Status message

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BIK 2917 Endringsledelse i praksis

BIK 2917 Endringsledelse i praksis

Kurskode: 
BIK 2917
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Jon Erland B Lervik
Kursnavn på engelsk: 
Change Management in Practice
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Team, avdelinger og organisasjoner står stadig overfor nye utfordringer. Ledere og fagspesialister må i større grad fungere som endringsagenter og pådrivere. Vi må utvikle fleksible team og organisasjoner som kan tilpasse seg endringer. Ledere trenger et bredt reportoar av verktøy og kunnskap for å lede små skrittvise forbedringer og omfattende omstillinger. Kurset gir en innføring i sentrale perspektiver på endringsledelse og organisasjonsutvikling, og vil i tillegg trekke på nyere perspektiver fra innovasjonsledelse og motivasjonsteori som er spesielt relevante for å lede endring. 

Kunnskapsmål

Etter at kurset er avsluttet, skal deltakerne få:

 • Kjennskap til eksterne drivkrefter og framvoksende endringer i omgivelsene
 • Kunnskap om teorier og modeller for planlagt endring
 • Kunnskap om ulike faser i en endringsprosess
 • Forståelse for forutsetningene for reell involvering og medvirkning i endringsprosesser
 • Kunnskap og teorier om effektiv ledelse av endring og lederrollen i endring. 
Ferdighetsmål
 • Analysere endringsbehov og kommunisere effektivt for å skape forståelse for og oppslutning om endring
 • Kunne bruke metoder og verktøy for å skape reell involvering av medarbeidere og andre interessentgrupper
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak for å realisere endring
 • Takle uforutsette hendelser som oppstår underveis i endringsprosesser
Generell kompetanse
 • Kurset skal styrke en positiv grunnholdning til medarbeideres ressurser og vilje til å bidra i endring, og hvor medvirkning er hovedtilnærming for å realisere endring
 • Kunne reflektere over egen rolle og påvirkning på andre i endringsprosesser
 • Være bevisst positive og negative konsekvenser ved bruk av ulike verktøy og metoder
 • Kritisk reflektert forhold til populære oppskrifter for å lede endring
 • Identifisere og håndtere etiske dilemmaer i endringsprosesser
Kursets innhold

Emneoversikt 

Å lede endring – hvordan skape forståelse for og retning for endringsarbeid. Enten man leder endring fra toppen av organisasjonen, eller skal lykkes med oppslutning om framvoksende initiativ, er det viktig å skape felles forståelse av bakgrunn, formål og ønskede resultater av endringen. 

En medvirkende læringsprosess – Involvering er en viktig grunnpillar i effektiv endring, både for å styrke motivasjon og eierskap til endringen, men ikke minst mobilisere organisasjonens kollektive kompetanse i problemløsning og implementering. 

Brukerorientering og eksperimentering – Vi trekker på nyere perspektiver som design tenkning og prososial motivasjon, hvor nærkontakt med kunder og sluttbrukere gir retning for endringsarbeidet, skaper felles forståelse for endring, og bidrar med motivasjon og energi i endringsarbeidet

Forankring og institusjonalisering av endring. Hvordan unngå at endringsinitiativ blir kortvarige blaff. Hvordan forankre endringen i ny praksis, kultur og strukturer i organisasjonen.

Endring mot bærekraftsmål: Vi ser spesielt på eksempler og litteratur hvordan organisasjoner kan integrere bærekraft, hvor dette kan utfordre og kreve tilpasninger i organisasjonens strategi, organisering og kultur. 

Planlegging og/eller evaluering av endringsprosesser i egen organisasjon: Kurset er en mulighet for deltakere til å se nærmere på endringer de står oppe i. Vi oppfordrer deltakere til å bruke prosjektoppgaven for å enten planlegge, gjennomføre, eller evaluere endringer i egen organisasjon. 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 45 kurstimer over ett semester.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

 

Covid-19
Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Deltakerne bør ha grunnleggende innsikt i organisasjon og ledelse.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Utarbeidelse av prosjektoppgave.
Første kursdag utleveres en prosjektoppgave. Prosjektoppgaven vil normalt omfatte planlegging, gjennomføring og/eller evaluering av endringsarbeid i et team, en avdeling eller en organisasjon. Den enkelte deltaker står imidlertid fritt mht. den endelige formulering av det prosjektarbeidet som skal gjennomføres. Problemstillingen kan gjerne hentes fra egen arbeidsplass. Deltakerne jobber gjennom hele kurset med sitt prosjekt. Foreleser vil først og fremst gi innsikt og oversikt over fagområdet organisasjonsutvikling og endring, men også diskutere prosjektarbeidet med deltakerne.

Prosjektoppgaven løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Besvarelsen skal være på maksimalt 20 sider.
Eksamenskode: 
BIK 29171
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgave.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
80 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.