JUR 3601 Skatt og avgift

JUR 3601 Skatt og avgift

Kurskode: 
JUR 3601
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Kari Birkeland
Kursnavn på engelsk: 
Tax and Charge
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og adm. med regnskapsutdanning - Programkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk statsautorisert regnskapsfører. 

Kunnskapsmål

Kurset skal gi studentene kunnskap om det norske skatte- og avgiftssystemet, herunder dyptgående kunnskap om de norske reglene for personbeskatning og næringsbeskatning for selskaper og enkeltpersonforetak samt merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Dette omfatter både formue og inntekt, herunder hvordan selskapers formue beskattes, herunder formue eid av selskaper.
Dette inkluderer videre transaksjoner vedrørende eierskap og egenkapital, opphør og likvidasjon av selskaper og bestemmelse av inngangsverdi for eiendeler mottatt som gave eller arv.
 

Det vises til nærmere detaljer om læringsutbytter i Anbefalt plan for studiet utarbeidet av UHR-ØA.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne utarbeide et skattemessig årsoppgjør for næringsdrivende med og uten regnskapsplikt. Studentene skal også med henvisning til aktuelle lovbestemmelser kunne vurdere og drøfte konkrete skatte- og avgiftsmessige problemstillinger i tilknytning til næringsvirksomhet. Studentene skal også ha grunnleggende forståelse for alminnelig personbeskatning.

Det vises til nærmere detaljer om læringsutbytter i Anbefalt plan for studiet utarbeidet av UHR-ØA.

Generell kompetanse

Utvikle bevissthet om viktigheten av korrekt skatte- og avgiftsrapportering. Forstå grunnleggende problemstillinger ved skatteplanlegging og kunne foreta etiske refleksjoner rundt dette.

Kursets innhold

Kunnskap om norske skatte- og avgiftsregler, herunder:

 • kunnskap om skattesystemet og kjenner til skatterapportering og skattebetaling, herunder sentrale regler for tilsidesettelse og tilleggsskatt
 • kjenner til hovedreglene om inntekts- og formuesbeskatning for personer 
 • kjenner til skattemessig behandling for eiendeler mottatt som gave eller arv
 • kunnskap om skattereglene knyttet til næringsvirksomhet og selskaper
 • kunnskap om hvilke transaksjoner og hendelser vedrørende eierskap og egenkapital som kan medføre beskatning
 • kunnskap om skattemessige virkninger av omdanning, opphør av virksomhet og likvidasjon av selskap
 • kjenner til skatteplanlegging og kan foreta etiske refleksjoner rundt slik planlegging
 •  kan avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader, samt foreta korrekt tidfesting av postene for beregning av alminnelig inntekt i næring (EPF, AS, ANS).
 • kan beregne skattekostnad, betalbar skatt og behandling av midlertidige forskjeller for aksjeselskaper
 • kan fastsette grunnlag for beskatning av aksjonærer (aksjonærmodellen og fritaksmetoden), og innehaver av enkeltpersonforetak (foretaksmodellen), herunder kjenner til beskatning av deltakere i ansvarlige selskap (deltakermodellen)
 • kunnskap om regler for lønnsinnberetning og beregning av arbeidsgiveravgift

Kunnskap om merverdiavgiftsystemet: 

 • har kunnskap om systemet for merverdiavgift knyttet til næringsvirksomhet, herunder registrering og rapportering
 • kjenner til reglene for uttak
 • kjenner til reglene om justering
 • kan vurdere en virksomhets merverdiavgiftsmessige forhold
 • kan merverdiavgiftsmessig behandle alminnelige transaksjoner, herunder innenfor/utenfor loven, innførsel/utførsel og ulike MVA-satser. 

 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som nettstudium.

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Kurset krever forkunnskaper fra følgende kurs eller tilsvarende:

BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse, BØK 3423 Finans, BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse og BØK 3541 Økonomi og virksomhetsstyring.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lovsamling
 • Rente- og annuitetstabeller
Varighet: 
6 Time(r)
Kommentar: 
Eksamensform: Skoleeksamen
Eksamenskode: 
JUR36012
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
90 Time(r)
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
124 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
120 Time(r)
Eksamen
6 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.