ENT 3604 Internasjonalt entreprenørskap

ENT 3604 Internasjonalt entreprenørskap

Kurskode: 
ENT 3604
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Heidi Wiig
Kursnavn på engelsk: 
International Entrepreneurship
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i entreprenørskap og økonomi - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Globalisering er med å endre hvor og hvordan bedrifter utvikler sin innovative kapasitet og hvor de økonomiske prosesser finner sted. Flytting av arbeidsintensive produksjonsprosesser til lavkostland har funnet sted lenge. Med Kina og India i spissen er slike land også på full fart inn i utvikling av kompetanse med dertil kompetanseintensiv industri. Det å starte en bedrift innebærer i stadig større grad å etablere seg på et internasjonalt eller globalt marked og å samspille med andre miljøer i utlandet i utvikling av bedriften. I mange tilfeller er det nasjonale hjemmemarkedet for lite til å bære en bedriftsetablering. Verdikjeden kan inkludere utenlandske leverandører.

Kurset ligger i skjæringspunktet mellom ’international business’ og entreprenørskap.  Videre vil kurset på ulike former for internasjonalisering; gradvis utenlandsetablering, born globals, og å følge kunder utenlands (nettverksinternasjonalisering).

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

Studentene skal forstå begreper knyttet til globalisering av produksjon og innovasjon, samt sentrale begreper knyttet til internasjonalt entreprenørskap. Studentene skal forstå hva som karakteriserer internasjonalisering av entreprenørielle aktiviteter samt hvordan dette skjer, samt forstå hvordan ulike internasjonale kontekster har betydning for entreprenørielle prosesser og virkemåter.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne se muligheter og risiko forbundet med internasjonalisering av aktiviteter i ulike regioner. Studentene skal kunne forstå hvordan entreprenøriell utvikling påvirker både hjemmeaktiviteter og aktiviteter internasjonalt. Studentene skal kunne operasjonalisere sentrale begreper og analysere faktorer av betydning for internasjonalisering av entreprenørielle aktiviteter.

Holdningsmål

Studentene skal utvikle en kritisk holdning til internasjonalisering og globalisering av produksjon og innovasjon og vurdere internasjonalt entreprenørskap ut i fra et etisk perspektiv.

Kursets innhold
  • Den internasjonale konkurransearena
  • Internasjonalisering av salg, produksjon og innovasjon
  • Stegvis internasjonalisering
  • Born Globals
  • Internasjonalisering gjennom nettverk
  • Business Model Canvas brukt i et internasjonaliseringsperspektiv
Læreprosess og tidsbruk

Kurset inkluderer forelesninger, gjesteforelesninger og studentdeltakelse relatert til cases og pensum. Studentene skal i løpet av semesteret skrive 2 oppgaver og rapportere fra dette i klassen. 

Mappen som skal leveres til bedømming ved semesterets slutt skal bygges opp av 2 hovedelementer. Mappen kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter, men må være den samme for begge hovedelementene. 

  1. Skriftlig oppgave 1. Entreprenør- og landundersøkelsesprosjekt. Power Point presentasjonen av prosjektet som legges frem for klassen inngår også i dette. 80% av totalkarakteren. 
  2. Skriftlig oppgave 2. Teorinotat rundt gitt tema eller artikkel. Power Point presentasjon av notatet som legges frem for klassen skal også inngå i dette. 20% av totalkarakteren. 

Nærmere informasjon om frister og oppbygging av mappen vil bli gitt ved kursstart.

Det forutsettes at studenten disponerer PC og kan bruke standard programvare og BIs informasjonssystemer som Itslearning

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Generelle kunnskaper innenfor økonomisk-administrative fag.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Elementene som skal inngå i mappeevalueringen er spesifisert under punktet læreprosess i kursbeskrivelsen.
Eksamenskode: 
ENT36041
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Mappe-evaluering
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
70 Time(r)
Forberedelse til undervisning
20 Time(r)
Forberede presentasjoner og deltakelse i klassen
Gruppearbeid / oppgaver
74 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.