BIK 2948 Design Thinking for nyskaping

BIK 2948 Design Thinking for nyskaping

Kurskode: 
BIK 2948
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Nina Veflen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Spesialkurs
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Nyskaping, alt fra små skrittvise produktendringer til radikale, er det bedriftene skal leve av i fremtiden. Nyskaping er verdiskaping. Utfordringen er at mange nyskapinger ikke blir tatt godt imot av markedet. Å utvikle nye produkter og tjenester som treffer er rett og slett vanskelig. De produktutviklerne som lykkes kjennetegnes ved at de er både kreative og systematisk, at de er i stand til å lede tverrfaglig sammensatte grupper, og ikke minst, at de er gode til både å skaffe markedsinnsikt og til å teste ulike løsninger på markedet. En god produktutvikler er en markedsorientert produktutvikler.

Formålet med dette kurset er å gi studentene den kunnskapen, de verktøyene og de ferdighetene de trenger for å bli markedsorienterte produktutviklere. Studentene skal lære seg å gjennomføre utviklingsprosesser ved hjelp av Design Thinkings. De skal lære seg å samle inn markedsinformasjon, utvikle enkle prototyper, gjennomføre markedstester og lage enkle forretningsplaner. Kurset passer for studenter som ønsker å ta en aktiv rolle i forhold til utvikling i sin bedrift (både offentlige og private). Gjennom dette kurset vil studentene få de verktøyene og den kunnskapen de trenger for å lykkes med produktutvikling i dagens marked.

Kunnskapsmål

Etter fullført kurs skal studentene kunne:

 • Redegjøre for Design Thinking og hvordan denne utviklingsprosessen kan føre til verdiskaping.
 • Redegjøre for suksessfaktorer for produktutvikling
 • Forklare betydningen av god markedsforståelse for nyskaping.
 • Beskrive hvordan man kan skaffe seg relevant markedsinnsikt
 • Beskrive hvorfor og hvordan vi gjennomfører markedstesting
 • Beskrive enkle teknikker for å utvikle forretningsplaner
Ferdighetsmål

Etter fullført kurs skal studentene kunne:

 • Strukturere en Design Thinking produktutviklingsprosess
 • Beherske teknikker for å skaffe markedsinnsikt
 • Utvikle enkle konsepter og prototyper.
 • Gjennomføre enkle prototype/konsept-tester
 • Utarbeide enkle forretningsplaner
Generell kompetanse

Studentene skal gjennom dette kurset bli gjort oppmerksom på betydningen av å vektlegge samfunnsansvar og foreta etiske betraktninger ved nyskaping.

Kursets innhold
 • Design Thinking for innovasjon
 • Suksessfaktorer for nyutvikling
 • Verktøy for generering av markedsinnsikt
  • Observasjonsteknikker
  • Intervjuteknikker
  • Crowdsourcing
 • Verktøy og prosedyrer for gjennomføring av enkle markedstester
  • Prototypeutvikling og testing
  • Konsepttesting
 • Canvas forretningsplanutvikling
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Læringsprosessen vil ta utgangspunkt i konkrete problemstillinger som studenten kjenner fra eget liv/ egen arbeidsplass. Samlingene, som vil bestå av både forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og presentasjoner, vil bli strukturert i moduler.  På disse samlingene vil studentene få kunnskap om og ferdigheter i bruk av produktutviklingsverktøy. Mellom modulene skal studentene jobbe med en praktisk problemstilling. Studentene vil få tilgang til digitale ressurser og få tilbakemelding på innlevert og presentert materiale.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Dette kurset har ingen forkunnskapskrav.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIK 29481
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:BIK 29481
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
28 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
17 Time(r)
Egne aktiviteter knyttet til webinarer og selvstudieaktiviteter, lese litteratur
Eksamen
70 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
85 Minutt(er)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.