonsformer og innsikt i generelle kontraktsrettslige regler. De skal få kunnskap om immaterielle rettigheter generelt, men en særlig forståelse for opphavsrett. Studentene skal i tillegg ha kjennskap til juridiske utfordringer knyttet til de ulike bransjene i kulturlivet.

Ferdighetsmål

Studentene skal etter kurset kunne identifisere potensielle juridiske problemstillinger innenfor kunst- og kulturfeltet, evne å finne frem til de rettsregler som gjelder og kunne anvende disse i praksis eller søke råd i tide. Det legges særlig vekt på opphavsrettslig beskyttelse av verk, de kontraktsrettslige aspekter ved rettighetsutnyttelsen av disse og særlige regler for lovlig bruk av verk (klarering). Det legges vekt på å styrke studentens evne til å kunne identifisere juridiske problemstillinger og evne til argumentasjon, både muntlig og skriftlig. Det legges også vekt på å gi studentene ferdigheter som gjør dem i stand til i en viss grad å anvende juridisk metode i situasjoner de vil møte i arbeidslivet.

Generell kompetanse

Studentene skal være seg bevisst den verdi og de rettigheter som knytter seg til åndsverk og se sammenhengen mellom rettighetshaveres behov for beskyttelse og samfunnets behov for tilgang til åndsverk.

Kursets innhold
 • gir innsikt i generell juridisk metode herunder EU-rettens innvirkning
 • gir oversikt over immaterialretten
 • gir spesialinnsikt i opphavsrett til åndsverk og andre rettigheter innenfor kreativ næring
  • enerett og ideelle rettigheter
  • klarering av rettigheter
  • jus i sosiale medier
 • i tillegg relevant avtalerett og kontraktsrett
  • noe skatt og momsrett
  • grunnleggende arbeidsrett
  • og om organisasjonsformer i kultur- og underholdningsnæringene
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Undervisnings- og læringsaktiviteter samt pensum, fremgår av forelesningsplanen. Forelesningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i temaene som skal behandles, rettsregler og dommer angitt, for å fullt utbytte av undervisningen. Kun sentrale emner i pensum vil bli behandlet og utdypet på forelesningene, det resterende må man selv lære gjennom lesning og ved å gjøre oppgaver som blir gitt. Relevant og god aktivitet i timen er viktig fordi muntlig fremstilling er en av ferdighetsmålsettingene for undervisningen.

Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med bruk av loven og andre aktuelle rettskilder, bl.a. bruk av lovdata (digital database for rettskilder) i løpet av kurset. Biblioteket på BI holder også Lovdata kurs.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at studiets 1. og 2. år er gjennomført.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
KLS36442
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
105 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.