KLS 3644 Jus for kreative næringer

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

KLS 3644 Jus for kreative næringer


Kursansvarlig
Irina Eidsvold Tøien

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset tar for seg noen av de mest sentrale juridiske emner som er av betydning i kultur- og underholdningsnæringene, med hovedvekt på opphavs- og kontraktsrettslige problemstillinger.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal få en oversikt over reglene for de ulike organisasjonformer og generelle kontraktsrettslige regler. De skal få kunnskap om de immaterielle rettigheter og tilegne seg særlig forståelse for opphavsrett. Studentene skal i tillegg ha kjennskap til juridiske utfordringer knyttet til de ulike bransjer i kulturlivet.

Ferdighetsmål
Studentene skal etter kurset kunne se potensielle juridiske problemstillinger innenfor kunst- og kulturfeltet, evne å finne frem til de rettsregler som gjelder i opphavsretten og kunne anvende disse i praksis. Det legges særlig vekt på opphavsrettslig beskyttelse av verk, de kontraktsrettslige aspekter ved rettighetsutnyttelsen av disse og særlige regler for lovlig bruk av verk.

Holdningsmål
Studentene skal være seg bevisst den verdi og de rettigheter som knytter seg til åndsverk og se sammenhengen mellom rettighetshaveres behov for beskyttelse og samfunnets behov for tilgang til åndsverk.

Forkunnskaper
Det forutsettes at studiets 1. og 2. år er gjennomført.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Langfeldt, Sverre Faafeng, red. Næringslivets lovsamling 1687- ... til Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Universitetsforlaget : Focus forlag. Alle relevante lover for kurset. Oppslagsverk og lovlig eksamenshjelpemiddel
Rognstad, Ole-Andreas. 2009. Opphavsrett. Universitetsforlaget. (Aktuelle kapitler oppgis ved studiestart)


Artikkelsamling:
Eidsvold Tøien, Irina (red.). 2017. Artikkelsamling: Jus for kultur- og underholdningsnæringene. Handelshøyskolen BI. (Hele heftet)

Annet:
Eidsvold Tøien, Irina (red). 2017. Materialsamling - Lover, utkast til lov, dommer og direktiver. Handelshøyskolen BI. Ikke rettighetsbelagt


Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • Oversikt over immaterialretten
 • Relevant avtalerett og kontraktsrett. Noe skatterett.
 • Organisasjonsformer i kultur- og underholdningsnæringene
 • Eneretter og konkurransebeskyttelse
 • Jus i sosiale medier
 • Jus i kulturinnovasjon (kulturelt entreprenørskap)
 • Opphavsrett til åndsverk i kulturlivet, særlig med henblikk på bransjene;
  • Bokbransjen
  • Musikkbransjen
  • Filmbransjen
  • Scenekunst og orkester
  • Galleri og museum

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med forelesninger over 45 kurstimer, fordelt på de ulike emner i pensum, slik det vil fremgå av en forelesningsplan. Forelesningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet for å få fullt utbytte av undervisningen. I hovedsak vil kun sentrale problemstillinger i pensum bli behandlet og utdypet på forelesningene. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium).

Anbefalt tidsforbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger
45
Forberedelser til forelesninger
45
Arbeid med pensum selvstudier
105
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  5 timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  KLS 36441 - Skriftlig eksamen som teller 100% for å oppnå karakter i kurset KLS 3644 Jus for kreative næringer, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Lovsamling og autorisert samling av lovtekster, dommer og traktater.
  Bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen er forklart under punktet Eksamensinformasjon på studentportalen @BI. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


  Kontinuasjon
  Det arrangeres kontinuasjonseksamen hvert semester.

  Tilleggsinformasjon