JUR 3601 Skatt og avgift

JUR 3601 Skatt og avgift

Kurskode: 
JUR 3601
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Roy Kristen Kristensen
Kursnavn på engelsk: 
Tax and Charge
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og adm. med regnskapsutdanning - Programkurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk statsautorisert regnskapsfører. Studiet tilfredsstiller kravene i regnskapsførerforskriften av 16. desember 2023 (utdanningskrav til statsautorisert regnskapsfører)

Kunnskapsmål

Kurset skal gi studentene kunnskap om det norske skatte- og avgiftssystemet, herunder dyptgående kunnskap om de norske reglene for personbeskatning og næringsbeskatning for selskaper og enkeltpersonforetak samt merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Dette omfatter både formue og inntekt, herunder hvordan selskapers formue beskattes, herunder formue eid av selskaper.
Dette inkluderer videre transaksjoner vedrørende eierskap og egenkapital, opphør og likvidasjon av selskaper og bestemmelse av inngangsverdi for eiendeler mottatt som gave eller arv.
Videre omfattes grunnleggende skatteforvaltningsrett, skattebetalingsregler og regler for tilsidesettelse.

Det vises til nærmere detaljer om læringsutbytter i Anbefalt plan for studiet utarbeidet av UHR-ØA.

Ferdighetsmål

Det vises til nærmere detaljer om læringsutbytter i Anbefalt plan for studiet utarbeidet av UHR-ØA.

Studentene skal kunne utarbeide et skattemessig årsoppgjør for næringsdrivende med og uten regnskapsplikt. Studentene skal også med henvisning til aktuelle lovbestemmelser kunne vurdere og drøfte konkrete skatte- og avgiftsmessige problemstillinger i tilknytning til næringsvirksomhet. Studentene skal også ha grunnleggende forståelse for alminnelig personbeskatning.
Dette omfatter:

 • Personbeskatning, inklusive fradrag i utlignet skatt
 • Avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader og korrekt periodisering av alminnelig inntekt i næring (EPF, AS og ANS)
 • Beregne skattekostnad og betalbar skatt for aksjeselskaper
 • Fastsette grunnlag for beskatning av aksjonærer, deltakere i ansvarlige selskap og innehaver av enkeltpersonforetak
 • Skattemessig behandle omdanning av enkeltpersonforetak til aksjeselskap
 • Vurdere skattemessig virkninger av virksomhetsoverdragelse
 • Vurdere en virksomhets merverdiavgiftsmessige forhold
 • Merverdiavgiftsmessig behandle alminnelige transaksjoner
Generell kompetanse

Utvikle bevissthet om viktigheten av korrekt skatte- og avgiftsrapportering. Forstå grunnleggende problemstillinger ved skatteplanlegging og kunne foreta etiske refleksjoner rundt dette.

Kursets innhold

Kunnskap om norske skatte- og avgiftsregler, herunder:

 • Formues- og inntektsbeskatning av personlige næringsdrivende og beskatning av aksjeselskaper og ansvarlige selskaper
 • Merverdiavgift
 • Hvilke transaksjoner og hendelser vedrørende eierskap og egenkapital som kan medføre beskatning
 • Skattemessige virkninger av opphør av virksomhet og likvidasjon av selskap og selskapsomdanninger
 • Arbeidsgiveravgift
 • Hovedreglene om inntekts og formuesbeskatning for personer
 • Formuesfastsettelse for ikke-børsnoterte selskaper og andeler i ansvarlige selskaper
 • Relevante regler om fradrag i skatt
 • Hovedprinsipper for bestemmelse av inngangsverdi for eiendeler mottatt som gave eller arv
 • Skatteplanlegging og etiske refleksjoner
 • Grunnleggende skatteforvaltningsrett og skattebetaling
 • Sentrale regler for tilsidesettelse
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som nettstudium.

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Kurset krever forkunnskaper fra følgende kurs eller tilsvarende:

BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse, BØK 3423 Finans, BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse og BØK 3541 Økonomi og virksomhetsstyring.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lover og forskrifter
 • Rente- og annuitetstabeller
Varighet: 
6 Time(r)
Kommentar: 
Eksamensform: Skoleeksamen
Eksamenskode: 
JUR36012
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
90 Time(r)
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
124 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
120 Time(r)
Eksamen
6 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.