JUR 3601 Skatt og avgift

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

JUR 3601 Skatt og avgift


Kursansvarlig
Roy Kristen Kristensen

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører. Studiet tilfredsstiller kravene i regnskapsførerforskriften av 8 februar 1999 nr. 196 (utdanningskrav til autorisert regnskapsfører)


Læringsmål
Kunnskapsmål
Kurset skal gi studentene kunnskap om det norske skatte- og avgiftssystemet, herunder dyptgående kunnskap om de norske reglene for personbeskatning og næringsbeskatning for selskaper og enkeltpersonforetak samt merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Dette omfatter både formue og inntekt, herunder hvordan selskapers formue beskattes, herunder formue eid av selskaper.
Dette inkluderer videre transaksjoner vedrørende eierskap og egenkapital, opphør og likvidasjon av selskaper og bestemmelse av inngangsverdi for eiendeler mottatt som gave eller arv.
Videre omfattes grunnleggende ligningsforvaltningsrett, skattebetalingsregler og regler for tilsidesettelse.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne utarbeide et skattemessig årsoppgjør for næringsdrivende med og uten regnskapsplikt. Studentene skal også med henvisning til aktuelle lovbestemmelser kunne vurdere og drøfte konkrete skatte- og avgiftsmessige problemstillinger i tilknytning til næringsvirksomhet. Studentene skal også ha grunnleggende forståelse for alminnelig personbeskatning.
Dette omfatter

 • Personbeskatning, inklusive fradrag i utlignet skatt
 • Avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader og korrekt periodisering av alminnelig inntekt i næring (EPF, AS og ANS)
 • Beregne skattekostnad og betalbar skatt for aksjeselskaper
 • Fastsette grunnlag for beskatning av aksjonærer, deltakere i ansvarlige selskap og innehaver av enkeltpersonforetak
 • Skattemessig behandle omdanning av enkeltpersonforetak til aksjeselskap
 • Vurdere skattemessig virkninger av virksomhetsoverdragelse
 • Vurdere en virksomhets merverdiavgiftsmessige forhold
 • Merverdiavgiftsmessig behandle alminnelige transaksjoner

Holdningsmål
Utvikle bevissthet om viktigheten av korrekt skatte- og avgiftsrapportering. Forstå grunnleggende problemstillinger ved skatteplanlegging og kunnde foreta etiske refleksjoner rundt dette.


Forkunnskaper
Kurset krever forkunnskaper fra følgende kurs eller tilsvarende:
BØK 3411 Finans og økonomistyring I, BØK 3421 Finans og økonomistyring II, BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse og BØK 3541 Økonomi og virksomhetsstyring


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Fallan, Lars. Innføring i skatterett. Siste utg. Gyldendal akademisk
Gjems-Onstad, Ole, red. Skattelovsamlingen. Siste utg. Gyldendal juridisk
Gjems-Onstad, Ole, Tor S. Kildal. Lærebok i merverdiavgift. Siste utgave. Gyldendal juridisk
Gjems-Onstad, Ole. Norsk bedriftsskatterett. Siste utgave. Gyldendal juridisk


Anbefalt litteratur
Bøker:
Gjems-Onstad, Ole og Tor S. Kildal. Merverdiavgift : spørsmål og svar. Siste utgave. Gyldendal juridisk
Gjems-Onstad, Ole, Tor S. Kildal. Skatterett : spørsmål og svar. Siste utgave. Gyldendal akademisk


Emneoversikt
Kunnskap om norske skatte- og avgiftsregler, herunder

 • Formues- og inntektsbeskatning av personlige næringsdrivende og beskatning av aksjeselskaper
 • Merverdiavgift
 • Hvilke transaksjoner og hendelser vedrørende eierskap og egenkapital som kan medføre beskatning
 • Skattemessige virkninger av opphør av virksomhet og likvidasjon av selskap og selskapsomdanninger
 • Arbeidsgiveravgift
 • Hovedreglene om inntekts og formuesbeskatning for personer
 • Formuesfastsettelse for ikke-børsnoterte selskaper og andeler i ansvarlige selskaper
 • Relevante regler om fradrag i utlignet skatt
 • Hovedprinsipper for bestemmelse av inngangsverdi for eiendeler mottatt som gave eller arv
 • Skatteplanlegging og etiske refleksjoner
 • Grunnleggende ligningsforvaltningsrett og skattebetaling
 • Sentrale regler for tilsidesettelse

Dataverktøy
Dataverktøy benyttes ikke i dette kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres i vårsemesteret. Undervisningen baseres på 90 kurstimer med forelesninger. Det legges ut leseplaner og oppgaveforslag slik at studentene skal få en god kontinuitet og fremdrift i faget.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
90
Forberedelse til undervisning
60
Selvstudium/lese litteratur
120
Arbeid med case/oppgaver
120
Eksamen
6
Anbefalt tidsbruk totalt
396

Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.Eksamen
Kurset avsluttes med seks timer individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
JUR 36012 - Skriftlig eksamen, som teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset JUR 3601 Skatt og avgift, 15 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Lov- og forskriftstekster, Rente- og annuitetstabeller og BI-godkjent eksamenskalkulator.
Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).


Kontinuasjon
Det arrangeres kontinuasjonseksamen hvert semester.
OBS! Eksamenskoden endres fra JUR 36011 til JUR 36012.


Tilleggsinformasjon