BIK 2917 Organisasjonsutvikling og endring

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

BIK 2917 Organisasjonsutvikling og endring

Kursansvarlig
Morten Emil Berg

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Høst; Vår

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Organisasjonslæring og lederen/konsulenten som endringsagent.
Team, avdelinger og organisasjoner står stadig overfor nye utfordringer. Ledere og fagspesialister må i større grad fungere som endringsagenter og pådrivere. Vi må utvikle fleksible team og organisasjoner som kan tilpasse seg endringer gjennom skrittvise læreprosesser. I dette kurset går vi gjennom de ulike fasene i en endringsprosess, trinn for trinn. Spesiell vekt legges på "suksessfaktorer og fallgruver" ved endring.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter at kurset er avsluttet, skal deltakerne:
 1. Kjenne de ulike fasene i en endringsprosess
 2. Kjenne til aktuelle verktøy og virkemidler ved endring
 3. Ha god innsikt i suksessfaktorer og fallgruver ved endring.
 4. Bli mer klar over sine egne ressurser og talenter vedr. endring, samt vite hvordan dette kan videreutvikles
 5. Kjenne til rollen som endringsagent og pådriver

Ferdighetsmål
1. Bruke en systematisk metode for å oppnå endring i team, avdelinger eller en organisasjon
2. Bruke konkrete verktøy og virkemidler for å oppnå endring
3. Identifisere motstand mot forandring og bruke praktiske strategier for å overvinne motstanden
4. Kunne gi bidrag som diskusjonspartner og endringsagent i konkrete prosjekter
5. Kunne være pådriver for å videreutvikle et team, en avdelingen og en organisasjon
6. Bygge nettverk og maktallianser som kan bidra til å gjennomføre endringer

Holdningsmål
 1. Ha en altruistisk grunnholdning og hjelpe medarbeidere og kunder til å lykkes
 2. Kunne reflektere over egne verdier, holdninger og atferd
 3. Ha et ønske om å videreutvikle seg selv som endringsagent og pådriver
 4. Være bevisst positive og negative konsekvenser ved bruk av ulike verktøy og metoder
 5. Kunne foreta etiske vurderinger vedrørende endringer på individ-, team- og organisasjonsnivå

Forkunnskaper
Deltakerne bør ha grunnleggende innsikt i organisasjon og ledelse.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Brown, Donald R. and Don Harvey. 2010. An experiential approach to organization development. 8th ed. Pearson Prentice Hall. 490 sider

Anbefalt litteratur
Bøker:
Klev, Roger og Morten Levin. 2009. Forandring som praksis : endringsledelse gjennom læring og utvikling. 2. utg. Fagbokforlaget

Emneoversikt
En plattform for endring
 • Utfordringer og muligheter team, avdelinger og organisasjoner står overfor
 • Paradokser og dilemmaer ved endring
 • Fornying og revitalisering av organisasjonen: Å identifisere og påvirke organisasjonskultur
 • Å kunne leve ut den nye kulturen

Endringsprosessen
 • Fasene i en endringsprosess,trinn for trinn. Betydningen av fleksibilitet og læring
 • Diagnose: Kartlegging og analyse av en organisasjon, en avdeling eller et team
 • Målsetting: Enighet om ønsket situasjon
 • Planlegging av tiltak. Forankring av prosessen. Informasjon, involvering, tillit og forpliktelse

Virkemidler
 • Verktøy og metoder for gjennomføring av prosessen. Evaluering, læring og belønning
 • Motstand mot forandring. Strategier for å overvinne motstand
 • Suksessfaktorer og fallgruver ved endring: Betingelser og strategier for å lykkes
 • "Verktøykasse" ved endring
 • Evaluering av endringsprosesser

Fremtid
 • Rollen som konsulent og endringsagent. Bruk av ulike konsulentstiler
 • Kontinuerlig utvikling og endring av organisasjoner. Bruk av skrittvise læreprosesser.
 • Trender. Organisasjonsutvikling og endring i fremtiden
 • Sette opp en plan for hvordan en selv kan utvikle seg som endringsagent og pådriver

Dataverktøy
itslearning

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 42 kurstimer over ett semester.


Eksamen
Utarbeidelse av prosjektoppgave.
Første kursdag utleveres en prosjektoppgave. Prosjektoppgaven vil normalt omfatte planlegging, gjennomføring og/eller evaluering av endringsarbeid i et team, en avdeling eller en organisasjon. Den enkelte deltaker står imidlertid fritt mht. den endelige formulering av det prosjektarbeidet som skal gjennomføres. Problemstillingen kan gjerne hentes fra egen arbeidsplass. Deltakerne jobber gjennom hele kurset med sitt prosjekt. Foreleser vil først og fremst gi innsikt og oversikt over fagområdet organisasjonsutvikling og endring, men også diskutere prosjektarbeidet med deltakerne.

Prosjektoppgaven løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Besvarelsen skal være på maksimalt 20 sider.


Eksamenskode(r)
BIK 29171 - Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset BIK 2917; 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt.

Kontinuasjon
Kontinuasjon ved neste gjennomføring av eksamen.

Tilleggsinformasjon