BIK 2930 Arbeidsrett I

BIK 2930 Arbeidsrett I

Kurskode: 
BIK 2930
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Alexander N. Skjønberg
Kursnavn på engelsk: 
Employment Law I
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

De fleste konflikter i arbeidslivet på individnivå skyldes mangelfulle rutiner for hvordan slike konflikter kan unngås i utgangspunktet og for hvordan konflikter skal håndteres og løses. Dette kan ofte medføre at konfliktens omfang økes og kompliseres. I stor grad er problemet sviktende kunnskap hos arbeidsgivere om de arbeidsrettslige grunnreglene, og dette kan medføre store økonomiske og menneskelige belastninger for partene.

Arbeidsrett I skal gi solide kunnskaper om den rettslige reguleringen av individuelle arbeidsforhold og forholdet mellom partene i arbeidslivet. Kurset gir en grunninnsikt i arbeidsmiljølovgivningen og tariffretten med utgangspunkt i sentrale problemstillinger som har betydning for utøvelse av arbeidsgiverfunksjoner. Du vil dermed få oversikt over både den individuelle og kollektive arbeidsretten. Det legges særlig vekt på den rettslige reguleringen for ansettelse, innleie, arbeids- og lønnsvilkår, arbeidsgivers styringsrett, avslutning av arbeidsforholdet på grunn av arbeidstagers forhold (oppsigelse, avskjed mv.) samt tariffavtalens rettsvirkninger. Å forstå sammenhengen mellom regelverket, arbeidsgivers styringsrett og den praktiske organiseringen av prosesser av arbeidsrettslig betydning står sentralt i kurset.

Sammen med BIK 3406 Arbeidsrett II gir kurset en bred innføring i hele arbeidsretten. Gjennom disse to kursene settes ledere, ansatte innen personal og HR, tillitsvalgte i stand til identifisere og håndtere arbeidsrettslige problemstillinger som oppstår både i private og offentlige virksomheter.

Kurset kan innpasses i graden Bachelor of Management.

Kunnskapsmål

Studenten skal:

 • ha kjennskap til den juridiske metoden
 • ha god kunnskap om de sentrale rettskildene i arbeidsretten
 • ha god kunnskap om  og forståelse av hva som begrunner arbeidsretten og hvilke interesser som avveies mot hverandre
 • ha kjennskap til sentrale trekk ved den norske arbeidslivsmodellen og arbeidsrettens historiske bakgrunn
 • ha god kunnskap om sentral regulering både i den individuelle og kollektive arbeidsretten
Ferdighetsmål

Studenten skal:

 • kunne identifisere konkrete arbeidsrettslige problemstillinger
 • kunne gjennomføre selvstendige vurderinger av rettslige spørsmål
 • kunne legge opp rutiner for håndtering av både individuelle og kollektive konflikter av arbeidsrettslig karakter
 • kunne gjennomføre disse rutinene med sikte på å begrense konflikter til et saklig nivå
Generell kompetanse

Studenten skal:

 • ha en bevisst holdning til reglene og avtalene som styrer forholdet mellom arbeidstagere og arbeidsgivere og partene i arbeidslivet
 • ha utviklet evnen til selvstendig og kritisk tilnærming til ulike spørsmål
 • ha god innsikt i hvordan det arbeidsrettslige systemet er bygget opp og hva det omfa
Kursets innhold

Kurset består av tre samlinger.

1. samling
Første kursdag tar for seg endel grunnleggende utgangspunkter og begreper i arbeidsretten. Stikkordsmessig: historisk bakgrunn, kilder, grunnbegreper (arbeidstagerbegrepet, arbeidsgiverbegrepet, virksomhetsbegrepet), styringsrett, lojalitetsplikt, utlysning, rekruttering og ansettelse

Andre kursdag behandles grunnleggende rettigheter og plikter i det individuelle arbeidsforholdet. Stikkordsmessig: lønn, ferie og feriepenger, sykefravær og sykepenger, permisjon

2. samling
Første kursdag er det likebehandling i arbeidslivet som er tema. Diskrimineringsreglene, vernet mot diskriminering i arbeidsforhold, behandles i bredden.

Andre kursdag er det ulike måter å organisere arbeidskraft på som er tema. Stikkordsmessig: ulike ansettelsesformer (fast, midlertidig), innleie av arbeidskraft, grensen mellom innleie og entreprise mv.

3. samling
Første kursdag er det opphør av arbeidsforhold på grunn av arbeidstagers forhold som er tema. Stikkordsmessig: de alminnelige reglene om oppsigelse, særskilt oppsigelsesvern for visse grupper og i visse situasjoner, oppsigelse i prøvetiden, suspensjon, avskjed, saksbehandlingsregler

Andre kursdag er det kollektiv arbeidsrett som er tema. Stikkordsmessig: tariffavtaler og deres betydning, inngåelse av tariffavtale, avtalens rettsvirkninger, regler om streik, lockout mv. lønnsoppgjør.

NB: Det gjøres oppmerksom på at det kan skje endringer i undervisningsplanen til de ulike samlingene.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset foreleses over 3 samlinger à 2 dager, totalt ca. 42 timer.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Det er ingen særskilte krav til forkunnskaper, men erfaring fra arbeidslivet vil være en klar fordel.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Studentene evalueres gjennom en hjemmeeksamen over 72 timer. Denne kan gjennomføres i samarbeid av inntil 3 studenter.
Eksamenskode: 
BIK 29301
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.