KLS 3644 Jus for kreative næringer

KLS 3644 Jus for kreative næringer

Kurskode: 
KLS 3644
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Irina Eidsvold Tøien
Emnenavn på engelsk: 
Law in Creative Industries
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Creative Industries Management - Programkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset tar for seg noen av de mest sentrale juridiske emner som er av betydning i kultur- og underholdningsnæringene, med hovedvekt på opphavs- og kontraktsrettslige problemstillinger.

Kunnskapsmål

Studentene skal få en oversikt over reglene for de ulike organisasjonsformer og generelle kontraktsrettslige regler. De skal få kunnskap om de immaterielle rettigheter og tilegne seg særlig forståelse for opphavsrett. Studentene skal i tillegg ha kjennskap til juridiske utfordringer knyttet til de ulike bransjene i kulturlivet.

Ferdighetsmål

Studentene skal etter kurset kunne se potensielle juridiske problemstillinger innenfor kunst- og kulturfeltet, evne å finne frem til de rettsregler som gjelder og kunne anvende disse i praksis eller søke råd i tide. Det legges særlig vekt på opphavsrettslig beskyttelse av verk, de kontraktsrettslige aspekter ved rettighetsutnyttelsen av disse og særlige regler for lovlig bruk av verk. Det legges vekt på å styrke studentens evne til å kunne identifisere juridiske problemstillinger og evne til argumentasjon, både muntlig og skriftlig. Det legges også vekt på å gi studentene ferdigheter som gjør dem i stand til i en viss grad å anvende juridisk metode i møte med situasjoner i arbeidslivet.

Holdningsmål

Studentene skal være seg bevisst den verdi og de rettigheter som knytter seg til åndsverk og se sammenhengen mellom rettighetshaveres behov for beskyttelse og samfunnets behov for tilgang til åndsverk.

Kursets innhold
 • Oversikt over immaterialretten
 • Relevant avtalerett og kontraktsrett. Noe skatterett.
 • Organisasjonsformer i kultur- og underholdningsnæringene
 • Eneretter og konkurransebeskyttelse
 • Jus i sosiale medier
 • Jus i kulturinnovasjon (kulturelt entreprenørskap)
 • Opphavsrett til åndsverk i kulturlivet, særlig med henblikk på bransjene;
 • Bokbransjen
 • Musikkbransjen
 • Filmbransjen
 • Scenekunst og orkester
 • Galleri og museum
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med forelesninger over 45 kurstimer, fordelt på de ulike emner i pensum, slik det vil fremgå av en forelesningsplan. Forelesningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet for å få fullt utbytte av undervisningen. I hovedsak vil kun sentrale problemstillinger i pensum bli behandlet og utdypet på forelesningene. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). 

Det oppfordres til at studentene lærer seg å bruke Lovdata.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det forutsettes at studiets 1. og 2. år er gjennomført.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
KLS36441
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja5 Time(r)
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode: KLS36441
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
105 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.