BIK 2930 Arbeidsrett: Lover og reguleringer

BIK 2930 Arbeidsrett: Lover og reguleringer

Kurskode: 
BIK 2930
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Alexander N. Skjønberg
Kursnavn på engelsk: 
Employment Law: Laws and Regulations
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

De fleste konflikter i arbeidslivet på individnivå skyldes mangelfulle rutiner for hvordan slike konflikter kan unngås i utgangspunktet og for hvordan konflikter skal håndteres og løses. Dette kan ofte medføre at konfliktens omfang økes og kompliseres. I stor grad er problemet sviktende kunnskap hos arbeidsgivere om de arbeidsrettslige grunnreglene, og dette kan medføre store økonomiske og menneskelige belastninger for partene.

Arbeidsrett: Lover og reguleringer skal gi solide kunnskaper om den rettslige reguleringen av individuelle arbeidsforhold og forholdet mellom partene i arbeidslivet. Kurset gir en grunninnsikt i arbeidsmiljølovgivningen og tariffretten med utgangspunkt i sentrale problemstillinger som har betydning for utøvelse av arbeidsgiverfunksjoner. Du vil dermed få oversikt over både den individuelle og kollektive arbeidsretten. Det legges særlig vekt på den rettslige reguleringen for ansettelse, innleie, arbeids- og lønnsvilkår, arbeidsgivers styringsrett, avslutning av arbeidsforholdet på grunn av arbeidstagers forhold (oppsigelse, avskjed mv.) samt tariffavtalens rettsvirkninger. Å forstå sammenhengen mellom regelverket, arbeidsgivers styringsrett og den praktiske organiseringen av prosesser av arbeidsrettslig betydning står sentralt i kurset.

Sammen med BIK 3406 Arbeidsrett: Omstilling og nedbemanning  gir kurset en bred innføring i hele arbeidsretten. Gjennom disse to kursene settes ledere, ansatte innen personal og HR, tillitsvalgte i stand til identifisere og håndtere arbeidsrettslige problemstillinger som oppstår både i private og offentlige virksomheter.

Kunnskapsmål

Studenten skal:

 • ha kjennskap til den juridiske metoden
 • ha god kunnskap om de sentrale rettskildene i arbeidsretten
 • ha god kunnskap om  og forståelse av hva som begrunner arbeidsretten og hvilke interesser som avveies mot hverandre
 • ha kjennskap til sentrale trekk ved den norske arbeidslivsmodellen og arbeidsrettens historiske bakgrunn
 • ha god kunnskap om sentral regulering både i den individuelle og kollektive arbeidsretten
Ferdighetsmål

Studenten skal:

 • kunne identifisere konkrete arbeidsrettslige problemstillinger
 • kunne gjennomføre selvstendige vurderinger av rettslige spørsmål
 • kunne legge opp rutiner for håndtering av både individuelle og kollektive konflikter av arbeidsrettslig karakter
 • kunne gjennomføre disse rutinene med sikte på å begrense konflikter til et saklig nivå
Generell kompetanse

Studenten skal:

 • ha en bevisst holdning til reglene og avtalene som styrer forholdet mellom arbeidstagere og arbeidsgivere og partene i arbeidslivet
 • ha utviklet evnen til selvstendig og kritisk tilnærming til ulike spørsmål
 • ha god innsikt i hvordan det arbeidsrettslige systemet er bygget opp og hva det omfa
Kursets innhold

Kurset består av to fysiske samlinger (to dager hver) og inntil tre nettsamlinger/webinarer (1-3 timer). I tillegg kommer asynkrone læringsressurser/aktiviteter på itslearning. Kurset tar for seg følgende temaer: 

 • Arbeidsrettens bakgrunn , kilder, grunnbegreper (arbeidstagerbegrepet, arbeidsgiverbegrepet, virksomhetsbegrepet), styringsrett, lojalitetsplikt, utlysning, rekruttering og ansettelse
 • Ulike ansettelsesformer (fast, midlertidig), innleie av arbeidskraft, grensen mellom innleie og entreprise
 • Lønn, ferie og feriepenger, sykefravær, permisjon
 • Diskrimineringsreglene
 • De alminnelige reglene om oppsigelse, særskilt oppsigelsesvern for visse grupper og i visse situasjoner, oppsigelse i prøvetiden, suspensjon, avskjed, saksbehandlingsregler
 • Tariffavtaler og deres betydning, inngåelse av tariffavtale, avtalens rettsvirkninger, regler om streik, lockout mv. lønnsoppgjør.

NB: Det gjøres oppmerksom på at det kan skje endringer i undervisningsplanen til de ulike samlingene.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av fysiske samlinger på campus og læringsaktiviteter på BIs digitale læringsplattform. Kurset har en variert undervisningsform der de fysiske samlingene brukes til forelesninger og aktiv involvering av studentene. Dette skjer i form av variert bruk av f.eks. løsning av case, gruppeundervisning mv. I tillegg kommer litteraturstudier, forberedelser til samlingene, og ulike former for digitale læringsressurser. 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Dette kurset inngår i fordypningen «HRM og arbeidsrett» som består av tre selvstendige kurs. Etter fullført og bestått eksamen i alle tre kurs godkjennes programmet som 30 studiepoeng fordypning inn i Bachelor of Management-graden.

Følgende kurs inngår i fordypningen «HRM og arbeidsrett»:
BIK 2964 Human Resource Management, 15sp
BIK 2908 Rekruttering og onboarding 7,5sp
BIK 2930 Arbeidsrett: Lover og reguleringer, 7,5sp

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det er ingen særskilte krav til forkunnskaper, men erfaring fra arbeidslivet vil være en klar fordel.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Studentene evalueres gjennom en hjemmeeksamen over 72 timer. Denne kan gjennomføres i samarbeid av inntil 3 studenter.
Eksamenskode: 
BIK 29301
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
148 Time(r)
Undervisning og andre aktiviteter utenfor klasserom: Webinarer, videoforelesinger, selvstudier, forberedelse til forelesinger, oppgaveløsning og bruk av andre online ressurser.
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med hjemmeeksamen.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.