KLS 3644 Jus for kreative næringer

KLS 3644 Jus for kreative næringer

Kurskode: 
KLS 3644
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Irina Eidsvold Tøien
Emnenavn på engelsk: 
Law in Creative Industries
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Creative Industries Management - Programkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset tar for seg noen av de mest sentrale juridiske emnene som er av betydning for kultur- og underholdningsnæringene, med hovedvekt på opphavs- og kontraktsrettslige problemstillinger.

Kunnskapsmål

Studentene skal få en oversikt over reglene for de ulike organisasjonsformer og generelle kontraktsrettslige regler. De skal få kunnskap om de immaterielle rettigheter og tilegne seg særlig forståelse for opphavsrett. Studentene skal i tillegg ha kjennskap til juridiske utfordringer knyttet til de ulike bransjene i kulturlivet.

Ferdighetsmål

Studentene skal etter kurset kunne identifisere potensielle juridiske problemstillinger innenfor kunst- og kulturfeltet, evne å finne frem til de rettsregler som gjelder og kunne anvende disse i praksis eller søke råd i tide. Det legges særlig vekt på opphavsrettslig beskyttelse av verk, de kontraktsrettslige aspekter ved rettighetsutnyttelsen av disse og særlige regler for lovlig bruk av verk. Det legges vekt på å styrke studentens evne til å kunne identifisere juridiske problemstillinger og evne til argumentasjon, både muntlig og skriftlig. Det legges også vekt på å gi studentene ferdigheter som gjør dem i stand til i en viss grad å anvende juridisk metode i møte med situasjoner i arbeidslivet.

Generell kompetanse

Studentene skal være seg bevisst den verdi og de rettigheter som knytter seg til åndsverk og se sammenhengen mellom rettighetshaveres behov for beskyttelse og samfunnets behov for tilgang til åndsverk.

Kursets innhold
 • gir innsikt i generell juridisk metode herunder EU-rettens innvirkning
 • gir oversikt over immaterialretten
 • gir spesialinnsikt i opphavsrett til åndsverk og andre rettigheter innenfor kreativ næring
  • enerett og ideelle rettigheter
  • klarering av rettigheter
  • jus i sosiale medier
 • i tillegg relevant avtalerett og kontraktsrett
  • noe skatt og momsrett
  • grunnleggende arbeidsrett
  • og om organisasjonsformer i kultur- og underholdningsnæringene
 • Undervisnings- og læringsaktiviteter samt pensum, fremgår av forelesningsplanen. Forelesningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i temaene som skal behandles, rettsregler og dommer angitt, for å fullt utbytte av undervisningen. Kun sentrale emner i pensum vil bli behandlet og utdypet på forelesningene, det resterende må man selv lære gjennom lesning og oppgaver gitt. Relevant og god aktivitet i timen vil bli tillagt vekt for eksamenskarakteren (70% skriftlig/30% muntlig).

  Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med bruk av loven og andre aktuelle rettskilder, bl.a. bruk av lovdata (digital database for rettskilder) i løpet av kurset. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). Biblioteket på BI holder også Lovdata kurs.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Undervisnings- og læringsaktiviteter samt pensum, fremgår av forelesningsplanen. Forelesningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i temaene som skal behandles, rettsregler og dommer angitt, for å fullt utbytte av undervisningen. Kun sentrale emner i pensum vil bli behandlet og utdypet på forelesningene, det resterende må man selv lære gjennom lesning og ved å gjøre oppgaver som blir gitt. Relevant og god aktivitet i timen vil bli tillagt vekt for eksamenskarakteren (muntlig aktivitet teller 20 % av karakteren).

Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med bruk av loven og andre aktuelle rettskilder, bl.a. bruk av lovdata (digital database for rettskilder) i løpet av kurset. Biblioteket på BI holder også Lovdata kurs.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Det tilbys kontinuasjon i eksamenskode KLS 36441 høsten 2021 og våren 2022.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at studiets 1. og 2. år er gjennomført.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Aktivitet
Vurderingsform:
Klassedeltakelse
Eksamenskode:
KLS36442
Karakterskala:
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
20Nei1 SemesterIndividuell
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
KLS36442
Karakterskala:
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
80Ja5 Time(r)
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Aktivitet
Vurderingsform:Klassedeltakelse
Vekting:20
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode: KLS36442
Karakterskala:Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:80
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode: KLS36442
Karakterskala:Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
105 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.