BIK 2917 Change Management in Practice

BIK 2917 Change Management in Practice

Course code: 
BIK 2917
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Jon Erland B Lervik
Course name in Norwegian: 
Endringsledelse i praksis
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Special Course
Semester: 
2023 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Course taught in Norewgian. See norwegian course description

Learning outcomes - Knowledge

Etter at kurset er avsluttet, skal deltakerne få:

 • Kjennskap til eksterne drivkrefter og framvoksende endringer i omgivelsene
 • Kunnskap om teorier og modeller for planlagt endring
 • Kunnskap om ulike faser i en endringsprosess
 • Forståelse for forutsetningene for reell involvering og medvirkning i endringsprosesser
 • Kunnskap og teorier om effektiv ledelse av endring og lederrollen i endring. 
Learning outcomes - Skills
 • Analysere endringsbehov og kommunisere effektivt for å skape forståelse for og oppslutning om endring
 • Kunne bruke metoder og verktøy for å skape reell involvering av medarbeidere og andre interessentgrupper
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak for å realisere endring
 • Takle uforutsette hendelser som oppstår underveis i endringsprosesser
General Competence
 • Kurset skal styrke en positiv grunnholdning til medarbeideres ressurser og vilje til å bidra i endring, og hvor medvirkning er hovedtilnærming for å realisere endring
 • Kunne reflektere over egen rolle og påvirkning på andre i endringsprosesser
 • Være bevisst positive og negative konsekvenser ved bruk av ulike verktøy og metoder
 • Kritisk reflektert forhold til populære oppskrifter for å lede endring
 • Identifisere og håndtere etiske dilemmaer i endringsprosesser
Course content

Emneoversikt 

Å lede endring – hvordan skape forståelse for og retning for endringsarbeid. Enten man leder endring fra toppen av organisasjonen, eller skal lykkes med oppslutning om framvoksende initiativ, er det viktig å skape felles forståelse av bakgrunn, formål og ønskede resultater av endringen. 

En medvirkende læringsprosess – Involvering er en viktig grunnpillar i effektiv endring, både for å styrke motivasjon og eierskap til endringen, men ikke minst mobilisere organisasjonens kollektive kompetanse i problemløsning og implementering. 

Brukerorientering og eksperimentering – Vi trekker på nyere perspektiver som design tenkning og prososial motivasjon, hvor nærkontakt med kunder og sluttbrukere gir retning for endringsarbeidet, skaper felles forståelse for endring, og bidrar med motivasjon og energi i endringsarbeidet

Forankring og institusjonalisering av endring. Hvordan unngå at endringsinitiativ blir kortvarige blaff. Hvordan forankre endringen i ny praksis, kultur og strukturer i organisasjonen.

Endring mot bærekraftsmål: Vi ser spesielt på eksempler og litteratur hvordan organisasjoner kan integrere bærekraft, hvor dette kan utfordre og kreve tilpasninger i organisasjonens strategi, organisering og kultur. 

Planlegging og/eller evaluering av endringsprosesser i egen organisasjon: Kurset er en mulighet for deltakere til å se nærmere på endringer de står oppe i. Vi oppfordrer deltakere til å bruke prosjektoppgaven for å enten planlegge, gjennomføre, eller evaluere endringer i egen organisasjon. 

Teaching and learning activities

Kurset gjennomføres med 45 kurstimer over ett semester.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Covid-19
Due to the Covid-19 pandemic, there may be deviations in teaching and learning activities as well as exams, compared with what is described in this course description.

Required prerequisite knowledge

Deltakerne bør ha grunnleggende innsikt i organisasjon og ledelse.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
100
Grouping: 
Group/Individual (1 - 3)
Duration: 
1 Semester(s)
Exam code: 
BIK 29171
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
45 Hour(s)
Examination
75 Hour(s)
Student's own work with learning resources
80 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.