ENT 3604 Internasjonalt entreprenørskap

ENT 3604 Internasjonalt entreprenørskap

Kurskode: 
ENT 3604
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Heidi Wiig
Kursnavn på engelsk: 
International Entrepreneurship
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap - Programkurs
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Globalisering er med å endre hvor og hvordan bedrifter utvikler sin innovative kapasitet og hvor de økonomiske prosesser finner sted. Flytting av arbeidsintensive produksjonsprosesser til lavkostland har funnet sted lenge. Med Kina og India i spissen er slike land også på full fart inn i utvikling av kompetanse med dertil kompetanseintensiv industri. Det å starte en bedrift innebærer i stadig større grad å etablere seg på et internasjonalt eller globalt marked og å samspille med andre miljøer i utlandet i utvikling av bedriften. I mange tilfeller er det nasjonale hjemmemarkedet for lite til å bære en bedriftsetablering. Verdikjeden kan inkludere utenlandske leverandører.

Kurset ligger i skjæringspunktet mellom ’international business’ og entreprenørskap.  Videre vil kurset på ulike former for internasjonalisering; gradvis utenlandsetablering, born globals, og å følge kunder utenlands (nettverksinternasjonalisering).

Kunnskapsmål

Studentene skal forstå begreper knyttet til globalisering av produksjon og innovasjon, samt sentrale begreper knyttet til internasjonalt entreprenørskap. Studentene skal forstå hva som karakteriserer internasjonalisering av entreprenørielle aktiviteter samt hvordan dette skjer, samt forstå hvordan ulike internasjonale kontekster har betydning for entreprenørielle prosesser og virkemåter.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne se muligheter og risiko forbundet med internasjonalisering av aktiviteter i ulike regioner. Studentene skal kunne forstå hvordan entreprenøriell utvikling påvirker både hjemmeaktiviteter og aktiviteter internasjonalt. Studentene skal kunne operasjonalisere sentrale begreper og analysere faktorer av betydning for internasjonalisering av entreprenørielle aktiviteter.

Generell kompetanse

Studentene skal utvikle en kritisk holdning til internasjonalisering og globalisering av produksjon og innovasjon og vurdere internasjonalt entreprenørskap ut i fra et etisk perspektiv.

Kursets innhold
  • Den internasjonale konkurransearena
  • Internasjonalisering av salg, produksjon og innovasjon
  • Stegvis internasjonalisering
  • Born Globals
  • Internasjonalisering gjennom nettverk
  • Business Model Canvas brukt i et internasjonaliseringsperspektiv
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset inkluderer forelesninger, gjesteforelesninger og krav til muntlig studentaktivitet som faglige innspill, diskusjon og presentasjon relatert til cases og pensum. Studentene skal i løpet av semesteret skrive 2 oppgaver og rapportere fra dette i klassen. 

Oppgaven som skal leveres til bedømming ved semesterets slutt skal bygges opp av 2 hovedelementer. Oppgaven skal løses i grupper på 2 - 4  studenter. Det er mulig å søke om individuell gjennomføring. Kontakt tor.haugnes@bi.no.

Deltakelse er avgjørende for læringsutbytte i kurset. Det er et teoritungt og krevende kurs hvor læringen mellom studentene øker når flere er tilstede og deltar i undervisningen.

Evalueringen i kurset er basert på følgende:                                                                 

Begge oppgavene må besvares.

1)         Skriftlig oppgave, teller 20% av totalkarakteren. Case om et gitt tema fra pensum eller undervisningen. (Leveres inn i midten av semesteret.)

2)         Skriftlig oppgave, teller 60% av totalkarakteren. Entreprenør- og landundersøkelsesrapport. (Levers inn i slutten av semesteret.)

3)         Muntlig aktivitet (diskusjon og presentasjon) i undervisningen, teller 20% av totalkarakteren.

Nærmere informasjon om frister og oppbygging av oppgavene vil bli gitt ved kursstart.

Det forutsettes at studenten disponerer PC og kan bruke standard programvare og BIs informasjonssystemer som Itslearning.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Generelle kunnskaper innenfor økonomisk-administrative fag.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
20
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (2 - 4)
Varighet: 
2 Måned(er)
Kommentar: 
Leveres inn i midten av semesteret
Eksamenskode: 
ENT 36042
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (2 - 4)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
ENT 36042
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Aktivitet
Vurderingsform: 
Presentasjon og diskusjon
Vekting: 
20
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 4)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Det vil være både diskusjoner i klassen og presentasjon
Eksamenskode: 
ENT 36042
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Deltakelse er avgjørende for læringsutbytte i kurset. Det er et teoritungt og krevende kurs men hvor læringen mellom studentene øker når flere er tilstede og deltar i undervisningen.
Forberedelse til undervisning
70 Time(r)
Forberedelse til undervisning
20 Time(r)
Forberede presentasjoner og deltakelse i klassen
Gruppearbeid / oppgaver
80 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.